PDF 170kWORD 1018k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2019)0724_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. liepos 24 d., trečiadienis, 9.15–12.30 val. ir 15.00–16.30 val.

2019 m. liepos 25 d., ketvirtadienis, 9.00–12.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

(įskaitant koordinatorių rekomendacijų tvirtinimą pagal Darbo tvarkos taisyklių 214 straipsnį. Žr. 2019 m. liepos 11 d. koordinatorių posėdžio ataskaitą.)

PRAŠOM ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS

2019 m. liepos 24 d. 9.15–10.00 val.

3. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Nuomonės referentė:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG

 

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

         Pakeitimų pateikimo terminas: 2019 m. rugpjūčio 27 d. 12.00 val.

2019 m. liepos 24 d. 10.00–10.20 val.

4. 2019 m. biudžetas. Asignavimų perkėlimas Nr. DEC 15/2019: 82 mln. EUR perkėlimas iš Dublino rezervo fondo į PMIF

LIBE/9/00704

         Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų GD Migracijos ir saugumo fondų, finansinių išteklių ir stebėsenos direktorato direktorės Beate Gminder pranešimas

2019 m. liepos 24 d. 10.20–11.20 val.

5. Teisėta migracija. Su Komisijos tinkamumo patikros rezultatų pristatymu susiję tolesni veiksmai, dėmesį skiriant trims direktyvoms (Šeimos susijungimo, Ilgalaikių gyventojų ir Vieno leidimo)

LIBE/9/00709

         Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų GD Migracijos, mobilumo ir inovacijų direktorato direktoriaus Matthiaso Oelio pranešimas

         Keitimasis nuomonėmis

2019 m. liepos 24 d. 11.30–12.30 val.

Uždaras

6. Koordinatorių posėdis

2019 m. liepos 24 d. 15.00–16.30 val.

7. Keitimasis nuomonėmis su už saugumo sąjungą atsakingu Komisijos nariu Julianu Kingu

LIBE/9/00705

2019 m. liepos 25 d. 9.00–10.30 val.

8. Keitimasis nuomonėmis su už teisingumą, vartotojus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos nare Vĕra Jourová

LIBE/9/00706

2019 m. liepos 25 d. 10.30–11.15 val.

9. Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos Centriniam Bankui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „2019 m. ES teisingumo rezultatų suvestinė“ (COM(2019)0198)
LIBE/9/00711

         Komisijos pranešimas

2019 m. liepos 25 d. 11.15–12.00 val.

10. Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos (PACE) kampanija siekiant panaikinti vaikų imigrantų sulaikymą

LIBE/9/00707

         Pagrindinio Parlamento rinkimų kampanijos pranešėjo ir Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos nario Pierre'o-Alaino Fridezo

11. Kiti klausimai

12. Kiti posėdžiai

         2019 m. rugsėjo 4 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. rugsėjo 5 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. liepos 22 d.Teisinis pranešimas