PDF 585kWORD 1133k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2015)0922_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 22 септември 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Сряда, 23 септември 2015 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: József Antall (4Q2)

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 205 от Правилника, вж. докладната записка на координаторите от заседанието на 7 септември 2015 г.)
МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

22 септември 2015 г., 9.00–12.30 ч.

Съвместно разискване на втория пакет от предложения относно Европейската програма за миграцията

3.              Създаване на механизъм за преместване в кризисни ситуации и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Водеща:

LIBE

 

 

Подпомагаща:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Изложение на Комисията

·           Размяна на мнения

4.              Установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на международна закрила

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Водеща:

LIBE

 

 

Подпомагаща

AFET

 

 

 

·           Изложение на Комисията

·           Размяна на мнения

5.              Временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия, Гърция и Унгария

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Водеща:

LIBE

 

 

Подпомагаща

BUDG

 

 

 

·           Изложение на Комисията

·           Размяна на мнения с оглед на извънредното заседание на Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 22 септември 2015 г., следобед

6.              СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно правилата за обществените поръчки във връзка с настоящата криза в областта на убежището

COM(2015)0454

• Представяне от Комисията

• Размяна на мнения

7.              СЪВМЕСТНО СЪОБЩЕНИЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Действия за преодоляване на бежанската криза в Европа: ролята на външната дейност на ЕС

JOIN(2015)0040

              Представяне на Европейската комисия и на Европейската служба за външна дейност

              Размяна на мнения

8.              СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА План за действие на ЕС относно връщането

COM(2015)0453

• Представяне от Комисията
• Размяна на мнения

Евентуално

9.              Проектопрепоръка на Комисията за създаване на общ „Наръчник за връщането“, който компетентните органи на държавите членки да използват при изпълнението на задачи, свързани с връщането
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Изложение на Комисията

·           Размяна на мнения

Евентуално

10.              Предложение за съобщение на Комисията „Доверителен фонд за Африка“

LIBE/8/04492

·           Изложение на Комисията

·           Размяна на мнения

11.              Размяна на мнения относно положението на вътрешните граници в рамките на Шенгенското пространство

LIBE/8/04494

·           Изложение на Комисията

·           Размяна на мнения

22 септември 2015 г., 15.00–15.50 ч.

12.              Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите - Доклад за изпълнение на Рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите (2015 г.)

COM(2015)0299

• Представяне на Лина Папамикалопулу, ръководител на отдел „Политики за интеграция и борба срещу дискриминацията на ромите“

22 септември 2015 г., 15.50–16.40 ч.

13.              ЕЦМНН (Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании)

LIBE/8/02501

·        Размяна на мнения с Алексис Госдел, кандидат, избран от Управителния съвет на ЕЦМНН, който да бъде назначен за директор на ЕЦМНН

22 септември 2015 г., 16.40–17.00 ч.

14.              Към Акт за цифровия единен пазар

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Докладчик по становище:

Михал Бони (PPE)

 

Водеща:

ITRE, IMCO*  –

Евелин Гебхарт (S&D)
Кая Калас (ALDE)

 

 

·           Изложение на Комисията

·           Размяна на мнения

22 септември 2015 г., 17.00–17.10 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

15.              Решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 4-метиламфетамин на мерки за контрол

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Докладчик:

Михал Бони (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Водеща:

LIBE

 

 

Подпомагаща:

ENVI  – Решение: без становище

 

 

·           Приемане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 17 септември 2015 г., 12.00 ч.

16.              Решение за изпълнение за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Докладчик:

Тереса Хименес-Бесерил Барио (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Водеща:

LIBE

 

 

Подпомагаща:

ENVI  – Решение: без становище

 

 

·           Приемане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 17 септември 2015 г., 12.00 ч.

17.              Решение за изпълнение на Съвета за подлагане на 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (25I-NBOMe), N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (AH-7921), 3,4-метилендиоксипировалерон (MDPV) и 2-(етиламино)-2-(3-метоксифенил)циклохексанон (метоксетамин) на мерки за контрол
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Докладчик:

Тереса Хименес-Бесерил Барио (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Водеща:

LIBE

 

 

Подпомагаща:

ENVI  – Решение: без становище

 

 

·           Приемане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 17 септември 2015 г., 12.00 ч.

18.              Решение за изпълнение на Съвета за подлагане на веществата 4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1-циклохексил-4-(1,2-дифенилетил)пиперазин (MT-45) на мерки за контрол
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Докладчик:

Михал Бони (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Водеща:

LIBE

 

 

Подпомагаща:

ENVI  – Решение: без становище

 

 

·           Приемане на проектодоклада

·           Краен срок за внасяне на измененията: 17 септември 2015 г., 12.00 ч.

19.              Действия във връзка с резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Водеща:

LIBE

 

 

 

·           Приемане на въпрос с искане за устен отговор до Комисията и до Съвета

20.              *** Край на електронното гласуване ***

22 септември 2015 г., 17.10–17.20 ч.

Общо разискване

21.              Атоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Швеция

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Водеща:

LIBE

 

 

 

·           Разглеждане на проектодоклада

·           Определяне на краен срок за внасяне на измененията

22.              Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Белгия

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Водеща:

LIBE

 

 

 

·           Разглеждане на проектодоклада

·           Определяне на краен срок за внасяне на измененията

23.              Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Полша

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Водеща:

LIBE

 

 

 

·           Разглеждане на проектодоклада

·           Определяне на краен срок за внасяне на измененията

22 септември 2015 г., 17.20–17.50 ч.

24.              Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията от 27 февруари 2015 г. относно непридружаваните малолетни и непълнолетни лица в ЕС, зададен от Натали Гризбек и Сесилия Викстрьом (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Размяна на мнения съгласно член 130, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП

25.              Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията от 17 април 2015 г. относно мюсюлмани, удавили християни на път за Италия, зададен от Вики Мейер (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Размяна на мнения съгласно член 130, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП

26.              Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията от 28 април 2015 г. относно национални консултации по въпросите на имиграцията и тероризма в Унгария, зададен от София ин 'т Велд, Луи Мишел и Жан-Мари Кавада (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Размяна на мнения съгласно член 130, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП

22 септември 2015 г., 17.50–18.30 ч.

27.              Доклади за държавите във връзка с проучване на политиките на държавите членки по отношение на децата с увреждания

LIBE/8/04367

·           Представяне на проучване от Марта Байестерос, главен правен и политически съветник, и Натали Мьоренс, правен съветник, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Разни въпроси

29.              Следващи заседания

·           1 октомври 2015 г., 9.00–12.30 ч.  (Брюксел)

23 септември 2015 г., 9.00–18.30 ч.

30.              МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИ
Европейски парламент - национални парламенти: цялостен подход към миграцията

Правна информация