PDF 198kWORD 1189k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)0311_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 11 март 2019 г., 19.00–21.45 ч.

Страсбург

Зала: „Уинстън Чърчил“ (200)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 205 от Правилника за дейността, вж. докладната записка на координаторите от заседанието от 27 февруари 2019 г.)

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

11 март 2019 г., 19.00–19.15 ч.

3. Временно въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Докладчик:

 

Таня Файон (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 69е, параграф 3)

11 март 2019 г., 19.15–19.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

4. Повишаване на сигурността на личните карти на гражданите на Съюза и на документите за пребиваване, издавани на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства, които упражняват своето право на свободно движение

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Докладчик:

 

Жерар Дьопре (ALDE)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Решение: без становище

 

 

TRAN –

Решение: без становище

 

 

CULT –

Решение: без становище

 

 

JURI –

Решение: без становище

 

 

PETI –

Решение: без становище

 

Позиции под формата на изменения:

 

FEMM –

Ангелика Млинар (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

5. Създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Докладчик:

 

Сесил Кашету Киенге (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Решение: без становище

 

 

JURI –

Лидия Йоанна Герингер де Оденберг (S&D)

 

 

         Гласуване относно временното споразумение вследствие на междуинституционални преговори

6. Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Докладчик:

 

Биргит Зипел (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Приемане на проект на предложение за резолюция

7. Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Докладчик:

 

Биргит Зипел (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Приемане
на проект на предложение за резолюция

*** Край на електронното гласуване ***

11 март 2019 г., 19.30–20.45 ч.

8. Европейска служба за подкрепа в областта на убежището (EASO)

LIBE/8/02530

         Изслушване на кандидата, подбран от Управителния съвет – г-жа Нина Грегори, с оглед на нейното назначаване за нов изпълнителен директор на EASO (съгласно член 30 от Регламента за EASO).

11 март 2019 г., 20.45–21.15 ч.

9. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Докладчик:

 

Даниел Далтон (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Водеща:

 

LIBE*

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE –

Решение: без становище

 

 

IMCO –

Юлия Реда (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Джули Уорд (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Разглеждане на измененията

11 март 2019 г., 21.15–21.45 ч.

10. Европейски заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Докладчик:

 

Биргит Зипел (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

         Представяне на работния документ „Отношения с правото на трети държави“ от Биргит Зипел, докладчик (S&D), и София ин 'т Велд (ALDE)

         Представяне на работния документ „Условия за издаване на европейските заповеди за запазване“ от Биргит Зипел, докладчик (S&D), и Корнелия Ернст (GUE/NGL)

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         18 март 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 4 март 2019 г.Правна информация