PDF 557kWORD 321k

 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

 

LIBE(2017)0309_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Čtvrtek 9. března 2017, 9:00–13:00 a 14:30–15:30

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

1.              Přijetí pořadu jednání

2.              Sdělení předsedsedy


VEZMĚTE PROSÍM NA VĚDOMÍ, ŽE TENTO HARMONOGRAM JE POUZE ORIENTAČNÍ A MŮŽE SE V PRŮBĚHU SCHŮZE ZMĚNIT.

9. března 2017, 9:00–10:30

3.              Stanovení kritérií a postupů pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění)

LIBE/8/06528

***I              2016/0133(COD)              COM(2016)0270 – C8-0173/2016

 

Zpravodajka:

Cecilia Wikström (ALDE)

PR – PE599.751v02-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

AFET  –

Ramona Nicole Mănescu (PPE)

PA – PE599.593v01-00

 

BUDG  –

Gérard Deprez (ALDE)

PA – PE597.582v01-00
AM – PE599.755v01-00
AM – PE599.741v01-00

 

JURI  –

Marie-Christine Boutonnet (ENF)

CM – PE592.305v01-00

 

·           projednání návrhu zprávy

·           stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 23. března 2017, 16:00

9. března 2017, 10:30–11:15

4.              Normy, které musí splňovat státní příslušníci třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti, aby mohli požívat mezinárodní ochrany, pro jednotný status pro uprchlíky nebo osoby, které mají nárok na doplňkovou ochranu, a pro obsah poskytnuté ochrany a změna směrnice Rady 2003/109/ES ze dne 25. listopadu 2003 o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty

LIBE/8/07289

***I              2016/0223(COD)              COM(2016)0466 – C8-0324/2016

 

Zpravodajka:

Tanja Fajon (S&D)

PR – PE599.799v02-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

AFET  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

EMPL  –

Brando Benifei (S&D)

 

 

JURI  –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

·           projednání návrhu zprávy

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů:

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 24. března 2017, 12:00

9. března 2017, 11:15–12:00

5.              Problém uprchlíků/přistěhovalců v Řecku: Současný stav a budoucí scénáře

LIBE/8/09366

·           Výměna názorů s řeckým ministrem pro migrační politiku Ioannisem Mouzalasem

9. března 2017, 12:00–12:10

6.              Finanční pravidla vztahující se na souhrnný rozpočet Unie

LIBE/8/07929

***I              2016/0282(COD)              COM(2016)0605 – C8-0372/2016

 

Navrhovatel:

Daniele Viotti (S&D)

PA – PE597.563v01-00

Příslušný výbor:

BUDG, CONT*  –

Ingeborg Gräßle (PPE)
Richard Ashworth (ECR)

 

 

·           projednání návrhu stanoviska

·           stanovení lhůty pro předložení pozměňovacích návrhů

·           lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 17. března 2017, 12:00

9. března 2017, 12:10–12:25

7.              Agentura Evropské unie pro otázky azylu

LIBE/8/06536

***I              2016/0131(COD)              COM(2016)0271 – C8-0174/2016

 

Zpravodaj:

Péter Niedermüller (S&D)

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

AFET, DEVE, BUDG

 

·            Informace o současném stavu třístranných jednání

8.              Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)

LIBE/8/06340

***I              2016/0125(COD)              COM(2016)0236 – C8-0150/2016

 

Zpravodajka:

Mariya Gabriel (PPE)

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

AFET  –

Jacek Saryusz-Wolski (PPE)

AD – PE583.952v02-00
AM – PE585.463v01-00

 

JURI  –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

AD – PE587.696v02-00

 

·           informace o současném stavu třístranných jednání

9. března 2017, 12:25–12:30

*** Elektronické hlasování ***

Případně

9.              Seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni (Ukrajina)

LIBE/8/06340

***I              2016/0125(COD)              COM(2016)0236 – C8-0150/2016

 

Zpravodajka:

Mariya Gabriel (PPE)

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

AFET  –

Jacek Saryusz-Wolski (PPE)

AD – PE583.952v02-00
AM – PE585.463v01-00

 

JURI  –

Heidi Hautala (Verts/ALE)

AD – PE587.696v02-00

 

·           hlasování o znění dohodnutém během interinstitucionálních jednání

10.              Jednotný vzor povolení k pobytu pro státní příslušníky třetích zemí

LIBE/8/06989

***I              2016/0198(COD)              COM(2016)0434 – C8-0247/2016

 

Zpravodaj:

Jussi Halla-aho (ECR)

PR – PE597.477v01-00

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

AFET, PETI

 

·           přijetí návrhu zprávy

·            Hlasování o zahájení interinstitucionálních jednání a o složení vyjednávacího týmu

*** Konec elektronického hlasování ***

9. března 2017, 12:30–13:00

11.              Zpráva o provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. prosince 2011 o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii

LIBE/8/03645

              2015/2129(INI)             

 

Zpravodajka:

Anna Maria Corazza Bildt (PPE)

 

Příslušný výbor:

LIBE

 

 

Stanoviska:

CULT  –

Sabine Verheyen (PPE)

 

 

FEMM  –

Clare Moody (S&D)

 

 

·           Prezentace zprávy Komise Evropskému parlamentu a Radě hodnotící, do jaké míry členské státy přijaly opatření nezbytná k dosažení souladu se směrnicí 2011/93/EU (COM(2016)0871), a zprávy hodnotící provádění opatření stanovených v článku 25 směrnice 2011/93/EU (COM(2016)0872)

9. března 2017, 14:30–15:30

12.              Právní stát v Polsku - současný stav

LIBE/8/09368

·            Výměna názorů s prvním místopředsedou Evropské komise Fransem Timmermansem

13.              Různé

14.              Příští schůze

·           22. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

·           23. března 2017, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

Právní upozornění