PDF 194kWORD 322k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2019)0311_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 11. martā, plkst. 19.00–21.45

Strasbūra

Telpa: Winston Churchill (200)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

(tostarp koordinatoru ieteikumu apstiprināšana saskaņā ar 205. pantu, sk. koordinatoru atsauksmi par 2019. gada 27. februāra sanāksmi)

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

2019. gada 11. martā plkst. 19.00–19.15

3. Robežkontroles pagaidu atjaunošana pie iekšējām robežām

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Referente:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (69.f panta 3. punkts)

2019. gada 11. martā plkst. 19.15–19.30

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kuri izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Referents:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

TRAN –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

CULT –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

JURI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

PETI –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

Nostājas grozījumu veidā:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

5. Eiropas imigrācijas sadarbības koordinatoru tīkla izveide (pārstrādāta redakcija)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Referente:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Balsojums par iestāžu sarunās panāktu provizorisko vienošanos

6. Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Referente:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma projekta pieņemšana

7. Komisijas deleģētā regula, ar kuru groza II pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 516/2014, ar ko izveido Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Referente:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Rezolūcijas priekšlikuma projekta pieņemšana

 

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2019. gada 11. martā plkst. 19.30–20.45

8. Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)

LIBE/8/02530

         Valdes izraudzītās EASO izpilddirektora amata kandidātes Nina Gregori uzklausīšana (saskaņā ar EASO regulas 30. pantu)

2019. gada 11. martā plkst. 20.45–21.15

9. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Referents:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE*

 

 

Atzinumi:

 

ITRE –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Grozījumu izskatīšana

2019. gada 11. martā plkst. 21.15–21.45

10. Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumi elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Referente:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

IMCO –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Birgit Sippel (S&D referente) un Sophie In’t Veld (ALDE) uzstāšanās par darba dokumentu “Saistība ar trešo valstu tiesību aktiem”

         Birgit Sippel (S&D referente) un Cornelia Ernst (GUE/NGL) uzstāšanās par darba dokumentu “EPOC-PR izdošanas nosacījumi”

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 18. martā plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 5. martsJuridisks paziņojums