25.10.2019
LIBE_AM(2019)643008
MUUDATUSETTEPANEK
1
Soovituse projekt
Jadwiga Wiśniewska
(PE643.008v01-00)
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus, mis käsitleb Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta, sõlmimist
Soovituse projekt
((2018)0828 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 136kWORD 139k
Õigusalane teave