PDF 192kWORD 303k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2019)0408_2

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 8. aprīlī, plkst. 15.00–18.00

Briselē

Telpa: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2018. gada 6. septembrī PV – PE632.158v01-00

         2018. gada 26.–27. martā PV – PE632.159v01-00

         2018. gada 18. oktobrī PV – PE636.036v01-00

         2019. gada 29. janvārī PV – PE634.706v01-00

         2018. gada 6. septembrī PV – PE632.158v01-00

         2018. gada 26. aprīlī PV – PE626.721v01-00

         2018. gada 27. februārī PV – PE620.923v01-00

         2018. gada 20. februārī PV – PE619.382v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

2019. gada 8. aprīlī plkst. 15.00–15.45

4. Iztaujāšana par stāvokli sarunās ar Ēģipti, Izraēlu, Alžīriju, Jordāniju, Libānu, Maroku, Tunisiju un Turciju par starptautiskajiem nolīgumiem par personas datu apmaiņu ar Eiropolu

LIBE/8/15920

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

2019. gada 8. aprīlī plkst. 15.45–16.30

5. EUNAVFOR MED operācijas "Sophia" pilnvaru pagarināšana līdz 2019. gada 30. septembrim

LIBE/8/15921

         Viedokļu apmaiņa ar Eiropas Ārējās darbības dienestu un Padomes prezidentūru

2019. gada 8. aprīlī plkst. 16.30–17.30

*** Elektroniskā balsošana ***

6. Priekšlikums Padomes īstenošanas lēmumam, ar ko apstiprina to, ka Eurojust noslēdz nolīgumu par tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās starp Eurojust un Dānijas Karalisti

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Referents:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

JURI

 

 

 

         Ieteikuma projekta pieņemšana (piekrišana)

7. Priekšlikums par to, lai parakstītu Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Atbildīgā komiteja:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Atzinuma projekta vēstules veidā pieņemšana

8. Teroristiska satura izplatīšanas tiešsaistē novēršana

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Referents:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE*

 

 

Atzinumi:

 

ITRE –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

9. Kopēji standarti un procedūras dalībvalstīs attiecībā uz to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanu (pārstrādāta redakcija)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Referente:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

AFET –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

DEVE –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

         Balsojums par lēmumu sākt iestāžu sarunas un par sarunu grupas sastāvu

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2019. gada 8. aprīlī plkst. 17.30–17.45

10. 2018. gada 22. novembra jautājums Komisijai, uz kuru jāatbild mutiski, par Spānijas datu aizsardzības likumu, kas politiskajām partijām ļauj apstrādāt pilsoņu personas datus bez viņu piekrišanas (Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Viedokļu apmaiņa saskaņā ar Reglamenta 130. panta 4. punktu

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 11. aprīlī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 4. aprīlisJuridisks paziņojums