PDF 181kWORD 322k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2019)0311_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 11. maaliskuuta 2019 klo 19.00–21.45

Strasbourg

Kokoushuone: Winston Churchill (200)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

(myös koordinaattoreiden suositusten hyväksyminen työjärjestyksen 205 artiklan mukaisesti, ks. koordinaattoreiden palautemuistio 27. helmikuuta 2019 pidetystä kokouksesta)

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

11. maaliskuuta 2019 klo 19.00–19.15

3. Rajavalvonnan väliaikainen palauttaminen sisärajoille

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Esittelijä:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (69 f artiklan 3 kohta)

11. maaliskuuta 2019 klo 19.15–19.30

*** Koneäänestys ***

4. Unionin kansalaisten henkilökorttien sekä oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen käyttäville unionin kansalaisille ja heidän perheenjäsenilleen myönnettävien oleskeluasiakirjojen turvallisuuden lisääminen

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Esittelijä:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

TRAN –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

CULT –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

JURI –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

PETI –

Päätös: ei lausuntoa

 

Kanta tarkistuksina:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

5. Eurooppalaisen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöverkoston luominen (uudelleenlaadinta)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Esittelijä:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

AFET –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Äänestys toimielinten välisissä neuvotteluissa aikaansaadusta alustavasta sopimuksesta

6. Komission delegoitu asetus ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineen perustamisesta osana sisäisen turvallisuuden rahastoa annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 515/2014 liitteen II muuttamisesta

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Esittelijä:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Luonnoksen päätöslauselmaesitykseksi hyväksyminen

7. Komission delegoitu asetus turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 516/2014 liitteen II muuttamisesta

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Esittelijä:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Hyväksyminen
Luonnos päätöslauselmaesitykseksi

*** Koneäänestys päättyy ***

11. maaliskuuta 2019 klo 19.30–20.45

8. EASO - Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto

LIBE/8/02530

         Hallintoneuvoston valitseman ehdokkaan Nina Gregorin kuuleminen hänen nimittämisestään Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) uudeksi pääjohtajaksi (EASOn perustamisasetuksen 30 artiklan mukaisesti).

11. maaliskuuta 2019 klo 20.45–21.15

9. Verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estäminen

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Esittelijä:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Vastaava:

 

LIBE*

 

 

Lausunto:

 

ITRE –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Tarkistusten käsittely

11. maaliskuuta 2019 klo 21.15–21.45

10. Sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevat eurooppalaiset esittämis- ja säilyttämismääräykset

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Esittelijä:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

IMCO –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Suhdetta kolmansien maiden lainsäädäntöön koskevan työasiakirjan esittely, Birgit Sippel, esittelijä (S&D), ja Sophie In’t Veld (ALDE)

         EPOC(-PR)-todistuksen myöntämisehtoja koskevan työasiakirjan esittely, Birgit Sippel, esittelijä (S&D), ja Cornelia Ernst (GUE/NGL)

11. Muut asiat

12. Seuraavat kokoukset

         18. maaliskuuta 2019 klo 15.00–18.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2019Oikeudellinen huomautus