PDF 183kWORD 322k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2019)0311_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 11. märts 2019 kell 19.00–21.45

Strasbourg

Ruum: Winston Churchill (200)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

(sealhulgas koordinaatorite soovituste heakskiitmine kodukorra artikli 205 alusel, vt koordinaatorite tagasisideteadet 27. veebruari 2019. aasta koosoleku kohta)

TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA

11. märts 2019 kell 19.00–19.15

3. Piirikontrolli ajutine taaskehtestamine sisepiiridel

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Raportöör:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 69f lõige 3)

11. märts 2019 kell 19.15–19.30

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavate liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete elamislubade turvalisuse suurendamine

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Raportöör:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

TRAN –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

CULT –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

JURI –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

PETI –

Otsus: arvamust ei esitata

 

Muudatusettepanekutena esitatud seisukohad:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

5. Sisserände kontaktametnike Euroopa võrgustiku loomine (uuesti sõnastatud)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Raportöör:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Institutsioonidevahelistest läbirääkimistest tuleneva esialgse kokkuleppe hääletus

6. Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 515/2014 (millega luuakse Sisejulgeolekufondi osana välispiiride ja viisade rahastamisvahend) II lisa

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Raportöör:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku projekti vastuvõtmine

7. Komisjoni delegeeritud määrus, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 516/2014 (millega luuakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond) II lisa

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Raportöör:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Resolutsiooni ettepaneku projekti
vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

11. märts 2019 kell 19.30–20.45

8. EASO – Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiamet

LIBE/8/02530

         Haldusnõukogu valitud kandidaadi Nina Gregori kuulamine seoses tema nimetamisega EASO uueks tegevdirektoriks (vastavalt EASO määruse artiklile 30)

11. märts 2019 kell 20.45–21.15

9. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportöör:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Vastutav:

 

LIBE*

 

 

Arvamused:

 

ITRE –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Muudatusettepanekute läbivaatamine

11. märts 2019 kell 21.15–21.45

10. Teabe avaldamise nõuete ja Euroopa arestimismääruste kasutamine kriminaalasjades elektrooniliste tõendite puhul

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Raportöör:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

IMCO –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Töödokumenti „Seos kolmandate riikide õigusega“ tutvustavad raportöör Birgit Sippel (S&D) ja Sophie In't Veld (ALDE)

         Töödokumenti „Euroopa andmeesitamismääruse / Euroopa andmesäilitamismääruse väljastamise tingimused“ tutvustavad raportöör Birgit Sippel (S&D) ja Cornelia Ernst (GUE/NGL)

11. Muud küsimused

12. Järgmised koosolekud

         18. märts 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 6. märts 2019Õigusalane teave