PDF 172kWORD 1074k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2018)0906_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Neljapäev, 6. september 2018 kell 9.00–12.30 ja 14.30–16.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Päevakorra kinnitamine

2.              Juhataja teadaanded

3.              Koosolekute protokollide kinnitamine

·           3.–4. mai 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25. september 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11.–12. oktoober 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1. veebruar 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11. juuni 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2. juuli 2018              PV – PE625.519v01-00

6. september 2018 kell 9.00–9.30

Ühine arutelu eelarvekontrollikomisjoniga (CONT)

4.              Euroopa Prokuratuuri loomine

LIBE/8/14496

·           Arvamuste vahetus, milles osalevad õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi direktor Alexandra Jour-Schroeder ja OLAFi direktor Margarete Hoffman

6. september 2018 kell 9.30–10.10

Ühine arutelu

5.              Varjupaiga- ja Rändefondi loomine

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Raportöör:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Raportöör:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Tollikontrolli seadmete rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Arvamuse koostaja:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Vastutav:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi üksuse juhataja Francisco Gaztelu-Mezquirizi ettekanne

6. september 2018 kell 10.10–11.00

8.              Struktureeritud dialoog julgeolekuliidu voliniku Julian Kingiga

LIBE/8/08142

6. september 2018 kell 11.00–11.30

9.              Põhiõiguste olukord Euroopa Liidus 2017. aastal

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Raportöör:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

·           Raporti projekti läbivaatamine

·           Muudatusettepanekute esitamise tähtaeg: 2. oktoober 2018 kell 12.00

6. september 2018 kell 11.30–12.30

Ühine arutelu

10.              Ühtlustatud eeskirjad esindajate määramiseks, et koguda kriminaalmenetlustes tõendusmaterjali

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Raportöör:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

IMCO –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

11.              Teabe avaldamise nõuete ja Euroopa arestimismääruste kasutamine kriminaalasjades elektrooniliste tõendite puhul

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Raportöör:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

IMCO –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

·           Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi üksuse juhi Tania Schroeteri ettekanne

6. september 2018 kell 14.30–15.00

12.              Plokiahel ja tulevikule orienteeritud kaubanduspoliitika

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Arvamuse koostaja:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Vastutav:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Arvamuse projekti läbivaatamine (kodukorra artikkel 54)

6. september 2018 kell 15.00–15.45

13.              Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) 2018. aasta ülevaade rahvusvahelise rände kohta

LIBE/8/14498

·           OECD tööhõive, tööjõu ja sotsiaalvaldkonna direktoraadi rahvusvahelise rände üksuse (IMD) juhataja Jean-Christophe Dumonti ettekanne

6. september 2018 kell 15.45–16.30

14.              Euroopa Kontrollikoja 29. mai 2018. aasta eriaruanne „Terrorismi põhjustava radikaliseerumise vastane võitlus: komisjon käsitles liikmesriikide vajadusi, kuid koordineerimine ja hindamine oli teataval määral puudulik“

LIBE/8/14497

·           Auditi kvaliteedikontrolli komitee liikme Jan Gregori ettekanne

15.              Muud küsimused

16.              Järgmised koosolekud

·           10. september 2018 kell 19.30–22.00 (Strasbourg)

Viimane päevakajastamine: 6. september 2018Õigusalane teave