PDF 192kWORD 303k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2019)0408_2

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. balandžio 8 d., pirmadienis, 15.00–18.00 val.

Briuselis

Salė: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2018 m. rugsėjo 6 d. PV – PE632.158v01-00

         2018 m. kovo 26–27 d. PV – PE632.159v01-00

         2018 m. spalio 18 d. PV – PE636.036v01-00

         2019 m. sausio 29 d. PV – PE634.706v01-00

         2018 m. rugsėjo 6 d. PV – PE632.158v01-00

         2018 m. balandžio 26 d. PV – PE626.721v01-00

         2018 m. vasario 27 d. PV – PE620.923v01-00

         2018 m. vasario 20 d. PV – PE619.382v01-00

3. Pirmininko pranešimai

PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.

2019 m. balandžio 8 d. 15.00–15.45 val.

4. Informacija apie vykstančias derybas su Egiptu, Izraeliu, Alžyru, Jordanija, Libanu, Maroku, Tunisu ir Turkija dėl tarptautinių susitarimų dėl keitimosi asmens duomenimis su Europolu

LIBE/8/15920

         Komisijos pranešimas

2019 m. balandžio 8 d. 15.45–16.30 val.

5. EUNAVFOR MED operacijos SOPHIA įgaliojimų pratęsimas iki 2019 m. rugsėjo 30 d.

LIBE/8/15921

         Keitimasis nuomonėmis su Europos išorės veiksmų tarnybos ir Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės atstovais

2019 m. balandžio 8 d. 16.30–17.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

6. Pasiūlymas dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pritariama, kad Eurojustas sudarytų Eurojusto ir Danijos Karalystės susitarimą dėl teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Pranešėjas:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

JURI

 

 

 

         Rekomendacijos projekto tvirtinimas (pritarimas)

7. Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos sudarymas

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Atsakingas komitetas:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Laiško forma pateikto nuomonės projekto tvirtinimas

8. Teroristinio turinio sklaidos internete prevencija

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Pranešėjas:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE*

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

ITRE –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

9. Bendri neteisėtai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartai ir tvarka valstybėse narėse (nauja redakcija)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Pranešėja:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

AFET –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

DEVE –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

         Balsavimas dėl sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas ir dėl derybų grupės sudėties

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2019 m. balandžio 8 d. 17.30–17.45 val.

10. 2018 m. lapkričio 22 d. Komisijai skirtas klausimas, į kurį atsakoma raštu (Nr. E-005898/2018), dėl Ispanijos duomenų apsaugos įstatymo, kuriuo politinėms partijoms leidžiama tvarkyti piliečių asmens duomenis be sutikimo (Sophie in’t Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Keitimasis nuomonėmis pagal Darbo tvarkos taisyklių 130 straipsnio 4 dalį

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2019 m. balandžio 11 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 5 d.Teisinis pranešimas