PDF 174kWORD 316k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2018)0906_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 6 september 2018 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–16.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1.              Godkännande av föredragningslistan

2.              Meddelanden från ordföranden

3.              Justering av sammanträdesprotokoll

·           3–4 maj 2017              PV – PE604.529v01-00

·           25 september 2017              PV – PE610.812v01-00

·           11–12 oktober 2017              PV – PE612.181v01-00

·           1 februari 2018              PV – PE619.197v01-00

·           11 juni 2018              PV – PE623.931v01-00

·           2 juli 2018              PV – PE625.519v01-00

6 september 2018 kl. 9.00–9.30

Gemensam debatt med budgetkontrollutskottet (CONT)

4.              Inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten

LIBE/8/14496

·           Diskussion med Alexandra Jour-Schroeder, direktör, GD Rättsliga frågor, och med Margarete Hoffman, direktör, Olaf

6 september 2018 kl. 9.30–10.10

Gemensam debatt

5.              Inrättande av Asyl- och migrationsfonden

LIBE/8/13749

***I              2018/0248(COD)              COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Föredragande:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

AFET –

Anders Primdahl Vistisen (ECR)

 

 

DEVE –

Elly Schlein (S&D)

 

 

BUDG –

Karine Gloanec Maurin (S&D)

 

 

6.              Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för gränsförvaltning och visering

LIBE/8/13755

***I              2018/0249(COD)              COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Föredragande:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

AFET –

Eduard Kukan (PPE)

 

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

7.              Inrättande, som en del av Fonden för integrerad gränsförvaltning, av instrumentet för ekonomiskt stöd för tullkontrollutrustning

LIBE/8/13761

***I              2018/0258(COD)              COM(2018)0474 – C8-0273/2018

 

Föredragande av yttrande:

 

Jeroen Lenaers (PPE)

 

Ansv. utsk.:

 

IMCO –

Jiří Pospíšil (PPE)

 

 

·           Föredragning av Francisco Gaztelu-Mezquiriz, enhetschef, GD Inrikes frågor, kommissionen

6 september 2018 kl. 10.10–11.00

8.              Strukturerad dialog med Julian King, kommissionsledamot med ansvar för säkerhetsunionen

LIBE/8/08142

6 september 2018 kl. 11.00–11.30

9.              Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen 2017

LIBE/8/13366

              2018/2103(INI)             

 

Föredragande:

 

Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE)

PR – PE626.941v01-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

 

·           Behandling av förslag till betänkande

·           Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 2 oktober 2018 kl. 12.00

6 september 2018 kl. 11.30–12.30

Gemensam debatt

10.              Harmoniserade bestämmelser för utseende av rättsliga företrädare för insamling av bevisning i straffrättsliga förfaranden

LIBE/8/12852

***I              2018/0107(COD)              COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Föredragande:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

IMCO –

Beslut: inget yttrande

 

 

11.              Europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden

LIBE/8/12854

***I              2018/0108(COD)              COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Föredragande:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

IMCO –

Beslut: inget yttrande

 

 

·           Föredragning av Tania Schroeter, sektorschef, GD Rättsliga frågor, kommissionen

6 september 2018 kl. 14.30–15.00

12.              Blockkedja: en framåtblickande handelspolitik

LIBE/8/13320

              2018/2085(INI)             

 

Föredragande av yttrande:

 

Ana Gomes (S&D)

PA – PE626.922v01-00

Ansv. utsk.:

 

INTA* –

Emma McClarkin (ECR)

PR – PE625.465v01-00

 

·           Behandling av förslag till yttrande (artikel 54 i arbetsordningen)

6 september 2018 kl. 15.00–15.45

13.              Rapporten ”International Migration outlook 2018” från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)

LIBE/8/14498

·           Föredragning av Jean-Christophe Dumont, chef för enheten för internationell migration vid direktoratet för sysselsättning, arbetsmarknad och sociala frågor, OECD

6 september 2018 kl. 15.45–16.30

14.              Europeiska revisionsrättens rapport ”Bekämpning av radikalisering som leder till terrorism: kommissionen har tillgodosett medlemsstaternas behov, men det finns vissa brister i samordningen och utvärderingen” av den 29 maj 2018

LIBE/8/14497

·           Föredragning av Jan Gregor, ledamot av kommittén för kontroll av revisionskvaliteten

15.              Övriga frågor

16.              Kommande sammanträden

·           10 september 2018 kl. 19.30–22.00 (Strasbourg)

Senaste uppdatering: 6 september 2018Rättsligt meddelande