PDF 174kWORD 276k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2019)0724_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Trešdien, 2019. gada 24. jūlijā, plkst. 9.15–12.30 un plkst. 15.00–16.30

Ceturtdien, 2019. gada 25. jūlijā, plkst. 9.00–12.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

(tostarp koordinatoru ieteikumu apstiprināšana saskaņā ar Reglamenta 214. pantu — sk. koordinatoru 2019. gada 11. jūlija sanāksmes atsauksmi )

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

2019. gada 24. jūlijā plkst. 9.15–10.00

3. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG

 

 

 

         Atzinuma projekta izskatīšana

         Grozījumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 27. augustā plkst. 12.00

2019. gada 24. jūlijā plkst. 10.00–10.20

4. 2019. gada budžets: apropriāciju pārvietojums DEC 15/2019 82 miljonu EUR apmērā no "Dublinas rezerves" AMIF vajadzībām

LIBE/9/00704

         Eiropas Komisijas Migrācijas un drošības fondu un finanšu resursu un uzraudzības direktorāta direktores Beate Gminder uzstāšanās

2019. gada 24. jūlijā plkst. 10.20–11.20

5. Likumīgā migrācija: pasākumi saistībā ar Komisijas veiktās atbilstības pārbaudes rezultātu izklāstu - īpašas uzmanības veltīšana trim direktīvām (par ģimenes atkalapvienošanos, pastāvīgajiem iedzīvotājiem un vienotu atļauju)

LIBE/9/00709

         Eiropas Komisijas DG HOME Migrācijas, mobilitātes un inovāciju direktorāta direktora Matthias Oel uzstāšanās

         Viedokļu apmaiņa

2019. gada 24. jūlijā plkst. 11.30–12.30

Aiz slēgtām durvīm

6. Koordinatoru sanāksme

2019. gada 24. jūlijā plkst. 15.00–16.30

7. Viedokļu apmaiņa ar komisāru drošības savienības jautājumos Julian King

LIBE/9/00705

2019. gada 25. jūlijā plkst. 9.00–10.30

8. Viedokļu apmaiņa ar komisāri tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības jautājumos Věra Jourová

LIBE/9/00706

2019. gada 25. jūlijā plkst. 10.30–11.15

9. Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai "2019.gada Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā" (COM(2019)0198)
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         Komisijas pārstāvja uzstāšanās

2019. gada 25. jūlijā plkst. 11.15–12.00

10. Eiropas Padomes parlamentārā kampaņa par bērnu migrantu aizturēšanas izbeigšanu/ PACE

LIBE/9/00707

         Parlamentārās kampaņas galvenā referenta un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas locekļa Pierre-Alain Friedez uzstāšanās

11. Dažādi jautājumi

12. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

         2019. gada 5. septembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 22. jūlijsJuridisks paziņojums