11.9.2019
LIBE_AD(2019)639622
ATZINUMS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Gwendoline Delbos-Corfield

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 161kWORD 69k
Juridisks paziņojums