PDF 347kWORD 343k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2015)0922_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 22 september 2015, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Woensdag 23 september 2015, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q2)

1.              Aanneming van de agenda

2.              Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van de goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 205, zie de nota met feedback van de coördinatoren van de vergadering van 7 september 2015)
GELIEVE TER KENNIS TE NEMEN DAT ALLE TIJDSBLOKKEN VOORLOPIG ZIJN EN AAN VERANDERING ONDERHEVIG IN DE LOOP VAN DE VERGADERING.

22 september 2015, 9.00 - 12.30 uur

Gezamenlijke behandeling van het tweede pakket voorstellen voor de Europese migratieagenda

3.              Crisisherplaatsingsmechanisme en mechanismen om te bepalen welke lidstaat verantwoordelijk is voor de behandeling van een verzoek om internationale bescherming dat door een onderdaan van een derde land of een staatloze bij een van de lidstaten wordt ingediend

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Ten principale:

LIBE

 

 

Adviezen:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Uiteenzetting door de Commissie

·           Gedachtewisseling

4.              Vaststelling van een gemeenschappelijke EU-lijst van veilige landen van herkomst voor de toepassing van gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van internationale bescherming

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Ten principale:

LIBE

 

 

Adviezen:

AFET

 

 

 

·           Uiteenzetting door de Commissie

·           Gedachtewisseling

5.              Voorlopige maatregelen op het gebied van internationale bescherming ten gunste van Italië, Griekenland en Hongarije

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Ten principale:

LIBE

 

 

Adviezen:

BUDG

 

 

 

·           Uiteenzetting door de Commissie

·           Gedachtewisseling met het oog op de buitengewone Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 22 september in de namiddag

6.              MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD over de regels inzake overheidsopdrachten in verband met de huidige asielcrisis

COM(2015)0454

• Toelichting door de Commissie
• Gedachtewisseling

7.              GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Aanpak van de vluchtelingencrisis in Europa: de rol van het externe optreden van de EU

JOIN(2015)0040

• Toelichting door de Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden.
• Gedachtewisseling

8.              MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EU-actieplan inzake terugkeer

COM(2015)0453

• Toelichting door de Commissie
• Gedachtewisseling

Eventueel

9.              Ontwerpaanbeveling van de Commissie inzake het opstellen van een "Handboek voor terugkeer", te gebruiken door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten bij het uitvoeren van met terugkeer verband houdende taken
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Uiteenzetting door de Commissie

·           Gedachtewisseling

Eventueel

10.              Ontwerpmededeling van de Commissie " Een trustfonds voor Afrika"

LIBE/8/04492

·           Uiteenzetting door de Commissie

·           Gedachtewisseling

11.              Gedachtewisseling over de situatie aan de binnengrenzen in het Schengengebied

LIBE/8/04494

·           Uiteenzetting door de Commissie

·           Gedachtewisseling

22 september 2015, 15.00 - 15.50 uur

12.              Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: Verslag over de uitvoering van het EU-kader voor de nationale strategieën voor integratie van de Roma 2015

COM(2015)0299

• Toelichting door Lina Papamichalopoulou, hoofd administratieve eenheid Non-discriminatie en Roma-integratiebeleid

22 september 2015, 15.50 - 16.40 uur

13.              EMCDDA (Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving)

LIBE/8/02501

·           Gedachtewisseling met Alexis Goosdeel, door de raad van bestuur van het EMCDDA geselecteerd als kandidaat voor de benoeming als directeur van het EMCDDA

22 september 2015, 16.40 - 17.00 uur

14.              Naar een akte voor een digitale interne markt

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Rapporteur voor advies:

Michał Boni (PPE)

 

Ten principale:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Uiteenzetting door de Commissie

·           Gedachtewisseling

22 september 2015, 17.00 - 17.10 uur

*** Elektronische stemming ***

15.              Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van 4-methylamfetamine aan controlemaatregelen

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Rapporteur:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Ten principale:

LIBE

 

 

Adviezen:

ENVI  – Besluit: geen advies

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2015, 12.00 uur

16.              Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van 5-(2-aminopropyl)indool aan controlemaatregelen

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Rapporteur:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Ten principale:

LIBE

 

 

Adviezen:

ENVI  – Besluit: geen advies

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2015, 12.00 uur

17.              Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van 4-jood-2,5-dimethoxy-N-(2-methoxybenzyl)fenethylamine (25I-NBOMe), 3,4-dichloor-N-[[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl]benzamide (AH-7921),
3,4-methyleendioxypyrovaleron (MDPV) en 2-(3-methoxyfenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanon (methoxetamine) aan controlemaatregelen

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Rapporteur:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Ten principale:

LIBE

 

 

Adviezen:

ENVI  – Besluit: geen advies

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2015, 12.00 uur

18.              Uitvoeringsbesluit betreffende het onderwerpen van 4-methyl-5-(4-methylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amine (4,4′-DMAR) en 1-cyclohexyl-4-(1,2-difenylethyl)piperazine (MT-45) aan controlemaatregelen
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Rapporteur:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Ten principale:

LIBE

 

 

Adviezen:

ENVI  – Besluit: geen advies

 

 

·           Goedkeuring ontwerpverslag

·           Termijn voor de indiening van amendementen: 17 september 2015, 12.00 uur

19.              Opvolging van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over elektronisch massaal toezicht op EU-burgers

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Ten principale:

LIBE

 

 

 

·           Goedkeuring vragen voor mondeling antwoord aan de Commissie en aan de Raad

20.              *** Einde elektronische stemming ***

22 september 2015, 17.10 - 17.20 uur

Gezamenlijke behandeling

21.              Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Zweden

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Ten principale:

LIBE

 

 

 

·           Behandeling ontwerpverslag

·           Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

22.              Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in België

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Ten principale:

LIBE

 

 

 

·           Behandeling ontwerpverslag

·           Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

23.              Geautomatiseerde uitwisseling van dactyloscopische gegevens in Polen

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Ten principale:

LIBE

 

 

 

·           Behandeling ontwerpverslag

·           Vaststelling termijn voor de indiening van amendementen

22 september 2015, 17.20 - 17.50 uur

24.              Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie van 27 februari 2015 over niet-begeleide minderjarigen in de EU, ingediend door Nathalie Griesbeck en Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Gedachtewisseling overeenkomstig artikel 130, lid 4, van het Reglement

25.              Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie van 17 april 2015 over Moslims die christenen verdrinken onderweg naar Italië, door Vicky Maeijer (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Gedachtewisseling overeenkomstig artikel 130, lid 4, van het Reglement

26.              Schriftelijke vraag aan de Commissie van 28 april 2015 over de nationale raadpleging over immigratie en terrorisme in Hongarije, door Sophia in 't Veld, Louis Michel en Jean-Marie Cavada (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Gedachtewisseling overeenkomstig artikel 130, lid 4, van het Reglement

22 september 2015, 17.50 - 18.30 uur

27.              Landenverslagen voor de studie over het beleid van de lidstaten voor kinderen met een handicap

LIBE/8/04367

·           Presentatie van een studie door Marta Ballesteros, hoofdadviseur juridische zaken en beleid, en Nathalie Meurens, juridisch adviseur, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Rondvraag

29.              Volgende vergaderingen

·           1 oktober 2015, 9.00 - 12.30 uur  (Brussel)

23 september 2015, 9.00 - 18.30 uur

30.              INTERPARLEMENTAIRE COMMISSIEVERGADERING
Europees Parlement – nationale parlementen: Een holistische aanpak van migratie.

Juridische mededeling