PDF 506kWORD 344k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2015)0922_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 22. septembra 2015 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

streda 23. septembra 2015 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedajúceho

(vrátane schválenia odporúčaní koordinátorov podľa článku 205, pozri spätnú väzbu koordinátorov zo schôdze zo 7. septembra 2015)
UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASTI HARMONOGRAMU SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

22. septembra 2015 od 9.00 do 12.30 h

Spoločná rozprava o druhom balíku návrhov týkajúcich sa európskej migračnej agendy

3.              Mechanizmus krízového premiestňovania a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           výklad Komisie

·           výmena názorov

4.              Ustanovenie spoločného európskeho zoznamu bezpečných krajín pôvodu na účely spoločných konaní o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

AFET

 

 

 

·           výklad Komisie

·           výmena názorov

5.              Dočasné opatrenia v oblasti medzinárodnej ochrany v prospech Talianska, Grécka a Maďarska

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

BUDG

 

 

 

·           výklad Komisie

·           výmena názorov s ohľadom na mimoriadne zasadnutie Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 22. septembra popoludní

6.              OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o pravidlách verejného obstarávania v súvislosti so súčasnou azylovou krízou

COM(2015)0454

● výklad Komisie
• výmena názorov

7.              SPOLOČNÉ OZNÁMENIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE: Riešenie utečeneckej krízy v Európe: úloha vonkajšej činnosti EÚ

JOIN(2015)0040

• výklad Európskej komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť
• výmena názorov

8.              OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE: Akčný plán EÚ v oblasti návratu

COM(2015)0453

● výklad Komisie
• výmena názorov

Prípadne

9.              Návrh odporúčania Komisie, ktorým sa ustanovuje "príručka o návrate", ktorú majú príslušné orgány členských štátov používať pri vykonávaní úloh súvisiacich s návratom
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           výklad Komisie

·           výmena názorov

Prípadne

10.              Návrh oznámenia Komisie s názvom Trustový fond pre Afriku

LIBE/8/04492

·           výklad Komisie

·           výmena názorov

11.              Výmena názorov o situácii na vnútorných hraniciach v rámci schengenského priestoru

LIBE/8/04494

·           výklad Komisie

·           výmena názorov

22. septembra 2015 od 15.00 do 15.50 h

12.              Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov Správa o realizácii rámca EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2015

COM(2015)0299

• výklad Liny Papamichalopoulouovej, vedúcej oddelenia pre politiky nediskriminácie a integrácie Rómov

22. septembra 2015 od 15.50 do 16.40 h

13.              EMCDDA (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť)

LIBE/8/02501

·           výmena názorov s Alexisom Goosdeelom, kandidátom vybraným správnou radou EMCDDA na vymenovanie za riaditeľa EMCDDA

22. septembra 2015 od 16.40 do 17.00 h

14.              Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

Michał Boni (PPE)

 

Gestorský výbor:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           výklad Komisie

·           výmena názorov

22. septembra 2015 od 17.00 do 17.10 h

*** Elektronické hlasovanie ***

15.              Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 4-metylamfetamínu kontrolným opatreniam

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Spravodajca:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI  – Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. september 2015, 12.00 h

16.              Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Spravodajkyňa:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI  – Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. september 2015, 12.00 h

17.              Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 4-jód-2,5-dimetoxy-N-(2-metoxybenzyl)fenetylamínu (25I-NBOMe), 3,4-dichlór-N-[[1-(dimetylamino)cyklohexyl]metyl]benzamidu (AH-7921), 3,4-metyléndioxypyrovalerónu (MDPV) a 2-(3-metoxyfenyl)-2-(etylamino)cyklohexanónu (metoxetamínu) kontrolným opatreniam
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Spravodajkyňa:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI  – Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. september 2015, 12.00 h

18.              Vykonávacie rozhodnutie o podrobení 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amínu (4,4'-DMAR) a 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazínu (MT-45) kontrolným opatreniam
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Spravodajca:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

ENVI  – Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           prijatie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 17. september 2015, 12.00 h

19.              Opatrenia nadväzujúce na uznesenie Európskeho parlamentu z 12. marca 2014 o hromadnom elektronickom sledovaní občanov EÚ

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

 

·           prijatie otázok na ústne zodpovedanie Komisii a Rade

20.              *** Koniec elektronického hlasovania ***

22. septembra 2015 od 17.10 do 17.20 h

Spoločná rozprava

21.              Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov vo Švédsku

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

 

·           preskúmanie návrhu správy

·           stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

22.              Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Belgicku

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

 

·           preskúmanie návrhu správy

·           stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

23.              Automatizovaná výmena daktyloskopických údajov v Poľsku

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Gestorský výbor:

LIBE

 

 

 

·           preskúmanie návrhu správy

·           stanovenie termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov

22. septembra 2015 od 17.20 do 17.50 h

24.              Otázka na písomné zopdpovedanie Komisii z 27. februára 2015 o maloletých bez sprievodu v EÚ, ktorú predložili Nathalie Griesbeck a Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           výmena názorov na základe článku 130 ods. 4 rokovacieho poriadku EP

25.              Otázka na písomné zodpovedanie Komisii zo 17. apríla 2015 o moslimoch topiacich kresťanov na ceste do Talianska, ktorú predložila Vicky Maeijer (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           výmena názorov na základe článku 130 ods. 4 rokovacieho poriadku EP

26.              Otázka na písomné zodpovedanie Komisii z 28. apríla 2015 o národnej konzultácii o prisťahovalectve a terorizme v Maďarsku, ktorú predložili Sophia in 't Veld, Louis Michel a Jean-Marie Cavada (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           výmena názorov na základe článku 130 ods. 4 rokovacieho poriadku EP

22. septembra 2015 od 17.50 do 18.30 h

27.              Správy za jednotlivé krajiny pre štúdiu o politikách členských štátov pre deti so zdravotným postihnutím

LIBE/8/04367

·           predloženie štúdie Marty Ballesterosovej, hlavnej právnej a politickej poradkyne, a Nathalie Meurensovej, právnej poradkyne, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Rôzne otázky

29.              Nasledujúce schôdze

·           1. októbra 2015 od 9.00 do 12.30 h  (Brusel)

23. septembra 2015 od 9.00 do 18.30 h

30.              SCHÔDZA MEDZIPARLAMENTNÉHO VÝBORU
Európsky parlament – národné parlamenty: Holistický prístup k migrácii

Právne oznámenie