PDF 490kWORD 1143k

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne

 

LIBE(2015)0922_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 22 septembrie 2015, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Miercuri, 23 septembrie 2015, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q2)

1.              Adoptarea ordinii de zi

2.              Comunicări ale președintelui

(inclusiv aprobarea recomandărilor coordonatorilor, în conformitate cu articolul 205 din Regulamentul de procedură, a se vedea nota informativă a reuniunii din 7 septembrie 2015)
VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI CĂ TOATE INTERVALELE ORARE SUNT DOAR CU TITLU ORIENTATIV ȘI POT SUFERI MODIFICĂRI PE PARCURSUL REUNIUNII.

22 septembrie 2015, 9.00 - 12.30

Dezbatere în comun privind al doilea pachet de propuneri referitoare la agenda europeană privind migrația

3.              Criterii și mecanisme de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Expunerea Comisiei

·           Schimb de opinii

4.              Constituire a unei liste comune la nivelul UE a țărilor de origine sigure privind procedurile comune de acordare și retragere a protecției internaționale

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

AFET

 

 

 

·           Expunerea Comisiei

·           Schimb de opinii

5.              Măsuri provizorii în domeniul protecției internaționale în beneficiul Italiei, Greciei și Ungariei

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

BUDG

 

 

 

·           Expunerea Comisiei

·           Schimb de opinii în vederea reuniunii extraordinare a Consiliului Justiție și Afaceri Interne din după-amiaza zilei de 22 septembrie

6.              Comunicare a Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind normele referitoare la achizițiile publice în legătură cu actuala criză în materie de azil

COM(2015)0454

• Expunere a Comisiei
• Schimb de opinii

7.              COMUNICARE COMUNĂ CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU: Identificarea de soluții la criza refugiaților din Europa: rolul acțiunii externe a UE

JOIN(2015)0040

• Expunere a Comisiei Europene și a Serviciul European de Acțiune Externă
• Schimb de opinii

8.              COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU: Planul de acțiune al UE privind returnarea

COM(2015)0453

• Expunere a Comisiei
• Schimb de opinii

Eventual

9.              Proiect de recomandare a Comisiei privind instituirea unui „manual privind returnarea” care să fie utilizat de autoritățile competente ale statelor membre atunci când desfășoară activități legate de returnare
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Expunerea Comisiei

·           Schimb de opinii

Eventual

10.              Proiect de comunicare a Comisiei privind un „Fond fiduciar pentru Africa”

LIBE/8/04492

·           Expunerea Comisiei

·           Schimb de opinii

11.              Schimb de opinii cu privire la situația de la frontierele interne din spațiul Schengen

LIBE/8/04494

·           Expunerea Comisiei

·           Schimb de opinii

22 septembrie 2015, 15.00 - 15.50

12.              Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor Raport privind punerea în aplicare a cadrului UE pentru strategiile naționale de integrare a romilor 2015

COM(2015)0299

• Prezentare susținută de Lina Papamichalopoulou, șefă de unitate pentru politici de nediscriminare și de integrare a romilor

22 septembrie 2015, 15.50 - 16.40

13.              EMCDDA (Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie )

LIBE/8/02501

·           Schimb de opinii cu Alexis Goosdeel, candidat selecționat de către Consiliului de administrație al EMCDDA pentru a fi numit în funcția de director al EMCDDA

22 septembrie 2015, 16.40 - 17.00

14.              Pregătirea unui act legislativ privind piața unică digitală

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Raportor pentru aviz :

Michał Boni (PPE)

 

Fond:

ITRE, IMCO* –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Expunerea Comisiei

·           Schimb de opinii

22 septembrie 2015, 17.00 - 17.10

*** Votare electronică ***

15.              Decizie de punere în aplicare privind supunerea 4-metilamfetaminei unor măsuri de control

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Raportor:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

ENVI – Decizie: fără aviz

 

 

·           Adoptarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 17 septembrie 2015, 12.00

16.              Decizie de punere în aplicare privind supunerea substanței 5-(2-aminopropil)indol unor măsuri de control

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Raportoare:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

ENVI – Decizie: fără aviz

 

 

·           Adoptarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 17 septembrie 2015, 12.00

17.              Decizie de punere în aplicare privind supunerea substanțelor 4-iodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibenzil)fenetilamină (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamidă (AH-7921), 3,4-metilendioxipirovaleronă (MDPV) și 2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanonă (metoxetamină) unor măsuri de control
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Raportoare:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

ENVI – Decizie: fără aviz

 

 

·           Adoptarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 17 septembrie 2015, 12.00

18.              Decizie de punere în aplicare privind supunerea substanțelor 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amină (4,4’-DMAR) și 1-ciclohexil-4-(1,2-difeniletil)piperazină (MT-45) unor măsuri de control
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Raportor:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Fond:

LIBE

 

 

Avize:

ENVI – Decizie: fără aviz

 

 

·           Adoptarea proiectului de raport

·           Termen de depunere a amendamentelor: 17 septembrie 2015, 12.00

19.              Acțiuni realizate în urma rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Fond:

LIBE

 

 

 

·           Adoptarea întrebărilor cu solicitare de răspuns oral adresate Comisiei și Consiliului

20.              *** Sfârșitul votării electronice ***

22 septembrie 2015, 17.10 - 17.20

Discuție în comun

21.              Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Suedia

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Fond:

LIBE

 

 

 

·           Examinarea proiectului de raport

·           Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

22.              Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Belgia

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Fond:

LIBE

 

 

 

·           Examinarea proiectului de raport

·           Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

23.              Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Polonia

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Fond:

LIBE

 

 

 

·           Examinarea proiectului de raport

·           Stabilirea termenului de depunere a amendamentelor

22 septembrie 2015, 17.20 - 17.50

24.              Întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată de Nathalie Griesbeck și Cecilia Wikström Comisiei la 27 februarie 2015 referitoare la minorii neînsoțiți în UE (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Schimb de opinii în conformitate cu articolul 130 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European

25.              Întrebare cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei la 17 aprilie 2015 de Vicky Maeijer referitoare la creștinii care au fost înecați de musulmani în drum spre Italia (P- 006229-15)

LIBE/8/04385

·           Schimb de opinii în conformitate cu articolul 130 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European

26.              Întrebarea cu solicitare de răspuns scris adresată Comisiei la 28 aprilie 2015 de Sophia in 't Veld, Louis Michel și Jean-Marie Cavada cu privire la consultarea națională privind imigrația și terorismul în Ungaria (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Schimb de opinii în conformitate cu articolul 130 alineatul (4) din Regulamentul de procedură al Parlamentului European

22 septembrie 2015, 17.50 - 18.30

27.              Rapoarte de țară pentru studiul privind politicile statelor membre pentru copiii cu handicap

LIBE/8/04367

·           Prezentarea unui studiu de către Marta Ballesteros, consilier principal juridic și de politică, și Nathalie Meurens, consilier juridic, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Chestiuni diverse

29.              Reuniuni următoare

·           1 octombrie 2015, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

23 septembrie 2015, 9.00 - 18.30

30.              REUNIUNEA INTERPARLAMENTARĂ LA NIVEL DE COMISII
Parlamentul European - Parlamentele naționale: O abordare globală a migrației

Notă juridică