PDF 179kWORD 317k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2018)0906_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Ceturtdien, 2018. gada 6. septembrī, plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–16.30

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Darba kārtības pieņemšana

2.              Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

3.              Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

·           2017. gada 3.–4. maijā              PV – PE604.529v01-00

·           2017. gada 25. septembrī              PV – PE610.812v01-00

·           2017. gada 11.–12. oktobrī              PV – PE612.181v01-00

·           2018. gada 1. februārī              PV – PE619.197v01-00

·           2018. gada 11. jūnijā              PV – PE623.931v01-00

·           2018. gada 2. jūlijā              PV – PE625.519v01-00

2018. gada 6. septembrī plkst. 9.00–9.30

Kopīgas debates ar Budžeta kontroles komiteju (CONT)

4.              Eiropas Prokuratūras izveide

LIBE/8/14496

·           Viedokļu apmaiņa ar DG JUST direktori Alexandra Jour-Schroeder un OLAF direktori Margarete Hoffman

2018. gada 6. septembrī plkst. 9.30–10.10

Kopīga apspriešana

5.              Patvēruma un migrācijas fonda izveide

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Referente:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Priekšlikums, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Referente:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Priekšlikums, ar ko Integrētās robežu pārvaldības fonda satvarā izveido finansiālā atbalsta instrumentu muitas kontroles iekārtām

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Atzinuma sagatavotājs:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Eiropas Komisijas DG HOME nodaļas vadītāja Francisco Gaztelu-Mezquiriz uzstāšanās

2018. gada 6. septembrī plkst. 10.10–11.00

8.              Strukturētais dialogs ar Julian King — komisāru, kurš atbildīgs par drošības savienību

LIBE/8/08142

2018. gada 6. septembrī plkst. 11.00–11.30

9.              Pamattiesību stāvoklis Eiropas Savienībā 2017. gadā

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Referents:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

·           Ziņojuma projekta izskatīšana

·           Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2018. gada 2. oktobrī plkst. 12.00

2018. gada 6. septembrī plkst. 11.30–12.30

Kopīga apspriešana

10.              Saskaņoti noteikumi juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Referente:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

IMCO –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

11.              Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumi elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Referente:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

IMCO –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

·           Eiropas Komisijas DG JUST sektora vadītājas Tania Schroeter uzstāšanās

2018. gada 6. septembrī plkst. 14.30–15.00

12.              Blokķēde: progresīva tirdzniecības politika

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Atzinuma projekta izskatīšana (54. pants)

2018. gada 6. septembrī plkst. 15.00–15.45

13.              Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) 2018. gada ziņojums "Starptautiskās migrācijas perspektīva"

LIBE/8/14498

·           ESAO Nodarbinātības, darba un sociālo lietu direktorāta Starptautiskās migrācijas nodaļas vadītāja Jean-Christophe Dumont uzstāšanās

2018. gada 6. septembrī plkst. 15.45–16.30

14.              Eiropas Revīzijas palātas 2018. gada 29. maija ziņojums "Vēršanās pret radikalizāciju, kas ved uz terorismu: Komisija risināja dalībvalstu vajadzības, tomēr koordinēšanā un izvērtēšanā bija daži trūkumi"

LIBE/8/14497

·           Revīzijas kvalitātes kontroles komitejas locekļa Jan Gregor uzstāšanās

15.              Dažādi jautājumi

16.              Nākamās sanāksmes

·           2018. gada 10. septembrī plkst. 19.30–22.00 (Strasbūra)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 6. septembrisJuridisks paziņojums