PDF 637kWORD 345k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2015)0922_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2015. gada 22. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Trešdien, 2015. gada 23. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītāja paziņojumi

(tostarp koordinatoru ieteikumu apstiprināšana saskaņā ar 205. pantu, sk. koordinatoru atsauksmi par 2015. gada 7. septembra sanāksmi)
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES LAIKĀ!

2015. gada 22. septembrī plkst. 9.00–12.30

Kopīgas debates par otro priekšlikumu kopumu attiecībā uz Eiropas programmu migrācijas jomā

3.              Krīzes pārcelšanas mehānisms un mehānismi, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas iesniegts kādā no dalībvalstīm

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

·           Viedokļu apmaiņa

4.              ES kopējā drošu izcelsmes valstu saraksta izveidošana saistībā ar kopējām procedūrām starptautiskās aizsardzības statusa piešķiršanai un atņemšanai

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

AFET

 

 

 

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

·           Viedokļu apmaiņa

5.              Pagaidu pasākumi starptautiskās aizsardzības jomā Itālijas, Grieķijas un Ungārijas labā

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

BUDG

 

 

 

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

·           Viedokļu apmaiņa, ņemot vērā Tieslietu un iekšlietu padomes ārkārtas sanāksmi 22. septembra pēcpusdienā

6.              Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par publiskā iepirkuma noteikumiem saistībā ar pašreizējo patvēruma meklētāju krīzi

COM(2015)0454

• Komisijas pārstāvja uzstāšanās
• Viedokļu apmaiņa

7.              Kopīgs paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "Bēgļu krīzes risināšana Eiropā: ES ārējās darbības nozīme"

JOIN(2015)0040

• Eiropas Komisijas un Eiropas Ārējās darbības dienesta pārstāvju uzstāšanās
• Viedokļu apmaiņa

8.              Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei "ES Rīcības plāns par atgriešanu"

COM(2015)0453

• Komisijas pārstāvja uzstāšanās
• Viedokļu apmaiņa

Iespējams

9.              Projekts Komisijas ieteikumam, ar ko izveido "Rokasgrāmatu atgriešanas jautājumos", kura jāizmanto dalībvalstu kompetentajām iestādēm, veicot ar atgriešanu saistītus uzdevumus
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

·           Viedokļu apmaiņa

Iespējams

10.              Komisijas paziņojuma "Ieguldījumu fonds Āfrikai" projekts

LIBE/8/04492

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

·           Viedokļu apmaiņa

11.              Viedokļu apmaiņa par situāciju pie Šengenas zonas iekšējām robežām

LIBE/8/04494

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

·           Viedokļu apmaiņa

2015. gada 22. septembrī plkst. 15.00–15.50

12.              Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai „Ziņojums par ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām īstenošanu (2015. gads)”

COM(2015)0299

• Diskriminācijas novēršanas un romu integrācijas politikas nodaļas vadītājas Lina Papamichalopoulou uzstāšanās

2015. gada 22. septembrī plkst. 15.50–16.40

13.              Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA)

LIBE/8/02501

·           Viedokļu apmaiņa ar EMCDDA valdes izvirzīto EMCDDA direktora amata kandidātu Alexis Goosdeel

2015. gada 22. septembrī plkst. 16.40–17.00

14.              Virzība uz Digitālā vienotā tirgus aktu

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Atzinuma sagatavotājs:

Michał Boni (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Komisijas pārstāvja uzstāšanās

·           Viedokļu apmaiņa

2015. gada 22. septembrī plkst. 17.00–17.10

*** Elektroniskā balsošana ***

15.              Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu attiecināšanu uz 4-metilamfetamīnu

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Referents:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

ENVI  – Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 17. septembrī plkst. 12.00

16.              Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu piemērošanu vielai 5-(2-aminopropil)indols

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Referente:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

ENVI  – Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 17. septembrī plkst. 12.00

17.              Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu attiecināšanu uz šādām vielām: 4-jod-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamīns (25I-NBOMe),
3,4-dihlor-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamīds (AH-7921), 3,4-metilēndioksipirovalerons (MDPV) un 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanons (metoksetamīns)

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Referente:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

ENVI  – Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 17. septembrī plkst. 12.00

18.              Īstenošanas lēmums par kontroles pasākumu attiecināšanu uz vielām 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amīns (4,4'-DMAR) un 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazīns (MT-45)
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Referents:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

Atzinumi:

ENVI  – Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Ziņojuma projekta pieņemšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2015. gada 17. septembrī plkst. 12.00

19.              Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES pilsoņu elektronisko masveida novērošanu

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

 

·           Jautājumu Komisijai un Padomei, uz kuriem jāatbild mutiski, pieņemšana

20.              *** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2015. gada 22. septembrī plkst. 17.10–17.20

Kopīga apspriešana

21.              Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Zviedriju

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

 

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

22.              Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Beļģiju

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

 

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

23.              Daktiloskopijas datu automatizēta apmaiņa ar Poliju

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Atbildīgā komiteja:

LIBE

 

 

 

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņa noteikšana

2015. gada 22. septembrī plkst. 17.20–17.50

24.              Jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski un kuru Komisijai 2015. gada 27. februārī uzdeva Nathalie Griesbeck un Cecilia Wikström, par nepavadītiem nepilngadīgajiem Eiropas Savienībā (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Viedokļu apmaiņa saskaņā ar EP Reglamenta 130. panta 4. punktu

25.              2015. gada 17. aprīļa jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski un kuru uzdeva Vicky Maeijer Komisijai par musulmaņu noslīcinātajiem kristiešiem ceļā uz Itāliju (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Viedokļu apmaiņa saskaņā ar EP Reglamenta 130. panta 4. punktu

26.              2015. gada 28. aprīļa jautājums, uz kuru jāatbild rakstiski un kuru uzdeva Sophia in 't Veld, Louis Michel un Jean-Marie Cavada Komisijai par valsts mēroga apspriešanos par imigrāciju un terorismu Ungārijā (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Viedokļu apmaiņa saskaņā ar EP Reglamenta 130. panta 4. punktu

2015. gada 22. septembrī plkst. 17.50–18.30

27.              Valstu pārskati pētījumam par dalībvalstu politiku attiecībā uz bērniem ar invaliditāti

LIBE/8/04367

·           Iepazīstināšana ar Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting) galvenās juridiskās un politikas padomnieces Marta Ballesteros un juridiskās padomnieces Nathalie Meurens pētījumu

28.              Dažādi jautājumi

29.              Nākamās sanāksmes

·           2015. gada 1. oktobrī plkst. 9.00–12.30  (Briselē)

2015. gada 23. septembrī plkst. 9.00–18.30

30.              STARPPARLAMENTĀRĀ KOMITEJU SANĀKSME
Eiropas Parlaments - dalībvalstu parlamenti: holistiska pieeja migrācijai

Juridisks paziņojums