PDF 177kWORD 1182k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2018)0906_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък, 6 септември 2018 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–16.30 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1.              Приемане на дневния ред

2.              Съобщения на председателя

3.              Одобрение на протоколите от заседанията:

·           3-4 май 2017 г.              PV – PE604.529v01-00

·           25 септември 2017 г.              PV – PE610.812v01-00

·           11-12 октомври 2017 г.              PV – PE612.181v01-00

·           1 февруари 2018 г.              PV – PE619.197v01-00

·           11 юни 2018 г.              PV – PE623.931v01-00

·           2 юли 2018 г.              PV – PE625.519v01-00

6 септември 2018 г., 9.00–9.30 ч.

Общо разискване с комисията по бюджетен контрол (CONT)

4.              Създаване на Европейската прокуратура

LIBE/8/14496

·           Размяна на мнения с Александра Жур-Шрьодер, директор, ГД „Правосъдие и потребители“, и с Маргарете Хофман, директор, Европейска служба за борба с измамите (OLAF)

6 септември 2018 г., 9.30–10.10 ч.

Общо разискване

5.              Създаване на фонд „Убежище и миграция“

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Докладчик:

 

Мириам Дали (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Андерс Примдал Вистисен (ECR)

 

 

DEVE –

Ели Шлайн (S&D)

 

 

BUDG –

Карин Глоанек Морен (S&D)

 

 

6.              Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Докладчик:

 

Таня Файон (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Едуард Кукан (PPE)

 

 

BUDG –

Моника Холмайер (PPE)

 

 

7.              Създаване на инструмент за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол като част от Фонда за интегрирано управление на границите

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Докладчик по становище:

 

Йерун Ленарс (PPE)

 

Водеща:

 

IMCO –

Иржи Поспишил (PPE)

 

 

·           Представяне от г-н Франсиско Гастелу-Мескирис, началник на отдел, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия

6 септември 2018 г., 10.10–11.00 ч.

8.               Структуриран диалог с Джулиан Кинг, член на Комисията, отговарящ за Съюза на сигурност

LIBE/8/08142

6 септември 2018 г., 11.00–11.30 ч.

9.              Състояние на основните права в Европейския съюз през 2017 г.

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Докладчик:

 

Жозеп-Мария Терикабрас (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

·           Разглеждане на проекта на доклад

·           Краен срок за внасяне на измененията: 2 октомври 2018 г., 12.00 ч.

6 септември 2018 г., 11.30–12.30 ч.

Общо разискване

10.              Хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Докладчик:

 

Биргит Зипел (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

11.              Европейски заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Докладчик:

 

Биргит Зипел (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

·           Представяне от Таня Шрьотер, началник на отдел, ГД „Правосъдие и потребители“, Европейска комисия

6 септември 2018 г., 14.30–15.00 ч.

12.              Блокова верига: далновидна търговска политика

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Докладчик по становище:

 

Ана Гомеш (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Водеща:

 

INTA* –

Eма Маккларкин (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Разглеждане на проекта на становище (член 54)

6 септември 2018 г., 15.00–15.45 ч.

13.              Доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), озаглавен "Преглед на тенденциите в областта на международната миграция за 2018 г."

LIBE/8/14498

·           Представяне от Жан-Кристоф Дюмон, началник на отдел „Международна миграция“ в дирекция „Заетост, труд и социални въпроси“, ОИСР

6 септември 2018 г., 15.45–16.30 ч.

14.              Специален доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) от 29 май 2018 г., озаглавен "Мерки срещу радикализацията, която води до тероризъмКомисията се е съобразила с нуждите на държавите членки, но са налице някои недостатъци при координацията и оценката"

LIBE/8/14497

·           Представяне от Ян Грегор, член на Комитета на Сметната палата за контрол на качеството на одита

15.              Разни въпроси

16.              Следващи заседания

·           10 септември 2018 г., 19.30–22.00 ч. (Страсбург)

Последно осъвременяване: 6 септември 2018 г.Правна информация