PDF 181kWORD 302k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2019)0408_2

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 8. aprill 2019 kell 15.00–18.00

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         6. september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26.–27. märts 2018 PV – PE632.159v01-00

         18. oktoober 2018 PV – PE636.036v01-00

         29. jaanuar 2019 PV – PE634.706v01-00

         6. september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. aprill 2018 PV – PE626.721v01-00

         27. veebruar 2018 PV – PE620.923v01-00

         20. veebruar 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Juhataja teadaanded

TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA

8. aprill 2019 kell 15.00–15.45

4. Ülevaade Europoliga isikuandmete vahetamist käsitlevate rahvusvaheliste lepingute sõlmimise üle peetavatest läbirääkimistest Egiptuse, Iisraeli, Alžeeria, Jordaania, Liibanoni, Maroko, Tuneesia ja Türgiga

LIBE/8/15920

         Komisjoni ettekanne

8. aprill 2019 kell 15.45–16.30

5. EUNAVFOR MED Sophia mandaadi pikendamine 30. septembrini 2019

LIBE/8/15921

         Arvamuste vahetus Euroopa välisteenistuse ja nõukogu eesistujaga

8. aprill 2019 kell 16.30–17.30

*** Elektrooniline hääletus ***

6. Ettepanek võtta vastu nõukogu rakendusotsus, millega kiidetakse heaks kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd käsitleva Eurojusti ja Taani Kuningriigi vahelise lepingu sõlmimine Eurojusti poolt

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Raportöör:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

JURI

 

 

 

         Soovituse projekti vastuvõtmine (nõusolek)

7. Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepingu sõlmimine

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Vastutav:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Kirja vormis arvamuse projekti vastuvõtmine

8. Terroristliku veebisisu levitamise tõkestamine

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Raportöör:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Vastutav:

 

LIBE*

 

 

Arvamused:

 

ITRE –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

9. Ühised nõuded ja kord liikmesriikides ebaseaduslikult viibivate kolmandate riikide kodanike tagasisaatmisel (uuesti sõnastatud)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Raportöör:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

AFET –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

DEVE –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

         Hääletus otsuse üle alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi ja läbirääkimisrühma koosseisu üle

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

8. aprill 2019 kell 17.30–17.45

10. Kirjalikult vastatav küsimus (E-005898/2018), mille Sophie in 't Veld (ALDE) esitas 22. novembril 2018 komisjonile andmekaitset käsitleva Hispaania seaduse kohta, mis võimaldab erakondadel töödelda kodanike isikuandmeid ilma nende nõusolekuta

LIBE/8/15919

         Arvamuste vahetus Euroopa Parlamendi kodukorra artikli 130 lõike 4 alusel.

11. Muud küsimused

12. Järgmised koosolekud

         11. aprill 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 5. aprill 2019Õigusalane teave