PDF 345kWORD 1107k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2015)0922_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 22. september 2015 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Kolmapäev, 23. september 2015 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

(sealhulgas koordinaatorite soovituste heakskiitmine artikli 205 alusel, vt koordinaatorite tagasisideteadet 7. septembri 2015. aasta koosoleku kohta)
PALUME ARVESSE VÕTTA, ET TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA.

22. september 2015 kell 9.00–12.30

Ühine arutelu Euroopa rände tegevuskava käsitleva teise ettepanekutepaketi üle

3.              Kriisiolukorras ümberpaigutamise mehhanism ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku või kodakondsuseta isiku esitatud rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Vastutav:

LIBE

 

 

Arvamus(ed):

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Komisjoni ettekanne

·           Arvamuste vahetus

4.              Rahvusvahelise kaitse seisundi andmise ja äravõtmise menetluse ühiste nõuete kohaldamise eesmärgil ELi ühise turvaliste päritoluriikide nimekirja kehtestamine

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Vastutav:

LIBE

 

 

Arvamus(ed):

AFET

 

 

 

·           Komisjoni ettekanne

·           Arvamuste vahetus

5.              Rahvusvahelise kaitse valdkonna ajutised meetmed Itaalia, Kreeka ja Ungari toetamiseks

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Vastutav:

LIBE

 

 

Arvamus(ed):

BUDG

 

 

 

·           Komisjoni ettekanne

·           Arvamuste vahetus seoses justiits- ja siseküsimuste nõukogu erakorralise kohtumisega 22. septembri pärastlõunal

6.              Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule riigihanke-eeskirjade kohta seoses praeguse varjupaigakriisiga

COM(2015)0454

• Komisjoni ettekanne
• Arvamuste vahetus

7.              Ühisteatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule - Pagulaskriisi lahendamine Euroopas: ELi välistegevuse roll

JOIN(2015)0040

• Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse ettekanne
• Arvamuste vahetus

8.              Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule - ELi tagasisaatmisalane tegevuskava

COM(2015)0453

• Komisjoni ettekanne
• Arvamuste vahetus

Võimaluse korral

9.              Komisjoni soovituse eelnõu tagasisaatmise käsiraamatu kohta, mis on mõeldud liikmesriikide pädevatele asutustele tagasisaatmisega seotud küsimuste lahendamisel
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Komisjoni ettekanne

·           Arvamuste vahetus

Võimaluse korral

10.              Komisjoni teatise eelnõu „Aafrika infrastruktuuri sihtfond”

LIBE/8/04492

·           Komisjoni ettekanne

·           Arvamuste vahetus

11.              Arvamuste vahetus olukorra kohta Schengeni ala sisepiiridel

LIBE/8/04494

·           Komisjoni ettekanne

·           Arvamuste vahetus

22. september 2015 kell 15.00–15.50

12.              Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele - Aruanne romasid käsitlevate riiklike integratsioonistrateegiate ELi raamistiku rakendamise kohta (2015)

COM(2015)0299

• Mittediskrimineerimise ja romade integreerimise poliitika osakonna juhi Lina Papamichalopoulou ettekanne

22. september 2015 kell 15.50–16.40

13.              EMCDDA (Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskus)

LIBE/8/02501

·           Arvamuste vahetus EMCDDA haldusnõukogu nimetatud EMCDDA direktorikandidaadi Alexis Goosdeeliga

22. september 2015 kell 16.40–17.00

14.              Ettevalmistused digitaalse ühtse turu aktiks

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Arvamuse koostaja:

Michał Boni (PPE)

 

Vastutav:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Komisjoni ettekanne

·           Arvamuste vahetus

22. september 2015 kell 17.00–17.10

*** Elektrooniline hääletus ***

15.              Rakendusotsus 4-metamfetamiini suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Raportöör:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Vastutav:

LIBE

 

 

Arvamus(ed):

ENVI  – Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. september 2015 kell 12.00

16.              Rakendusotsus 5-(2-aminopropüül)indooli suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Raportöör:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Vastutav:

LIBE

 

 

Arvamus(ed):

ENVI  – Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. september 2015 kell 12.00

17.              Rakendusotsus 4-jodo-2,5-dimetoksü-N-(2-metoksübensüül)fenetüülamiini (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetüülamino)tsükloheksüül]metüül]bensamiidi (AH-7921), 3,4-metüleendioksüpürovalerooni (MDPV) ja 2-(3-metoksüfenüül)-2-(etüülamino)tsükloheksanooni (metoksetamiin) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Raportöör:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Vastutav:

LIBE

 

 

Arvamus(ed):

ENVI  – Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. september 2015 kell 12.00

18.              Rakendusotsus 4-metüül-5-(4-metüülfenüül)-4,5-dihüdrooksasool-2-amiini (4,4ʹ-DMAR) ja 1-tsükloheksüül-4-(1,2-difenüületüül)piperasiini (MT-45) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Raportöör:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Vastutav:

LIBE

 

 

Arvamus(ed):

ENVI  – Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Raporti projekti vastuvõtmine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 17. september 2015 kell 12.00

19.              Järelmeetmed seoses Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta resolutsiooniga ELi kodanike ulatusliku elektroonilise jälgimise kohta

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Vastutav:

LIBE

 

 

 

·           Komisjonile ja nõukogule esitatavate suuliselt vastatavate küsimuste vastuvõtmine

20.              *** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

22. september 2015 kell 17.10–17.20

Ühine arutelu

21.              Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Rootsis

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Vastutav:

LIBE

 

 

 

·           Raporti projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine

22.              Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Belgias

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Vastutav:

LIBE

 

 

 

·           Raporti projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine

23.              Sõrmejälgede andmeid käsitlev automatiseeritud andmevahetus Poolas

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Vastutav:

LIBE

 

 

 

·           Raporti projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaja määramine

22. september 2015 kell 17.20–17.50

24.              Nathalie Griesbecki ja Cecilia Wikströmi 27. veebruaril 2015. aastal esitatud kirjalikult vastatav küsimus komisjonile saatjata alaealiste kohta ELis (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 130 lõike 4 alusel

25.              Kirjalikult vastatav küsimus komisjonile, mille on 17. aprillil 2015. aastal Itaaliasse teel olevaid kristlasi uputavate moslemite kohta esitanud Vicky Maeijer (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 130 lõike 4 alusel

26.              Kirjalikult vastatav küsimus komisjonile, mille on 28. aprillil 2015. aastal sisserännet ja terrorismi käsitleva Ungari riikliku konsultatsiooni kohta esitanud Sophia in 't Veld, Louis Michel ja Jean-Marie Cavada (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 130 lõike 4 alusel

22. september 2015 kell 17.50–18.30

27.              Riigipõhised aruanded seoses uuringuga, mis käsitleb liikmesriikide tegevuspoliitikat puudega laste küsimuses

LIBE/8/04367

·           Uuringut tutvustavad juhtiv õigus- ja poliitikanõustaja Marta Ballesteros ning õigusnõustaja Nathalie Meurens, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Muud küsimused

29.              Järgmised koosolekud

·           1. oktoober 2015 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

23. september 2015 kell 9.00–18.30

30.              PARLAMENTIDEVAHELINE KOMISJONIDE KOHTUMINE
Euroopa Parlament ja liikmesriikide parlamendid. Terviklik rändekäsitus

Õigusalane teave