PDF 199kWORD 322k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2019)0311_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 11. marca 2019 od 19.00 do 21.45 h

Štrasburg

Miestnosť: Winston Churchill (200)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

(vrátane schválenia odporúčaní koordinátorov podľa článku 205; pozri oznámenie koordinátorov v nadväznosti na schôdzu z 27. februára 2019)

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASY UVEDENÉ V HARMONOGRAME SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

11. marca 2019 od 19.00 do 19.15 h

3. Dočasné obnovenie kontroly na vnútorných hraniciach

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Spravodajkyňa:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 69f ods. 3)

11. marca 2019 od 19.15 do 19.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Posilnenie zabezpečenia preukazov totožnosti občanov Únie a dokladov o pobyte vydávaných občanom Únie a ich rodinným príslušníkom vykonávajúcim svoje právo na voľný pohyb

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Spravodajca:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

TRAN –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

CULT –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

JURI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

PETI –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

Pozície vo forme pozmeňujúcich návrhov:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

5. Vytvorenie európskej siete imigračných styčných dôstojníkov (prepracované znenie)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Hlasovanie o predbežnej dohode dosiahnutej počas medziinštitucionálnych rokovaní

6. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Spravodajkyňa:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         prijatie návrhu uznesenia

7. Delegované nariadenie Komisie, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, ktorým sa zriaďuje Fond pre azyl, migráciu a integráciu

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Spravodajkyňa:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

 

         prijatie
návrhu uznesenia

*** Koniec elektronického hlasovania ***

11. marca 2019 od 19.30 do 20.45 h

8. EASO – Európsky podporný úrad pre azyl

LIBE/8/02530

         vypočutie kandidátky, ktorú vybrala správna rada, Niny Gregoriovej, v súvislosti s jej vymenovaním za novú výkonnú riaditeľku úradu EASO (na základe článku 30 nariadenia o úrade EASO).

11. marca 2019 od 20.45 do 21.15 h

9. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Spravodajca:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Gestorský výbor:

 

LIBE*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         preskúmanie pozmeňujúcich návrhov

11. marca 2019 od 21.15 do 21.45 h

10. Európsky príkaz na predloženie a uchovanie elektronických dôkazov v trestných veciach

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

IMCO –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

         výklad spravodajkyne Birgit Sippelovej (S&D) a Sophie In't Veldovej (ALDE) o pracovnom dokumente s názvom Vzťah k právu tretej krajiny

         výklad spravodajkyne Birgit Sippelovej (S&D) a Cornelie Ernstovej (GUE/NGL) o pracovnom dokumente s názvom Podmienky na vydanie EPPD alebo EPUD

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         18. marca 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 4. marca 2019Právne oznámenie