PDF 564kWORD 1162k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2015)0922_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2015 m. rugsėjo 22 d., antradienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

2015 m. rugsėjo 23 d., trečiadienis, 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

1.              Darbotvarkės tvirtinimas

2.              Pirmininko pranešimai

(taip pat koordinatorių rekomendacijų tvirtinimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnį; žr. koordinatorių 2015 m. rugsėjo 7 d. posėdžio ataskaitą)
ATKREIPKITE DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI KEISTIS.

2015 m. rugsėjo 22 d. 9.00–12.30 val.

Bendros diskusijos dėl antrojo pasiūlymų dėl Europos migracijos darbotvarkės rinkinio

3.              Krizinis perkėlimo mechanizmas ir valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos prašymo nagrinėjimą, nustatymo mechanizmai

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Komisijos pranešimas

·           Keitimasis nuomonėmis

4.              ES bendro saugių kilmės šalių sąrašo sudarymas siekiant taikyti tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendrą tvarką

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

AFET

 

 

 

·           Komisijos pranešimas

·           Keitimasis nuomonėmis

5.              Italijos, Graikijos ir Vengrijos labui nustatomos laikinosios priemonės tarptautinės apsaugos srityje

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

BUDG

 

 

 

·           Komisijos pranešimas

·           Keitimasis nuomonėmis atsižvelgiant į neeilinį Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos susitikimą rugsėjo 22 d. popietę

6.              Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „ES viešųjų pirkimų taisyklių taikymas ir dabartinė prieglobsčio krizė“

COM(2015)0454

• Komisijos pranešimas
• Keitimasis nuomonėmis

7.              Bendras komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „Pabėgėlių krizės Europoje sprendimas. ES išorės veiksmų vaidmuo“

JOIN(2015)0040

• Europos Komisijos ir Europos išorės veiksmų tarnybos pranešimas
• Keitimasis nuomonėmis

8.              Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „ES veiksmų grąžinimo srityje planas“

COM(2015)0453

• Komisijos pranešimas
• Keitimasis nuomonėmis.

Galbūt

9.              Komisijos rekomendacijos, kuria nustatomas su grąžinimu susijusias užduotis vykdančioms valstybių narių kompetentingoms institucijoms skirtas bendras „Grąžinimo vadovas“, projektas
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Komisijos pranešimas

·           Keitimasis nuomonėmis

Galbūt

10.              Komisijos komunikato „Afrikai skirtas patikos fondas“ projektas

LIBE/8/04492

·           Komisijos pranešimas

·           Keitimasis nuomonėmis

11.              Keitimasis nuomonėmis dėl padėties prie Šengeno erdvės vidaus sienų

LIBE/8/04494

·           Komisijos pranešimas

·           Keitimasis nuomonėmis

2015 m. rugsėjo 22 d. 15.00–15.50 val.

12.              Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2015 m. ES romų integracijos nacionalinių strategijų plano įgyvendinimo ataskaita“

COM(2015)0299

• Nediskriminavimo ir romų integracijos politikos skyriaus vadovės Linos Papamichalopoulou pranešimas

2015 m. rugsėjo 22 d. 15.50–16.40 val.

13.              Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (ENNSC)

LIBE/8/02501

·           Keitimasis nuomonėmis su Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC) valdybos pasirinktu kandidatu ENNSC direktoriaus pareigoms eiti Alexiu Goosdeelu

2015 m. rugsėjo 22 d. 16.40–17.00 val.

14.              Bendrosios skaitmeninės rinkos akto rengimas

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Nuomonės referentas:

Michał Boni (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Komisijos pranešimas

·           Keitimasis nuomonėmis

2015 m. rugsėjo 22 d. 17.00–17.10 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

15.              Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metilamfetaminui

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Pranešėjas:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI  – Nutarimas: nuomonė nepareikšta

 

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2015 m. rugsėjo 17 d. 12.00 val.

16.              Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Pranešėja:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI  – Nutarimas: nuomonė nepareikšta

 

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2015 m. rugsėjo 17 d. 12.00 val.

17.              Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilaminui (25I-NBOMe), 3,4-dichlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamidui (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleronui (MDPV) ir 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanonui (metoksetaminui)
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Pranešėja:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI  – Nutarimas: nuomonė nepareikšta

 

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2015 m. rugsėjo 17 d. 12.00 val.

18.              Įgyvendinimo sprendimas dėl kontrolės priemonių taikymo 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-aminui (4,4’-DMAR) ir 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazinui (MT-45)
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Pranešėjas:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

ENVI  – Nutarimas: nuomonė nepareikšta

 

 

·           Pranešimo projekto tvirtinimas

·           Pakeitimų pateikimo terminas: 2015 m. rugsėjo 17 d. 12.00 val.

19.              Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

 

·           Klausimų, į kuriuos atsakoma žodžiu, Komisijai ir Tarybai tvirtinimas

20.              *** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2015 m. rugsėjo 22 d. 17.10–17.20 val.

Bendros diskusijos

21.              Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Švedijoje

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

 

·           Pranešimo projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

22.              Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Belgijoje

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

 

·           Pranešimo projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

23.              Automatinis keitimasis daktiloskopiniais duomenimis Lenkijoje

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Atsakingas komitetas:

LIBE

 

 

 

·           Pranešimo projekto svarstymas

·           Pakeitimų pateikimo termino nustatymas

2015 m. rugsėjo 22 d. 17.20–17.50 val.

24.              2015 m. vasario 25 d. klausimas, į kurį atsakoma raštu, dėl nelydimų nepilnamečių ES, kurį Komisijai pateikė Nathalie Griesbeck ir Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Keitimasis nuomonėmis pagal EP darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnio 4 dalį

25.              2015 m. balandžio 17 d. klausimas, į kurį atsakoma raštu Komisijai dėl musulmonų, nuskandinusių krikščionis pakeliui į Italiją, kurį pateikė Vicky Maeijer (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Keitimasis nuomonėmis pagal EP darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnio 4 dalį

26.              2015 m. balandžio 28 d. klausimas Komisijai, į kurį atsakoma raštu, dėl Nacionalinių konsultacijų imigracijos ir terorizmo tema Vengrijoje, kurį pateikė Sophia in 't Veld, Louis Michel ir Jean-Marie Cavada (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Keitimasis nuomonėmis pagal EP darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnio 4 dalį

2015 m. rugsėjo 22 d. 17.50–18.30 val.

27.              Šalių ataskaitos, skirtos valstybių narių politikos neįgalių vaikų srityje tyrimui

LIBE/8/04367

·           Bendrovės Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting) atstovių Martos Ballesteros (vyriausioji patarėja teisės ir politikos klausimais) ir Nathalie Meurens (patarėja teisės klausimais) tyrimo pristatymas

28.              Kiti klausimai

29.              Kiti posėdžiai

·           2015 m. spalio 1 d. 9.00–12.30 val.  (Briuselis)

2015 m. rugsėjo 23 d. 9.00–18.30 val.

30.              TARPPARLAMENTINIS KOMITETŲ SUSITIKIMAS
Europos Parlamento ir nacionalinių parlamentų susitikimas tema „Holistinis požiūris į migraciją“

Teisinis pranešimas