PDF 184kWORD 302k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2019)0408_2

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Måndagen den 8 april 2019 kl. 15.00–18.00

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         6 september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26–27 mars 2018 PV – PE632.159v01-00

         18 oktober 2018 PV – PE636.036v01-00

         29 januari 2019 PV – PE634.706v01-00

         6 september 2018 PV – PE632.158v01-00

         26 april 2018 PV – PE626.721v01-00

         27 februari 2018 PV – PE620.923v01-00

         20 februari 2018 PV – PE619.382v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDET

8 april 2019 kl. 15.00–15.45

4. Rapport om de pågående förhandlingarna med Egypten, Israel, Algeriet, Jordanien, Libanon, Marocko, Tunisien och Turkiet om de internationella avtalen om utbyte av personuppgifter med Europol

LIBE/8/15920

         Föredragning av kommissionen

8 april 2019 kl. 15.45–16.30

5. Förlängning av insatsen Eunavfor MED Sophia till den 30 september 2019

LIBE/8/15921

         Diskussion med Europeiska utrikestjänsten och rådets ordförandeskap

8 april 2019 kl. 16.30–17.30

*** Elektronisk omröstning ***

6. Förslag till rådets genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om straffrättsligt samarbete mellan Eurojust och Konungariket Danmark

LIBE/8/15927

* 2019/0805(CNS) 07770/2019 – C8-0152/2019

 

Föredragande:

 

Claude Moraes (S&D)

 

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

JURI

 

 

 

         Antagande av förslag till rekommendation (godkännandeförfarandet)

7. Ingående av avtalet om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen

LIBE/8/15611

*** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-0031/2019

 

Ansv. utsk.:

 

AFCO –

Guy Verhofstadt (ALDE)

 

 

         Antagande av förslag till yttrande i form av en skrivelse

8. Förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online

LIBE/8/14582

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 – C8-0405/2018

 

Föredragande:

 

Daniel Dalton (ECR)

PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE*

 

 

Rådg. utsk.:

 

ITRE –

Beslut: inget yttrande

 

 

IMCO –

Julia Reda (Verts/ALE)

AD – PE632.028v04-00
AM – PE634.500v01-00

 

CULT* –

Julie Ward (S&D)

AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00

 

         Antagande av förslag till betänkande

9. Gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (omarbetning)

LIBE/8/14604

***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

 

Föredragande:

 

Judith Sargentini (Verts/ALE)

PR – PE632.950v01-00
AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Ansv. utsk.:

 

LIBE

 

 

Rådg. utsk.:

 

AFET –

Beslut: inget yttrande

 

 

DEVE –

Beslut: inget yttrande

 

 

JURI

 

CM – PE632.978v01-00

 

         Antagande av förslag till betänkande

         Omröstning om beslutet att inleda interinstitutionella förhandlingar och om förhandlingsgruppens sammansättning

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

8 april 2019 kl. 17.30–17.45

10. Fråga för muntligt besvarande (E-005898/2018) till kommissionen av den 22 november 2018 om spansk dataskyddslagstiftning som tillåter politiska partier att behandla medborgarnas personuppgifter utan deras samtycke (ingiven av Sophie in 't Veld (ALDE))

LIBE/8/15919

         Diskussion i enlighet med artikel 130.4 i arbetsordningen

11. Övriga frågor

12. Kommande sammanträden

         11 april 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 4 april 2019Rättsligt meddelande