PDF 347kWORD 343k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2015)0922_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 22 september 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Onsdagen den 23 september 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q2)

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

(inklusive godkännande av samordnarnas rekommendationer i enlighet med artikel 205 i arbetsordningen, se samordnarnas not från sammanträdet den 7 september 2015)
OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

22 september 2015 kl. 9.00–12.30

Gemensam debatt om det andra paketet med förslag till den europeiska migrationsagendan

3.              Inrättande av en omplaceringsmekanism vid kriser för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat

LIBE/8/04473

***I              2015/0208(COD)              COM(2015)0450 – C8-0269/2015

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

ECON

 

 

 

EMPL

 

 

 

·           Föredragning av kommissionen

·           Diskussion

4.              Upprättande av EU:s gemensamma förteckning över säkra ursprungsländer för gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd

LIBE/8/04471

***I              2015/0211(COD)              COM(2015)0452 – C8-0270/2015

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

AFET

 

 

 

·           Föredragning av kommissionen

·           Diskussion

5.              Provisoriska åtgärder på området internationellt skydd till förmån för Italien, Grekland och Ungern

LIBE/8/04477

              2015/0209(NLE)              COM(2015)0451 – C8-0271/2015

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

BUDG

 

 

 

·           Föredragning av kommissionen

·           Diskussion inför rådets (rättsliga och inrikes frågor) extra möte den 22 september på eftermiddagen

6.              Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om reglerna för offentlig upphandling i samband med den aktuella asylkrisen

COM(2015)0454

• Föredragning av kommissionen
• Diskussion

7.              Gemensamt meddelande till Europaparlamentet och rådet: Åtgärder mot flyktingkrisen i Europa: den roll som EU:s yttre åtgärder spelar

JOIN(2015)0040

• Föredragning av kommissionen och Europeiska utrikestjänsten
• Diskussion

8.              Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: EU:s handlingsplan för återvändande

COM(2015)0453

• Föredragning av kommissionen
• Diskussion

Eventuellt

9.              Utkast till kommissionens rekommendation om inrättande av en gemensam handbok om återvändande som medlemsstaternas behöriga myndigheter ska använda när de utför uppgifter som rör återvändande
C(2015)6250

LIBE/8/04491

·           Föredragning av kommissionen

·           Diskussion

Eventuellt

10.              Utkast till kommissionens meddelande om en förvaltningsfond för Afrika

LIBE/8/04492

·           Föredragning av kommissionen

·           Diskussion

11.              Diskussion om situationen vid de inre gränserna inom Schengenområdet

LIBE/8/04494

·           Föredragning av kommissionen

·           Diskussion

22 september 2015 kl. 15.00–15.50

12.              Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Rapport om genomförandet av EU-ramen för nationella strategier för integrering av romer 2015

COM(2015)0299

• Föredragning av Lina Papamichalopoulou, enhetschef för icke-diskriminering och politik för integrering av romer

22 september 2015 kl. 15.50–16.40

13.              ECNN (Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk)

LIBE/8/02501

·           Diskussion med Alexis Goosdeel, kandidat utsedd av ECNN:s styrelse till tjänsten som direktör för ECNN

22 september 2015 kl. 16.40–17.00

14.              På väg mot en akt för den digitala inre marknaden

LIBE/8/03919

              2015/2147(INI)              COM(2015)0192

 

Föredragande av yttrande:

Michał Boni (PPE)

 

Ansv. utsk.:

ITRE, IMCO*  –

Evelyne Gebhardt (S&D)
Kaja Kallas (ALDE)

 

 

·           Föredragning av kommissionen

·           Diskussion

22 september 2015 kl. 17.00–17.10

*** Elektronisk omröstning ***

15.              Genomförandebeslut om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder

LIBE/8/03853

*              2013/0021(NLE)              10010/2015 – C8-0182/2015

 

Föredragande:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.978v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI  – Beslut: inget yttrande

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 september 2015 kl. 12.00

16.              Genomförandebeslut om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol kontrollåtgärder

LIBE/8/03855

*              2013/0207(NLE)              10012/2015 – C8-0186/2015

 

Föredragande:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.980v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI  – Beslut: inget yttrande

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 september 2015 kl. 12.00

17.              Genomförandebeslut om att underställa 4-jod-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibensyl)fenetylamin (25I-NBOMe), 3,4-diklor-N-[[1-(dimetylamin)cyklohexyl]metyl]bensamid (AH-7921), 3,4-metylendioxipyrovaleron (MDPV) och 2-(3-metoxifenyl)-2-(etylamino)cyklohexanon (metoxetamin) kontrollåtgärder
 

LIBE/8/03857

*              2014/0183(NLE)              10011/2015 – C8-0185/2015

 

Föredragande:

Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)

PR – PE564.981v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI  – Beslut: inget yttrande

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 september 2015 kl. 12.00

18.              Genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4'-DMAR) och 1 cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder
 

LIBE/8/03851

*              2014/0340(NLE)              10009/2015 – C8-0183/2015

 

Föredragande:

Michał Boni (PPE)

PR – PE564.979v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

ENVI  – Beslut: inget yttrande

 

 

·           Antagande av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 17 september 2015 kl. 12.00

19.              Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om elektronisk massövervakning av EU-medborgare

LIBE/8/03127

              2015/2635(RSP)             

 

 

 

RE – PE557.264v02-00
QO – PE557.267v01-00
QO – PE557.268v01-00
AM – PE560.854v01-00

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

 

·           Antagande av frågor för muntligt besvarande till kommissionen och till rådet

20.              *** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

22 september 2015 kl. 17.10–17.20

Gemensam debatt

21.              Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige

LIBE/8/03990

*              2015/0804(CNS)              10027/2015 – C8-0197/2015

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

 

·           Behandling av förslag till betänkande

·           Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

22.              Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien

LIBE/8/03991

*              2015/0805(CNS)              10029/2015 – C8-0196/2015

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

 

·           Behandling av förslag till betänkande

·           Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

23.              Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen

LIBE/8/03989

*              2015/0806(CNS)              09989/2015 – C8-0195/2015

 

Ansv. utsk.:

LIBE

 

 

 

·           Behandling av förslag till betänkande

·           Fastställande av tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

22 september 2015 kl. 17.20–17.50

24.              Fråga för skriftligt besvarande till kommissionen av den 27 februari 2015 om situationen för ensamkommande barn i EU från Nathalie Griesbeck och Cecilia Wikström (P-003076-15)

LIBE/8/03757

·           Diskussion i enlighet med artikel 130.4 i arbetsordningen

25.              Fråga för skriftligt besvarande till kommissionen av den 17 april 2015 om kristna som dränkts av muslimer på väg till Italien från Vicky Maeijer (P-006229-15)

LIBE/8/04385

·           Diskussion i enlighet med artikel 130.4 i arbetsordningen

26.              Fråga för skriftligt besvarande till kommissionen av den 28 april 2015 om nationellt samråd om invandring och terrorism i Ungern från Sophia in 't Veld, Louis Michel och Jean-Marie Cavada (E-006730-15)

LIBE/8/04388

·           Diskussion i enlighet med artikel 130.4 i arbetsordningen

22 september 2015 kl. 17.50–18.30

27.              Landsrapporter till studien om medlemsstaternas strategier för barn med funktionsnedsättning

LIBE/8/04367

·           Redogörelse för en studie av Marta Ballesteros, första juridiska och politiska rådgivare, och Nathalie Meurens, juridisk rådgivare, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy Consulting)

28.              Övriga frågor

29.              Kommande sammanträde(n)

·           1 oktober 2015 kl. 9.00–12.30  (Bryssel)

23 september 2015 kl. 9.00–18.30

30.              INTERPARLAMENTARISKT UTSKOTTSSAMMANTRÄDE
Europaparlamentet/nationella parlament: ett helhetsgrepp på migration

Rättsligt meddelande