PDF 182kWORD 317k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2018)0906_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

štvrtok 6. septembra 2018 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 16.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Prijatie programu schôdze

2.              Oznámenia predsedníctva

3.              Schválenie zápisníc zo schôdzí

·           3. – 4. mája 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25. septembra 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11. – 12. októbra 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1. februára 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11. júna 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2. júla 2018              PV – PE625.519v01-00

6. septembra 2018 od 9.00 do 9.30 h

Spoločná rozprava s Výborom pre kontrolu rozpočtu (CONT)

4.              Zriadenie Európskej prokuratúry

LIBE/8/14496

·           výmena názorov s Alexandrou Jourovou-Schroederovou, riaditeľkou, GR JUST a Margarete Hoffmanovou, riaditeľkou, OLAF

6. septembra 2018 od 9.30 do 10.10 h

Spoločná rozprava

5.              Zriadenie Fondu pre azyl a migráciu

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Zriadenie nástroja finančnej podpory na riadenie hraníc a víza ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Zriadenie nástroja finančnej podpory na vybavenie na colné kontroly ako súčasť Fondu pre integrované riadenie hraníc

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           výklad Francisca Gaztelua-Mezquiriza, vedúceho oddelenia, GR HOME, Európska komisia

6. septembra 2018 od 10.10 do 11.00 h

8.              Štruktúrovaný dialóg s Julianom Kingom, komisárom pre bezpečnostnú úniu

LIBE/8/08142

6. septembra 2018 od 11.00 do 11.30 h

9.              Situácia v oblasti základných práv v Európskej únii v roku 2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Spravodajca:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

·           preskúmanie návrhu správy

·           termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 2. október 2018, 12.00 h

6. septembra 2018 od 11.30 do 12.30 h

Spoločná rozprava

10.              Harmonizované pravidlá určovania právnych zástupcov na účely zhromažďovania dôkazov v trestnom konaní

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

11.              Európsky príkaz na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

·           výklad Tanie Schroeterovej, vedúcej úseku, GR JUST, Európska komisia

6. septembra 2018 od 14.30 do 15.00 h

12.              Blockchain: výhľadovo orientovaná obchodná politika

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Gestorský výbor:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           preskúmanie návrhu stanoviska (článok 54)

6. septembra 2018 od 15.00 do 15.45 h

13.              Správa Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) s názvom Výhľad medzinárodnej migrácie 2018

LIBE/8/14498

·           výklad Jeana-Christopha Dumonta, vedúceho oddelenia pre medzinárodnú migráciu (IMD) na riaditeľstve pre zamestnanosť, prácu a sociálne veci, OECD

6. septembra 2018 od 15.45 do 16.30 h

14.              Správa Európskeho dvora audítorov z 29. mája 2018: Riešenie radikalizácie, ktorá vedie k terorizmu: Komisia reagovala na potreby členských štátov, no v koordinácii a hodnotení sa vyskytli určité nedostatky

LIBE/8/14497

·           výklad Jana Gregora, člena výboru pre kontrolu kvality auditu

15.              Rôzne otázky

16.              Nasledujúce schôdze

·           10. septembra 2018 od 19.30 do 22.00 h (Štrasburg)

Posledná úprava: 6. septembra 2018Právne oznámenie