PDF 187kWORD 322k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2019)0311_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 11. marts 2019 kl. 19.00-21.45

Strasbourg

Mødelokale: Winston Churchill (200)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

(herunder godkendelse af koordinatorernes henstillinger, jf. forretningsordenens artikel 205, se notat fra koordinatorernes møde den 27. februar 2019)

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

Den 11. marts 2019 kl. 19.00-19.15

3. Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Ordfører:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 69f, stk. 3)

Den 11. marts 2019 kl. 19.15-19.30

*** Elektronisk afstemning ***

4. Styrkelse af sikkerheden ved unionsborgeres identitetskort og ved opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Ordfører:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFET –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

TRAN –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

CULT –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

JURI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

PETI –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

Holdninger i form af ændringsforslag:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

5. Oprettelse af et netværk af indvandringsforbindelsesofficerer

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Ordfører:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

AFET –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Afstemning om den foreløbige aftale, der er et resultat af de interinstitutionelle forhandlinger

6. Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 515/2014 om oprettelse af et instrument for finansiel støtte til forvaltning af de ydre grænser og den fælles visumpolitik som en del af Fonden for Intern Sikkerhed

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Ordfører:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Vedtagelse af et udkast til forslag til beslutning

7. Kommissionens delegerede forordning om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014 om oprettelse af asyl-, migrations- og integrationsfonden

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Ordfører:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Vedtagelse
af et udkast til forslag til beslutning

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 11. marts 2019 kl. 19.30-20.45

8. EASO - Det Europæiske Asylstøttekontor

LIBE/8/02530

         Høring af den kandidat, som bestyrelsen har valgt, Nina Gregori, i lyset af hendes udnævnelse til ny administrerende direktør for EASO (i henhold til artikel 30 i forordningen om EASO)

Den 11. marts 2019 kl. 20.45-21.15

9. Forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Ordfører:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Kor.udv.:

 

LIBE*

 

 

Udtalelser:

 

ITRE –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Behandling af ændringsforslag

Den 11. marts 2019 kl. 21.15-21.45

10. Europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Ordfører:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

IMCO –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Fremlæggelse af arbejdsdokumentet "Forholdet til tredjelandes lovgivning" ved Birgit Sippel, ordfører (S&D), og Sophie In't Veld (ALDE)

         Fremlæggelse af arbejdsdokumentet "Betingelser for udstedelse af en EPOC(-PR)" ved Birgit Sippel, ordfører (S&D) og Cornelia Ernst (GUE/NGL)

11. Diverse sager

12. Næste møder

         den 18. marts 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 5. marts 2019Juridisk meddelelse