PDF 202kWORD 321k

 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

 

LIBE(2019)0904_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30

Bruksela, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Środa 4 września 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30

Bruksela, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

Środa 4 września 2019 r., w godz. 15.30 – 18.30

Bruksela, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

Czwartek 5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.45

Bruksela, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Czwartek 5 września 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30

Bruksela, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

 

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Komunikaty przewodniczącego

(w tym zatwierdzenie zaleceń koordynatorów zgodnie z art. 214 Regulaminu, zob. komunikat koordynatorów dotyczący posiedzenia z 24 lipca 2019 r.)

UWAGA! PODANE GODZINY MAJĄ JEDYNIE CHARAKTER ORIENTACYJNY I MOGĄ ULEC ZMIANIE W TRAKCIE POSIEDZENIA.

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         10 lipca 2019 r. PV – PE639.769v02-00

4 września 2019 r., w godz. 9.00 – 11.00

4. Prezentacja priorytetów prezydencji fińskiej w Radzie

LIBE/9/01071

         Wystąpienie minister sprawiedliwości Anny-Mai Henriksson i minister spraw wewnętrznych Marii Ohisalo

4 września 2019 r., w godz. 11.00 – 12.15

Prezentacja działań agencji działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW) – EUROPOL

5. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol)

LIBE/9/01072

         Prezentacja zadań i działań Europolu przez dyrektor wykonawczą Catherine De Bolle

         Prezentacja sieci agencji WSiSW

         Prezentacja sprawozdania dotyczącego sytuacji i tendencji w dziedzinie terroryzmu w Unii Europejskiej (TE-SAT) w roku 2019

4 września 2019 r., w godz. 12.15 – 12.30

6. Decyzja wykonawcza Rady w sprawie uruchomienia w Irlandii zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych rejestracyjnych pojazdów

LIBE/9/00461

* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

 

Sprawozdawca:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE638.778v01-00

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

 

         Rozpatrzenie projektu sprawozdania

         Zgoda na zastosowanie procedury uproszczonej bez poprawek (art. 52 ust. 1 Regulaminu)

* * *

4 września 2019 r., w godz. 14.30 – 15.30

Przy drzwiach zamkniętych – Posłowie komisji LIBE są proszeni o wzięcie udziału w posiedzeniu komisji CONT
w budynku Altiero Spinelli (ASP) w sali 1G-3

7. Absolutorium za rok 2017: Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) – wysłuchanie dyrektor wykonawczej EASO Niny Gregori

LIBE/9/01073

* * *

4 września 2019 r., w godz. 15.30 – 16.15

Prezentacja działań agencji działających w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (WSiSW) – EUROJUST, EMCDDA i CEPOL
(w budynku Paul-Henri Spaak (PHS) w sali 1 A 002)

8. Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust)

LIBE/9/01074

         Prezentacja zadań i działań Eurojustu przez przewodniczącego Ladislava Hamrana

         Prezentacja europejskiego rejestru zwalczania terroryzmu

         Prezentacja inicjatywy „Wymiar sprawiedliwości w sprawach karnych w sprawach karnych”

         Prezentacja dotycząca współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych z państwami trzecimi

4 września 2019 r., w godz. 16.15 – 17.00

9. Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA)

LIBE/9/01077

         Prezentacja zadań i działań EMCDDA przez dyrektora Alexisa Goosdeela

         Prezentacja europejskiego sprawozdania na temat narkotyków za rok 2019

         Prezentacja sprawozdania ogólnego z działalności w roku 2018

         Prezentacja oceny EMCDDA za rok 2018

4 września 2019 r., w godz. 17.00 – 17.45

10. Agencja Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL)

LIBE/9/01078

         Prezentacja zadań i działań CEPOL-u przez dyrektora wykonawczego Detlefa Schrödera

         Prezentacja unijnej oceny potrzeb szkoleniowych (EU-STNA)

         Prezentacja priorytetu strategicznego „Cyberprzestępczość i kompetencje informatyczne organów ścigania”

         Prezentacja skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności za rok 2018

         Prezentacja jednolitego dokumentu programowego na rok 2019

4 września 2019 r., w godz. 17.45 – 18.15

11. Decyzja wykonawcza Rady zatwierdzająca zawarcie przez Eurojust porozumienia o współpracy między Eurojustem a Serbią

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Sprawozdawca:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET, JURI

 

         Przedstawienie porozumienia przez Eurojust

5 września 2019 r., w godz. 9.00 – 9.45

*** Głosowanie elektroniczne ***

12. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii i poprawek budżetowych

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5 września 2019 r., w godz. 9.45 – 11.15

13. Umocnienie praworządności w Unii – Plan działania
COM(2019)0343

LIBE/9/00712

         Wymiana poglądów z pierwszym wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem

Prezentacja działań agencji działających w dziedzinie WSiSW – EASO i eu-LISA

5 września 2019 r., w godz. 11.15 – 12.00

14. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO)

LIBE/9/01079

         Prezentacja zadań i działań Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) przez dyrektor wykonawczą Ninę Gregori

5 września 2019 r., w godz. 12.00 – 12.45

15. Agencja Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA)

LIBE/9/01080

         Prezentacja zadań i działań eu-LISA przez dyrektora wykonawczego Kruma Garkova

* * *

5 września 2019 r., w godz. 13.30 – 14.45

Przy drzwiach zamkniętych

16. Posiedzenie koordynatorów

* * *

5 września 2019 r., w godz. 15.00 – 16.00

17. Wysłuchanie kandydata wybranego na stanowisko zastępcy dyrektora wykonawczego Europolu (art. 54 rozporządzenia (UE) 2016/794) Jürgena Ebnera

Prezentacja działań agencji działających w dziedzinie WSiSW – FRA

5 września 2019 r., w godz. 16.00 – 16.45

18. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)

LIBE/9/01081

         Prezentacja zadań i działań FRA przez dyrektora Michaela O’Flaherty'ego

5 września 2019 r., w godz. 16.45 – 17.30

19. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)

LIBE/9/01082

         Prezentacja zadań i działań EIOD przez zastępcę EIOD Wojciecha Wiewiórowskiego

5 września 2019 r., w godz. 17.30 – 18.30

20. Umowa między Kanadą a Unią Europejską o przekazywaniu i przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Sprawozdawczyni:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Przedm. właśc.:

 

LIBE

 

 

Opiniodawcza:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

 

         Prezentacja dotycząca zawarcia umowy przygotowana przez Komisję

21. Sprawy różne

22. Następne posiedzenia

         12 września 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 14.00 – 17.30 (Bruksela)

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2019Informacja prawna