PDF 194kWORD 322k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2019)0311_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. kovo 11 d., pirmadienis, 19.00–21.45 val.

Strasbūras

Salė: Winston Churchill (200)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

(įskaitant koordinatorių rekomendacijų tvirtinimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 205 straipsnį; žr. 2019 m. vasario 27 d. posėdžio koordinatorių pastabas)

PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS

2019 m. kovo 11 d. 19.00–19.15 val.

3. Laikinas vidaus sienų kontrolės atnaujinimas

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Pranešėja:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (69f straipsnio 3 dalis)

2019 m. kovo 11 d. 19.15–19.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Saugumo, susijusio su Sąjungos piliečių asmens tapatybės kortelėmis ir teisę gyventi šalyje patvirtinančių dokumentų, išduodamų Sąjungos piliečiams ir jų šeimos nariams, kurie naudojasi savo laisvo judėjimo teise, stiprinimas

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Pranešėjas:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

TRAN –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

CULT –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

JURI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

PETI –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

Pozicijos pakeitimų forma:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

5. Imigracijos ryšių palaikymo pareigūnų tinklo sukūrimas (nauja redakcija)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Pranešėja:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Balsavimas dėl preliminaraus susitarimo, pasiekto per tarpinstitucines derybas

6. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų finansinės paramos priemonė, II priedas

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Pranešėja:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Pasiūlymo dėl rezoliucijos projekto priėmimas

7. Komisijos deleguotasis reglamentas, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 516/2014, kuriuo įsteigiamas Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondas, II priedas

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Pranešėja:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Priėmimas
Pasiūlymo dėl rezoliucijos projektas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2019 m. kovo 11 d. 19.30–20.45 val.

8. Europos prieglobsčio paramos biuras (EASO)

LIBE/8/02530

         Valdančiosios tarybos pasirinktos kandidatės Ninos Gregori klausymas atsižvelgiant į tai, kad ji paskirta nauja Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) vykdomąja direktore (vadovaujantis EASO reglamento 30 straipsniu).

2019 m. kovo 11 d. 20.45–21.15 val.

9. Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Pranešėjas:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ITRE –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Pakeitimų svarstymas

2019 m. kovo 11 d. 21.15–21.45 val.

10. Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderiai

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Pranešėja:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešėja (S&D) Birgit Sippel ir Sophie In’t Veld (ALDE) pristato darbo dokumentą „Ryšys su trečiosios šalies teise“

         Pranešėja (S&D) Birgit Sippel ir Cornelia Ernst (GUE/NGL) pristato darbo dokumentą „EĮPOS ir EĮSOS išdavimo sąlygos“

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2019 m. kovo 18 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. kovo 6 d.Teisinis pranešimas