PDF 250kWORD 343k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2015)0922_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Tirsdag den 22. september 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Onsdag den 23. september 2015 kl. 9.00-12.30 og 15.00-18.30

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

1.              Vedtagelse af dagsorden

2.              Meddelelser fra formanden

(Herunder godkendelse af koordinatorerne indstillinger, jf. forretningsordenens artikel 205, se notat fra koordinatoerne fra mødet den 7. september 2015)
BEMÆRK AT ALLE TIDSINTERVALLER ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

Den 22. september 2015 kl. 9.00-12.30

Forhandling under ét om den anden pakke af forslag vedrørende den europæiske migrationsdagsorden

3.              Flytningsordning i krisesituationer og ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Redegørelse fra Kommissionen

·           Drøftelse

4.              Etablering af en fælles EU-liste over sikre oprindelseslande med henblik på Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/32/EU om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse og om ændring af direktiv 2013/32/EU

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

AFET

 

 

 

·           Redegørelse fra Kommissionen

·           Drøftelse

5.              Midlertidige foranstaltninger til fordel for Italien, Grækenland og Ungarn på området international beskyttelse

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

BUDG

 

 

 

·           Redegørelse fra Kommissionen

·           Drøftelse forud for det ekstraordinære rådsmøde (retlige og indre anliggender) den 22. september 2015 om eftermiddagen

6.              MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om regler for offentlige udbud i forbindelse med den aktuelle asylkrise

COM(2015)0454

● Redegørelse ved Kommissionen
Drøftelse

7.              FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Håndtering af flygtningekrisen i Europa: EU-Udenrigstjenestens rolle

JOIN(2015)0040

Redegørelse fra Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten.
Drøftelse

8.              MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EU-handlingsplan for tilbagesendelse af ulovlige migranter

COM(2015)0453

● Redegørelse ved Kommissionen
Drøftelse

Eventuelt

9.              Udkast til henstilling fra Kommissionen om en "tilbagesendelseshåndbog", som skal anvendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder i forbindelse med tilbagesendelsesopgaver
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Redegørelse fra Kommissionen

·           Drøftelse

Eventuelt

10.              Udkast til meddelelse om en Afrikafond

LIBE/8/04492

·           Redegørelse fra Kommissionen

·           Drøftelse

11.              Drøftelse om situationen ved de indre grænser i Schengen-området

LIBE/8/04494

·           Redegørelse fra Kommissionen

·           Drøftelse

Den 22. september 2015 kl. 15.00-15.50

12.              Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Rapport om gennemførelsen af EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration 2015

COM(2015)0299

Redegørelse fra Lina Papamichalopoulou, leder af Enheden for Ikke-Forskelsbehandling og Integration af Romaer

Den 22. september 2015 kl. 15.50-16.40

13.              EMCDDA (Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug)

LIBE/8/02501

·           Drøftelse med Alexis Goosdeel, EMCDDA-bestyrelsens indstillede kandidat til stillingen som direktør for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA)

Den 22. september 2015 kl. 16.40-17.00

14.              På vej mod en akt for det digitale indre marked

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Ordfører for udtalelse:

Michał Boni (PPE)

 

Kor.udv.:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Redegørelse fra Kommissionen

·           Drøftelse

Den 22. september 2015 kl. 17.00-17.10

*** Elektronisk afstemning ***

15.              Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4- methylamfetamin kontrolforanstaltninger

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Ordfører:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

ENVI  – Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 17. september 2015 kl. 12.00

16.              Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 5-(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Ordfører:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

ENVI  – Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 17. september 2015 kl. 12.00

17.              Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4-iod-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)phenethylamin (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamid (AH-7921), 3,4-methylendioxypyrovaleron (MDPV) og 2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamin) kontrolforanstaltninger
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Ordfører:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

ENVI  – Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 17. september 2015 kl. 12.00

18.              Gennemførelsesafgørelse om at underkaste 4-methyl-5-(4-methylphenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) og 1 cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazin (MT-45) kontrolforanstaltninger
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Ordfører:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Kor.udv.:

LIBE

 

 

Udtalelser:

ENVI  – Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

·           Vedtagelse af udkast til betænkning

·           Frist for ændringsforslag: den 17. september 2015 kl. 12.00

19.              Opfølgning af Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk masseovervågning af EU-borgerne

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Kor.udv.:

LIBE

 

 

 

·           Vedtagelse af en mundtlig forespørgsel til Kommissionen og Rådet

20.              *** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 22. september 2015 kl. 17.10-17.20

Forhandling under ét

21.              Elektronisk udveksling med Sverige af fingeraftryksdata

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

 

·           Behandling af udkast til betænkning

·           Fastsættelse af frist for ændringsforslag

22.              Ellektronisk udveksling med Belgien af fingeraftryksdata

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

 

·           Behandling af udkast til betænkning

·           Fastsættelse af frist for ændringsforslag

23.              Elektronisk udveksling med Polen af fingeraftryksdata

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Kor.udv.:

LIBE

 

 

 

·           Behandling af udkast til betænkning

·           Fastsættelse af frist for ændringsforslag

Den 22. september 2015 kl. 17.20-17.50

24.              Forespørgsler til skriftlig besvarelse til Kommissionen af 27. februar 2015 om uledsagede mindreårige i EU af Nathalie Griesbeck og Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Drøftelse jf. artikel 130, stk. 4, i forretningsordenen

25.              Forespørgsel til skriftlig besvarelse til Kommissionen af 17. april 2005 om muslimer drukner kristne på vej mod Italien af Vicky Maeijer (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Drøftelse jf. artikel 130, stk. 4, iforretningsordenen

26.              Forespørgsel til skriftlige besvarelse til Kommissionen af 28. april 2015 om national høring om indvandrding og terrorisme i Ungarn af Sophia in 't Veld, Louis Michel og Jean-Marie Cavada (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Drøftelse jf. artikel 130, stk. 4, i forretningsordenen

Den 22. september 2015 kl. 17.50-18.30

27.              Landerapporter til studie om medlemsstaternes politikker for handicappede børn

LIBE/8/04367

·           Forelæggelse af en undersøgelse ved Marta Ballesteros, ledende juridisk og politisk konsulent, og Natha,ie Meurens, juridisk konsulent, i Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Diverse sager

29.              Næste møder

·           den 1. oktober 2015 kl. 9.00-12.30  (Bruxelles)

Den 23. september 2015 kl. 9.00-18.30

30.              INTERPARLAMENTARISK UDVALGSMØDE
Europa-Parlamentert - nationale parlamenter: en samlet tilgang til migration

Juridisk meddelelse