PDF 345kWORD 343k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2015)0922_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Tiistai 22. syyskuuta 2015 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Keskiviikko 23. syyskuuta 2015 klo 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

1.              Esityslistan hyväksyminen

2.              Puheenjohtajan ilmoitukset

(myös koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen työjärjestyksen 205 artiklan mukaisesti, ks. koordinaattorien palautemuistio 7. syyskuuta 2015 pidetystä kokouksesta)
HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

22. syyskuuta 2015 klo 9.00–12.30

Yhteiskeskustelu toisesta Euroopan muuttoliikeagendaa koskevasta ehdotuspaketista

3.              Kriisitilanteen siirtomekanismi sekä kolmannen maan kansalaisen tai kansalaisuudettoman henkilön johonkin jäsenvaltioon jättämän kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen käsittelystä vastuussa olevan jäsenvaltion määrittämisperusteet ja -menettelyt

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Komission puheenvuoro

·           Keskustelu

4.              Turvallisia alkuperämaita koskevan EU:n yhteisen luettelon laatiminen kansainvälisen suojelun myöntämistä tai poistamista koskevien yhteisten menettelyjen soveltamiseksi

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

AFET

 

 

 

·           Komission puheenvuoro

·           Keskustelu

5.              Italian, Kreikan ja Unkarin hyväksi toteutettavat kansainvälistä suojelua koskevat väliaikaiset toimenpiteet

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

BUDG

 

 

 

·           Komission puheenvuoro

·           Keskustelu ennen 22. syyskuuta iltapäivällä pidettävää ylimääräistä oikeus- ja sisäasioiden neuvoston kokousta

6.              Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle julkisia hankintoja koskevista säännöistä nykyisessä turvapaikkakriisissä

COM(2015)0454

• Komission puheenvuoro
• Keskustelu

7.              Yhteinen tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: EU:n ulkoisen toiminnan rooli Euroopan pakolaiskriisin ratkaisemisessa

JOIN(2015)0040

• Euroopan komission ja Euroopan ulkosuhdehallinnon alustus
• Keskustelu

8.              Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle: Palauttamista koskeva EU:n toimintaohjelma

COM(2015)0453

• Komission puheenvuoro
• Keskustelu

Mahdollisesti

9.              Luonnos komission suositukseksi, jossa esitetään palauttamiskäsikirja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten käytettäväksi niiden suorittaessa palauttamiseen liittyviä tehtäviä
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Komission puheenvuoro

·           Keskustelu

Mahdollisesti

10.              Luonnos komission tiedonannoksi Afrikan erityisrahastosta

LIBE/8/04492

·           Komission puheenvuoro

·           Keskustelu

11.              Keskustelu tilanteesta Schengen-alueen sisärajoilla

LIBE/8/04494

·           Komission puheenvuoro

·           Keskustelu

22. syyskuuta 2015 klo 15.00–15.50

12.              Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vuoden 2015 kertomus romanien integraatiota edistäviä kansallisia strategioita koskevan EU:n puitekehyksen täytäntöönpanosta

COM(2015)0299

• Syrjinnän vastaisista toimista ja romanien integraatiota edistävästä politiikasta vastaavan yksikön päällikön Lina Papamichalopouloun esitys

22. syyskuuta 2015 klo 15.50–16.40

13.              EMCDDA (Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus)

LIBE/8/02501

·           Keskustelu EMCDDA:n hallintoneuvoston EMCDDA:n johtajan nimitystä varten valitseman ehdokkaan Alexis Goosdeelin kanssa

22. syyskuuta 2015 klo 16.40–17.00

14.              Digitaalisia sisämarkkinoita koskevan säädöksen valmistelu

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Valmistelija:

Michał Boni (PPE)

 

Vastaava:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Komission puheenvuoro

·           Keskustelu

22. syyskuuta 2015 klo 17.00–17.10

*** Koneäänestys ***

15.              Ehdotus neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi 4-metyyliamfetamiinin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Esittelijä:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

ENVI  – Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. syyskuuta 2015 klo 12.00

16.              Täytäntöönpanopäätös 5-(2-aminopropyyli)indolin saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Esittelijä:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

ENVI  – Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. syyskuuta 2015 klo 12.00

17.              Täytäntöönpanopäätös 4-jodi-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibentsyyli)fenetyyliamiinin (25I-NBOMe), 3,4-dikloori-N-[[1-(dimetyyliamino)sykloheksyyli]metyyli]bentsamidin (AH-7921), 3,4-metyleenidioksipyrovaleronin (MDPV) ja 2-(3-metoksifenyyli)-2-(etyyliamino)sykloheksanonin (metoksetamiini) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Esittelijä:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

ENVI  – Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. syyskuuta 2015 klo 12.00

18.              Täytäntöönpanopäätös 4-metyyli-5-(4-metyylifenyyli)-4,5-dihydro-oksatsoli-2-amiinin (4,4'-DMAR) ja 1-sykloheksyyli-4-(1,2-difenyylietyyli)piperatsiinin (MT-45) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Esittelijä:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Vastaava:

LIBE

 

 

Lausunto:

ENVI  – Päätös: ei lausuntoa

 

 

·           Mietintöluonnoksen hyväksyminen

·           Tarkistusten jättämisen määräaika: 17. syyskuuta 2015 klo 12.00

19.              EU:n kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman seuranta

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Vastaava:

LIBE

 

 

 

·           Komissiolle ja neuvostolle esitettävän suullisesti vastattavan kysymyksen hyväksyminen

20.              *** Koneäänestys päättyy ***

22. syyskuuta 2015 klo 17.10–17.20

Yhteiskeskustelu

21.              Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Ruotsin kanssa

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Vastaava:

LIBE

 

 

 

·           Mietintöluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

22.              Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Belgian kanssa

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Vastaava:

LIBE

 

 

 

·           Mietintöluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

23.              Sormenjälkitietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Puolan kanssa

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Vastaava:

LIBE

 

 

 

·           Mietintöluonnoksen käsittely

·           Tarkistusten jättämisen määräajan vahvistaminen

22. syyskuuta 2015 klo 17.20–17.50

24.              Nathalie Griesbeckin ja Cecilia Wikströmin komissiolle 27. helmikuuta 2015 esittämä kirjallisesti vastattava kysymys ilman huoltajaa olevista alaikäisistä EU:ssa (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Keskustelu Euroopan parlamentin työjärjestyksen 130 artiklan 4 kohdan mukaisesti

25.              Vicky Maeijerin 17. huhtiluuta 2015 esittämä kirjallisesti vastattava kysymys (P-006229-15) komissiolle muslimeista, jotka hukuttavat kristittyjä matkalla Italiaan

LIBE/8/04385

·           Keskustelu Euroopan parlamentin työjärjestyksen 130 artiklan 4 kohdan mukaisesti

26.              Sophia in't Veldin, Louis Michelin ja Jean-marien Cavadan 28. huhtikuuta 2015 esittämä kirjallisesti vastattava kysymys (E-006730-15) komissiolle maahanmuuttoa ja terrorismia koskevasta kansallisesti kuulemisesta Unkarissa

LIBE/8/04388

·           Keskustelu Euroopan parlamentin työjärjestyksen 130 artiklan 4 kohdan mukaisesti

22. syyskuuta 2015 klo 17.50–18.30

27.              Maakohtaiset raportit tutkimukseen vammaisia lapsia koskevasta jäsenvaltioiden politiikasta

LIBE/8/04367

·           Oikeudellinen ja poliittinen pääneuvonantaja Marta Ballesteros ja oikeudellinen neuvonantaja Nathalie Meurens, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting) esittelevät tutkimuksen

28.              Muut asiat

29.              Seuraavat kokoukset

·           1. lokakuuta 2015 klo 9.00–12.30  (Bryssel)

23. syyskuuta 2015 klo 9.00–18.30

30.              PARLAMENTTIEN VÄLINEN VALIOKUNTAKOKOUS
Euroopan Parlamentti - kansalliset parlamentit: Kokonaisvaltainen lähestymistapa muuttoliikkeeseen

Oikeudellinen huomautus