PDF 178kWORD 276k

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

 

LIBE(2019)0724_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 24. júla 2019 od 9.15 do 12.30 h a od 15.00 do 16.30 h

štvrtok 25. júla 2019 od 9.00 do 12.00 h

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q2)

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

(vrátane schválenia odporúčaní, ktoré prijali koordinátori podľa článku 214 rokovacieho poriadku, pozri oznámenie koordinátorov z 11. júla 2019)

UPOZORŇUJEME, ŽE VŠETKY ČASY UVEDENÉ V HARMONOGRAME SÚ IBA ORIENTAČNÉ A POČAS SCHÔDZE SA MÔŽU ZMENIŤ.

24. júla 2019 od 9.15 do 10.00 h

3. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG

 

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 27. august 2019, 12.00 h

24. júla 2019 od 10.00 do 10.20 h

4. Rozpočet 2019: presun rozpočtových prostriedkov č. DEC 15/2019 v objeme 82 mil. EUR z dublinskej rezervy v prospech AMIF

LIBE/9/00704

         výklad Beate Gminderovej, riaditeľky pre migráciu a bezpečnostné fondy, finančné zdroje a monitorovanie, Európska komisia

24. júla 2019 od 10.20 do 11.20 h

5. Legálna migrácia: ďalší postup v súvislosti s prezentáciou výsledkov kontroly vhodnosti, ktorú uskutočnila Komisia, s dôrazom na tri smernice (o zlúčení rodiny, o osobách s dlhodobým pobytom a o jednotnom povolení)

LIBE/9/00709

         výklad Matthiasa Oela, riaditeľa pre migráciu, mobilitu a inováciu, GR HOME, Európska komisia

         výmena názorov

24. júla 2019 od 11.30 do 12.30 h

Za zatvorenými dverami

6. Schôdza koordinátorov

24. júla 2019 od 15.00 do 16.30 h

7. Výmena názorov s komisárom pre bezpečnostnú úniu Julianom Kingom

LIBE/9/00705

25. júla 2019 od 9.00 do 10.30 h

8. Výmena názorov s komisárkou pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Vĕrou Jourovou

LIBE/9/00706

25. júla 2019 od 10.30 do 11.15 h

9. Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície za rok 2019
COM(2019)0198

LIBE/9/00711

         výklad Komisie

25. júla 2019 od 11.15 do 12.00 h

10. Kampaň Parlamentného zhromaždenia Rady Európy za skončenie zaisťovania detí z imigračných dôvodov

LIBE/9/00707

         výklad Pierre-Alaina Fridezena, hlavného spravodajcu pre parlamentnú kampaň a poslanca Parlamentného zhromaždenia Rady Európy

11. Rôzne otázky

12. Nasledujúce schôdze

         4. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

         5. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 23. júla 2019Právne oznámenie