PDF 571kWORD 344k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2015)0922_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 22 września 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Środa 23 września 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30

Bruksela

Sala: József Antall (4Q2)

1.              Przyjęcie porządku dziennego

2.              Komunikaty przewodniczącego

(w tym zatwierdzenie zaleceń koordynatorów zgodnie z art. 205, zob. notatka informacyjna koordynatorów z posiedzenia w dniu 7 września 2015 r.)
PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE PODANE GODZINY MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

22 września 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30

Debata łączna na temat drugiego pakietu wniosków w sprawie Europejskiego programu w zakresie migracji

3.              Kryzysowy mechanizm relokacji i mechanizmy ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Wystąpienie Komisji

·           Wymiana poglądów

4.              Ustanowienie unijnego wspólnego wykazu bezpiecznych krajów pochodzenia do celów wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

AFET

 

 

 

·           Wystąpienie Komisji

·           Wymiana poglądów

5.              Środki tymczasowe w dziedzinie ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch, Grecji i Węgier

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

BUDG

 

 

 

·           Wystąpienie Komisji

·           Wymiana poglądów w związku z nadzwyczajnym, popołudniowym posiedzeniem Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w dniu 22 września

6.              KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w związku z obecnym kryzysem azylowym

COM(2015)0454

● Wystąpienie przedstawiciela Komisji
• Wymiana poglądów

7.              WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY: Stawić czoła kryzysowi uchodźczemu w Europie: rola Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

JOIN(2015)0040

• Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych
- Wymiana poglądów

8.              KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY: Plan działania UE w zakresie powrotów

COM(2015)0453

● Wystąpienie przedstawiciela Komisji
- Wymiana poglądów

Ewentualnie

9.              Projekt zalecenia Komisji wprowadzającego wspólny podręcznik powrotowy do stosowania przez właściwe organy państw członkowskich w trakcie wykonywania zadań związanych z powrotami
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Wystąpienie Komisji

·           Wymiana poglądów

Ewentualnie

10.              Projekt komunikatu Komisji zatytułowanego „Fundusz powierniczy na rzecz Afryki”

LIBE/8/04492

·           Wystąpienie Komisji

·           Wymiana poglądów

11.              Wymiana poglądów na temat sytuacji na wewnętrznych granicach strefy Schengen

LIBE/8/04494

·           Wystąpienie Komisji

·           Wymiana poglądów

22 września 2015 r., w godz. 15.00 – 15.50

12.              Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Sprawozdanie z wdrażania unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów 2015

COM(2015)0299

• Wystąpienie Liny Papamichalopoulou, kierownik Działu ds. Polityki na rzecz Niedyskryminacji i Integracji Romów

22 września 2015 r., w godz. 15.50 – 16.40

13.              EMCDDA (Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii)

LIBE/8/02501

·           Wymiana poglądów z Alexisem Goosdeelem, kandydatem na stanowisko dyrektora EMCDDA wybranym przez zarząd EMCDDA

22 września 2015 r., w godz. 16.40 – 17.00

14.              W kierunku aktu o jednolitym rynku cyfrowym

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

Michał Boni (PPE)

 

Przedm. właśc.:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Wystąpienie Komisji

·           Wymiana poglądów

22 września 2015 r., w godz. 17.00 – 17.10

*** Głosowanie elektroniczne ***

15.              Decyzja wykonawcza Rady w sprawie poddania 4-metyloamfetaminy środkom kontroli

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Sprawozdawca:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

ENVI  – Decyzja: brak opinii

 

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 17 września 2015 r., godz. 12.00

16.              Projekt decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania 5-(2-aminopropylo)indolu środkom kontroli

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Sprawozdawczyni:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

ENVI  – Decyzja: brak opinii

 

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 17 września 2015 r., godz. 12.00

17.              Decyzja wykonawcza Rady w sprawie poddania 2-(2,5-dimetoksy-4-jodofenylo)-N-(2-metoksybenzylo)etyloaminy (25I-NBOMe),3,4-dichloro-N-[(1-dimetyloamino)cykloheksylometylo]benzamidu (AH-7921), 1-(1,3-benzodioksylo-5-yl)-2-pirolidyno-1-ylpentan-1-onu (MDPV) oraz 2-(3-metoksyfenylo)-2-(etyloamino)cykloheksanonu (metoksetaminy) środkom kontroli
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Sprawozdawczyni:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

ENVI  – Decyzja: brak opinii

 

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 17 września 2015 r., godz. 12.00

18.              Decyzja wykonawcza Rady w sprawie poddania 4-metylo-5-(4-metylofenylo)-4,5-dihydrooksazolo-2-aminy (4,4'-DMAR)
i 1-cykloheksylo-4-(1,2-difenyletylo)-piperazyny (MT-45) środkom kontroli

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Sprawozdawca:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

ENVI  – Decyzja: brak opinii

 

 

·           Przyjęcie projektu sprawozdania

·           Termin składania poprawek: 17 września 2015 r., godz. 12.00

19.              Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. dotyczącą masowego nadzoru elektronicznego wobec obywateli UE

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

 

·           Przyjęcie pytań wymagających odpowiedzi ustnej do Komisji i do Rady

20.              *** Koniec głosowania elektronicznego ***

22 września 2015 r., w godz. 17.10 – 17.20

Wspólna debata

21.              Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Szwecji

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

 

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

·           Ustalenie terminu składania poprawek

22.              Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Belgii

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

 

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

·           Ustalenie terminu składania poprawek

23.              Zautomatyzowana wymiana danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w Polsce

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Przedm. właśc.:

LIBE

 

 

 

·           Rozpatrzenie projektu sprawozdania

·           Ustalenie terminu składania poprawek

22 września 2015 r., w godz. 17.20 – 17.50

24.              Pytanie wymagające odpowiedzi pisemnej skierowane do Komisji w dniu 27 lutego 2015 r. przez Nathalie Griesbeck i Cecilię Wikström w sprawie małoletnich bez opieki w UE (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Wymiana poglądów zgodnie z art. 130 ust. 4 Regulaminu PE

25.              Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie, które skierowała do Komisji w dniu 17 kwietnia 2015 r. Vicky Maeijer, w sprawie topienia chrześcijan przez muzułmanów w drodze do Włoch (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Wymiana poglądów zgodnie z art. 130 ust. 4 Regulaminu PE

26.              Pytanie wymagające odpowiedzi na piśmie, które skierowali do Komisji w dniu 28 kwietnia 2015 r. Sophia in 't Veld, Louis Michel i Jean-Marie Cavada, w sprawie narodowych konsultacji na temat imigracji i terroryzmu na Węgrzech (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Wymiana poglądów zgodnie z art. 130 ust. 4 Regulaminu PE

22 września 2015 r., w godz. 17.50 – 18.30

27.              Sprawozdania krajowe na użytek „Analizy strategii państw członkowskich dotyczących dzieci niepełnosprawnych”

LIBE/8/04367

·           Prezentacja badania przeprowadzonego przez firmę konsultingową w zakresie prawa i polityki Milieu Ltd. (Marta Ballesteros, główny doradca prawny i polityczny oraz Nathalie Meurens, doradca prawny)

28.              Sprawy różne

29.              Następne posiedzenia

·           1 października 2015 r., w godz. 9.00 – 12.30  (Bruksela)

23 września 2015 r., w godz. 9.00 – 18.30

30.              MIĘDZYPARLAMENTARNE POSIEDZENIE KOMISJI
Parlament Europejski – parlamenty narodowe: całościowe podejście do problematyki migracji

Informacja prawna