PDF 196kWORD 303k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2019)0408_2

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 8. apríla 2019 od 15.00 do 18.00 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         6. septembra 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. – 27. marca 2018 PV – PE632.159v01-00

         18. októbra 2018 PV – PE636.036v01-00

         29. januára 2019 PV – PE634.706v01-00

         6. septembra 2018 PV – PE632.158v01-00

         26. apríla 2018 PV – PE626.721v01-00

         27. februára 2018 PV – PE620.923v01-00

         20. februára 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASY UVEDENÉ V HARMONOGRAME SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

8. apríla 2019 od 15.00 do 15.45 h

4. Debrífing o súčasných rokovaniach s Egyptom, Izraelom, Alžírskom, Jordánskom, Libanonom, Marokom, Tuniskom a Tureckom o medzinárodných dohodách o výmene osobných údajov s Europolom

LIBE/8/15920

         výklad Komisie

8. apríla 2019 od 15.45 do 16.30 h

5. Predĺženie mandátu operácie EUNAVFOR MED Sophia do 30. septembra 2019

LIBE/8/15921

         výmena názorov s Európskou službou pre vonkajšiu činnosť a s predsedníctvom Rady

8. apríla 2019 od 16.30 do 17.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

6. Návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje uzavretie Dohody o justičnej spolupráci v trestných veciach medzi Eurojustom a Dánskym kráľovstvom zo strany Eurojustu

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Spravodajca:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

JURI

 

 

 

         prijatie návrhu odporúčania (súhlas)

7. Uzavretie dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Gestorský výbor:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         prijatie návrhu stanoviska vo forme listu

8. Predchádzanie šíreniu teroristického obsahu online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Spravodajca:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Gestorský výbor:

 

LIBE*

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

ITRE –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         prijatie návrhu správy

9. Spoločné normy a postupy členských štátov na účely návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na ich území (prepracované znenie)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Gestorský výbor:

 

LIBE

 

 

Výbory požiadané o stanovisko:

 

AFET –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

DEVE –

Rozhodnutie: bez stanoviska

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         prijatie návrhu správy

         hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania a o zložení rokovacej skupiny

*** Koniec elektronického hlasovania ***

8. apríla 2019 od 17.30 do 17.45 h

10. Otázka na písomné zodpovedanie (E-005898/2018) Komisii z 22. novembra 2018 o španielskom právnom predpise o ochrane údajov, ktorý umožňuje politickým stranám spracúvať osobné údaje občanov bez súhlasu (predkladá Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         výmena názorov podľa článku 130 ods. 4 rokovacieho poriadku

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         11. apríla 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 4. apríla 2019Právne oznámenie