PDF 482kWORD 1096k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2015)0922_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v torek, 22. septembra 2015, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

v sredo, 23. septembra 2015, od 9.00 do 12.30 in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: József Antall (4Q2)

1.              Sprejetje dnevnega reda

2.              Sporočila predsednika

(vključno s sprejetjem priporočil koordinatorjev v skladu s členom 205 Poslovnika, glej povratne informacije koordinatorjev s seje z dne 7. septembra 2015)
ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI

22. september 2015 od 9.00 do 12.30

Skupna razprava o drugem svežnju predlogov o evropski agendi o migracijah

3.              Krizni mehanizem za premestitev in mehanizmi za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za mednarodno zaščito, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države ali oseba brez državljanstva

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

Mnenje:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

·           Predstavitev Komisije

·           Izmenjava mnenj

4.              Vzpostavitev skupnega evropskega seznama varnih izvornih držav za namene skupnih postopkov za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

Mnenje:

AFET

 

 

·           Predstavitev Komisije

·           Izmenjava mnenj

5.              Začasni ukrepi na področju mednarodne zaščite v korist Italije, Grčije in Madžarske

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

Mnenje:

BUDG

 

 

·           Predstavitev Komisije

·           Izmenjava mnenj o izrednem Svetu za pravosodje in notranje zadeve, ki bo 22. septembra popoldan

6.              Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o predpisih o javnem naročanju v okviru sedanje krize na področju azila

COM(2015)0454

• Predstavitev Komisije
• Izmenjava mnenj

7.              Skupno sporočilo Evropskemu parlamentu in Svetu o reševanju begunske krize v Evropi: Vloga zunanjega delovanja EU

JOIN(2015)0040

• Predstavitev Evropske komisije in Evropske službe za zunanje delovanje
• Izmenjava mnenj

8.              Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Akcijski načrt EU o vračanju

COM(2015)0453

• Predstavitev Komisije
• Izmenjava mnenj

Predvidoma

9.              Osnutek priporočila Komisije za izdelavo priročnika o vračanju, ki naj bi jih pristojni organi držav članic upoštevali pri izvajanju dejavnosti, povezanih z vračanjem
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Predstavitev Komisije

·           Izmenjava mnenj

Predvidoma

10.              Osnutek sporočila Komisije o skrbniškem skladu za Afriko

LIBE/8/04492

·           Predstavitev Komisije

·           Izmenjava mnenj

11.              Izmenjava mnenj o razmerah na notranjih mejah v schengenskem območju

LIBE/8/04494

·           Predstavitev Komisije

·           Izmenjava mnenj

22. september 2015 od 15.00 do 15.50

12.              Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Poročilo o izvajanju Okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov za leto 2015

COM(2015)0299

• Predstavitev Line Papamichalopoulou, vodje enote Politika nediskriminacije in vključevanje Romov

22. september 2015 od 15.50 do 16.40

13.              EMCDDA (Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami)

LIBE/8/02501

·           Izmenjava mnenj s kandidatom za direktorja EMCDDA Alexisom Goosdeelom, ki ga je izbral upravni odbor EMCDDA

22. september 2015 od 16.40 do 17.00

14.              Aktu za enotni digitalni trg naproti

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Pripravljavec mnenja:

Michał Boni (PPE)

 

Pristojni odbor:

ITRE, IMCO* –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

·           Predstavitev Komisije

·           Izmenjava mnenj

22. september 2015 od 17.00 do 17.10

*** Elektronsko glasovanje ***

15.              Izvedbeni sklep Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metilamfetamin

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Poročevalec:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

Mnenje:

ENVI – Sklep: brez mnenja

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. september 2015 ob 12.00

16.              Izvedbeni sklep Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5 (2 aminopropil)indol

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Poročevalka:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

Mnenje:

ENVI – Sklep: brez mnenja

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. september 2015 ob 12.00

17.              Izvedbeni sklep Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-jodo-2,5-dimetoksi-N-(2-metoksibenzil)fenetilamin (25I-NBOMe), 3,4-dikloro-N-[[1-(dimetilamino)cikloheksil]metil]benzamid (AH-7921), 3,4-metilendioksipirovaleron (MDPV) in 2-(3-metoksifenil)-2-(etilamino)cikloheksanon (metoksetamin)
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Poročevalka:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

Mnenje:

ENVI  – Sklep: brez mnenja

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. september 2015 ob 12.00

18.              Izvedbeni sklep Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooksazol-2-amin (4,4'-DMAR) in 1 cikloheksil-4-(1,2-difeniletil)piperazin (MT-45)
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Poročevalec:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

Mnenje:

ENVI  – Sklep: brez mnenja

 

 

·           Sprejetje osnutka poročila

·           Rok za vložitev predlogov sprememb: 17. september 2015 ob 12.00

19.              Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

·           Sprejetje vprašanj za ustni odgovor Komisiji in Svetu

20.              *** Konec elektronskega glasovanja ***

22. september 2015 od 17.10 do 17.20

Skupna razprava

21.              Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Švedskem

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

·           Obravnava osnutka poročila

·           Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

22.              Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov v Belgiji

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

·           Obravnava osnutka poročila

·           Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

23.              Avtomatizirana izmenjava daktiloskopskih podatkov na Poljskem

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Pristojni odbor:

LIBE

 

 

·           Obravnava osnutka poročila

·           Določitev roka za vložitev predlogov sprememb:

 

22. september 2015 od 17.20 do 17.50

24.              Vprašanje za pisni odgovor za Komisijo z dne 27. februarja 2015 o mladoletnikih brez spremstva v EU, ki ga vložita Nathalie Griesbeck in Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Izmenjava mnenj v skladu s členom 130(4) Poslovnika

25.              Vprašanje Komisiji za pisni odgovor z dne 17. aprila 2015, ki ga zastavlja Vicky Maeijer, o muslimanih, ki so na poti v Italijo utopili kristjane (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Izmenjava mnenj v skladu s členom 130(4) Poslovnika

26.              Vprašanje Komisiji za pisni odgovor z dne 28. aprila 2015, ki ga zastavljajo Sophia in 't Veld, Louis Michel in Jean-Marie Cavada, o nacionalnem posvetovanju o priseljevanju in terorizmu na Madžarskem (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Izmenjava mnenj v skladu s členom 130(4) Poslovnika

22. september 2015 od 17.50 do 18.30

27.              Poročila o državah za študijo o politikah držav članic glede invalidnih otrok

LIBE/8/04367

·           Predstavitev študije glavne pravne in politične svetovalke Marte Ballesteros ter pravne svetovalke Natalie Meurens pri družbi Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Razno

29.              Naslednja seja

·           1. oktober 2015, od 9.00 do 12.30 (Bruselj)

23. september 2015 od 9.00 do 18.30

30.              MEDPARLAMENTARNA SEJA ODBOROV
Evropski parlament - nacionalni parlamenti: holistični pristop k migraciji

Pravno obvestilo