PDF 186kWORD 322k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2019)0311_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 11 mars 2019 kl. 19.00–21.45

Strasbourg

Lokal: Winston Churchill (200)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

(inklusive godkännande av samordnarnas rekommendationer i enlighet med artikel 205 i arbetsordningen, se samordnarnas not från sammanträdet den 27 februari 2019)

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

11 mars 2019 kl. 19.00–19.15

3. Tillfälligt återinförande av gränskontroll vid de inre gränserna

LIBE/8/11152

***I 2017/0245(COD) COM(2017)0571 – C8-0326/2017

 

Föredragande:

 

Tanja Fajon (S&D)

DT – PE619.098v01-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 69f.3)

11 mars 2019 kl. 19.15–19.30

*** Elektronisk omröstning ***

4. Säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet

LIBE/8/12832

***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

 

Föredragande:

 

Gérard Deprez (ALDE)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

AFET –

Beslut: inget yttrande

 

 

TRAN –

Beslut: inget yttrande

 

 

CULT –

Beslut: inget yttrande

 

 

JURI –

Beslut: inget yttrande

 

 

PETI –

Beslut: inget yttrande

 

Ståndpunkter i form av ändringsförslag:

 

FEMM –

Angelika Mlinar (ALDE)

AD – PE628.429v03-00
AM – PE627.919v01-00

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

5. Inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)

LIBE/8/13148

***I 2018/0153(COD) COM(2018)0303 – C8-0184/2018

 

Föredragande:

 

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

AFET –

Beslut: inget yttrande

 

 

JURI –

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 

 

         Omröstning om preliminär överenskommelse från interinstitutionella förhandlingar

6. Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 515/2014 om inrättande, som en del av fonden för inre säkerhet, av ett instrument för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering

LIBE/8/15234

 2018/2994(DEA) C(2018)08465

 

Föredragande:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE634.845v01-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

 

         Antagande av utkast till förslag till resolution

7. Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 om inrättande av asyl-, migrations- och integrationsfonden

LIBE/8/15236

 2018/2996(DEA) C(2018)08466

 

Föredragande:

 

Birgit Sippel (S&D)

RE – PE636.057v01-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

 

         Antagande
av utkast till förslag till resolution

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

11 mars 2019 kl. 19.30–20.45

8. Easo – Europeiska stödkontoret för asylfrågor

LIBE/8/02530

         Utfrågning av den kandidat som valts ut av styrelsen, Nina Gregori, inför utnämningen till ny verkställande direktör för Easo (i enlighet med artikel 30 i Easo-förordningen)

11 mars 2019 kl. 20.45–21.15

9. Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Föredragande:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE*

 

 

Rådg. utsk.:

 

ITRE –

Beslut: inget yttrande

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Behandling av ändringsförslag

11 mars 2019 kl. 21.15–21.45

10. Europeiska utlämnandeorder och bevarandeorder för elektroniska bevis i straffrättsliga förfaranden

LIBE/8/12854

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Föredragande:

 

Birgit Sippel (S&D)

DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

IMCO –

Beslut: inget yttrande

 

 

         Redogörelse för arbetsdokumentet ”Förhållandet till tredjelandslagstiftning” av föredragande Birgit Sippel (S&D) och Sophie In't Veld (ALDE)

         Redogörelse för arbetsdokumentet ”Villkor för utfärdande av ett intyg om en europeisk bevarandeorder (EPOC-PR)” av föredragande Birgit Sippel (S&D) och Cornelia Ernst (GUE/NGL)

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         18 mars 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 1 mars 2019Rättsligt meddelande