PDF 198kWORD 1092k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)0408_2

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 8 април 2019 г., 15.00–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (3C050)

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         6 септември 2018 г. PV – PE632.158v01-00

         26-27 март 2018 г. PV – PE632.159v01-00

         18 октомври 2018 г. PV – PE636.036v01-00

         29 януари 2019 г. PV – PE634.706v01-00

         6 септември 2018 г. PV – PE632.158v01-00

         26 април 2018 г. PV – PE626.721v01-00

         27 февруари 2018 г. PV – PE620.923v01-00

         20 февруари 2018 г. PV – PE619.382v01-00

3. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

8 април 2019 г., 15.00–15.45 ч.

4. Представяне на отчет относно настоящите преговори с Египет, Израел, Алжир, Йордания, Ливан, Мароко, Тунис и Турция относно международните споразумения за обмена на лични данни с Европол

LIBE/8/15920

         Изложение на Комисията

8 април 2019 г., 15.45–16.30 ч.

5. Удължаване на мандата на операция SOPHIA на EUNAVFOR MED до 30 септември 2019 г.

LIBE/8/15921

         Размяна на мнения с Европейската служба за външна дейност и председателството на Съвета

8 април 2019 г., 16.30–17.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

6. Предложение за Решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси между Евроюст и Кралство Дания

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Докладчик:

 

Клод Морайс (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагаща:

 

JURI

 

 

 

         Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

7. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Водеща:

 

AFCO –

Ги Верхофстад (ALDE)

 

 

         Приемане на проекта на становище под формата на писмо

8. Предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Докладчик:

 

Даниел Далтон (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Водеща:

 

LIBE*

 

 

Подпомагащи:

 

ITRE –

Решение: без становище

 

 

IMCO –

Юлия Реда (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Джули Уорд (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Приемане на проекта на доклад

9. Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Докладчик:

 

Юдит Саргентини (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагащи:

 

AFET –

Решение: без становище

 

 

DEVE –

Решение: без становище

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Приемане на проекта на доклад

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори и относно състава на преговарящия екип

*** Край на електронното гласуване ***

8 април 2019 г., 17.30–17.45 ч.

10. Въпрос с искане за писмен отговор (E-005898/2018) до Комисията от 22 ноември 2018 г. относно испанския закон за защита на данните, позволяващ на политическите партии да обработват личните данни на граждани без тяхното съгласие (София ин 'т Велд (ALDE))

LIBE/8/15919

         Размяна на мнения съгласно член 130, параграф 4 от Правилника за дейността

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         11 април 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 5 април 2019 г.Правна информация