14.1.2019
LIBE_AM(2019)632852
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
20 - 57
Návrh správy
Dennis de Jong
(PE625.589v02-00)
Stanovenie výmenného, pomocného a školiaceho programu na ochranu eura proti falšovaniu na obdobie rokov 2021 – 2027 („program Pericles IV“)
Návrh nariadenia
(COM(2018)0369 – C8-0240/2018 – 2018/0194(COD))

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 220kWORD 75k
Právne oznámenie