PDF 171kWORD 1085k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)0724_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 24 юли 2019 г., 9.15–12.30 ч. и 15.00–16.30 ч.

Четвъртък, 25 юли 2019 г., 9.00–12.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

(включително одобряване на препоръките на координаторите съгласно член 214 от Правилника за дейността, вж. докладната записка на координаторите от заседанието от 11 юли 2019 г.)

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

24 юли 2019 г., 9.15–10.00 ч.

3. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Докладчик по становище:

 

Гуендолин Делбос-Корфийлд (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Водеща:

 

BUDG

 

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

         Краен срок за внасяне на измененията: 27 август 2019 г., 12.00 ч.

24 юли 2019 г., 10.00–10.20 ч.

4. Бюджет 2019 г.: Трансфер на бюджетни кредити № DEC 15/2019 в размер на 82 милиона евро от дъблинския резерв в полза на фонд „Убежище, миграция и интеграция“

LIBE/9/00704

         Представяне от Беате Гминдер, началник на дирекция „миграция и фондове за сигурност; финансови ресурси и мониторинг“, Европейска комисия

24 юли 2019 г., 10.20–11.20 ч.

5. Законна миграция: последващи действия във връзка с представянето на проверката за пригодност, извършена от Комисията — акцент върху три директиви (събиране на семейството, дългосрочно пребиваващи лица, единно разрешение)

LIBE/9/00709

         Представяне от Матиас Йол, директор, „Миграция, мобилност и иновации“, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия.

         Размяна на мнения

24 юли 2019 г., 11.30–12.30 ч.

При закрити врати

6. Заседание на координаторите

24 юли 2019 г., 15.00–16.30 ч.

7. Размяна на мнения с Джулиан Кинг, член на Комисията, отговарящ за Съюза на сигурност

LIBE/9/00705

25 юли 2019 г., 9.00–10.30 ч.

8. Размяна на мнения с Вера Йоурова, член на Комисията, отговарящ за правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете

LIBE/9/00706

25 юли 2019 г., 10.30–11.15 ч.

9. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейската централна банка, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: Информационна табло на ЕС в областта на правосъдието за 2019 г.
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         Изложение на Комисията

25 юли 2019 г., 11.15–12.00 ч.

10. Кампания на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за прекратяване на задържането на деца имигранти

LIBE/9/00707

         Представяне от Пиер-Ален Фридез, главен докладчик относно парламентарната кампания и член на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа

11. Разни въпроси

12. Следващи заседания

         4 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         5 септември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 22 юли 2019 г.Правна информация