PDF 193kWORD 1069k

 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

 

LIBE(2019)0904_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 4. septembra 2019, od 9.00 do 12.30

Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

v sredo, 4. septembra 2019, od 14.30 do 15.30

Bruselj, Sejna soba: Altiero Spinelli (1G-3)

v sredo, 4. septembra 2019, od 15.30 do 18.30

Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (1A002)

v četrtek, 5. septembra 2019, od 9.00 do 12.45

Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

v četrtek, 5. septembra 2019, od 15.00 do 18.30

Bruselj, Sejna soba: Paul-Henri Spaak (3C050)

 

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sporočila predsednika

(skupaj s sprejetimi priporočili koordinatorjev v skladu s členom 214 Poslovnika, glej njihovo sporočilo s povratnimi informacijami s seje z dne 24. julija 2019)

ČASOVNA RAZPOREDITEV JE OKVIRNA IN SE LAHKO MED SEJO SPREMENI.

3. Sprejetje zapisnika s seje:

         10. julij 2019 PV – PE639.769v02-00

4. september 2019 od 9.00 do 11.00

4. Predstavitev prednostnih nalog finskega predsedstva Svetu

LIBE/9/01071

         Predstavitev, ki jo opravita ministrica za pravosodje Anna-Maja Henriksson in ministrica za notranje zadeve Maria Ohisalo

4. september 2019 od 11.00 do 12.15

Predstavitev dejavnosti agencij na področju pravosodja in notranjih zadev – EUROPOL

5. Agencija Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (Europol)

LIBE/9/01072

         Predstavitev nalog in dejavnosti Europola, ki jo opravi izvršna direktorica Catherine De Bolle

         Predstavitev mreže agencij na področju pravosodja in notranjih zadev

         Predstavitev poročila o stanju in trendih na področju terorizma v EU za leto 2019

4. september 2019 od 12.15 do 12.30

6. Izvedbeni sklep Sveta o začetku avtomatizirane izmenjave podatkov iz registrov vozil na Irskem

LIBE/9/00461

* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

 

Poročevalec:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE638.778v01-00

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

         Obravnava osnutka poročila

         Odobritev uporabe poenostavljenega postopka brez sprememb (člen 52(1))

* * *

4. september 2019 od 14.30 do 15.30

Brez navzočnosti javnosti – člani odbora LIBE so povabljeni na sejo odbora CONT
v sejni sobi Altiero Spinelli (ASP) 1G-3

7. Razrešnica 2017: Evropski azilni podporni urad (EASO) - Predstavitev z izvršno direktorico EASO Nino Gregori

LIBE/9/01073

* * *

4. september 2019 od 15.30 do 16.15

Predstavitev dejavnosti agencij na področju pravosodja in notranjih zadev – EUROJUST, EMCDDA in CEPOL
(v sejni sobi PHS 1 A 002)

8. Agencija Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust)

LIBE/9/01074

         Predstavitev nalog in dejavnosti Eurojusta, ki jo opravi predsednik Ladislav Hamran

         Predstavitev evropske sodne protiteroristične evidence

         Predstavitev pobude za digitalno kazensko pravosodje

         Predstavitev pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah s tretjimi državami

4. september 2019 od 16.15 do 17.00

9. Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA)

LIBE/9/01077

         Predstavitev nalog in dejavnosti centra EMCDDA, ki jo opravi direktor Alexis Goosdeel

         Predstavitev evropskega poročila o drogah za leto 2019

         Predstavitev splošnega poročila o dejavnostih za leto 2018

         Predstavitev ocene centra EMCDDA za leto 2018

4. september 2019 od 17.00 do 17.45

10. Agencija Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL)

LIBE/9/01078

         Predstavitev nalog in dejavnosti agencije CEPOL, ki jo opravi izvršni direktor Detlef Schröder

         Predstavitev ocene strateških potreb EU po usposabljanju

         Predstavitev strateške prednostne naloge na področju kibernetske kriminalitete in digitalne kompetence organov kazenskega pregona

         Predstavitev konsolidiranega letnega poročila o dejavnostih za leto 2018

         Predstavitev enotnega programskega dokumenta za leto 2019

4. september 2019 od 17.45 do 18.15

11. Izvedbeni sklep Sveta o odobritvi sklenitve Sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Srbijo s strani Eurojusta

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Poročevalec:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFET, JURI

         Predstavitev sporazuma, ki jo opravi Eurojust

5. september 2019 od 9.00 do 9.45

*** Elektronsko glasovanje ***

12. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Pripravljavka mnenja:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00

Pristojni odbor:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

         Sprejetje osnutka mnenja in proračunskih dopolnil

*** Konec elektronskega glasovanja ***

5. september 2019 od 9.45 do 11.15

13. Krepitev pravne države v Uniji – Načrt za ukrepanje
COM(2019)0343

LIBE/9/00712

         Izmenjava mnenj s prvim podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom

Predstavitev dejavnosti agencij na področju pravosodja in notranjih zadev – EASO in eu-LISA

5. september 2019 od 11.15 do 12.00

14. Evropski azilni podporni urad (EASO)

LIBE/9/01079

         Predstavitev nalog in dejavnosti Evropskega azilnega podpornega urada, ki jo opravi izvršna direktorica Nina Gregori

5. september 2019 od 12.00 do 12.45

15. Agencija Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA)

LIBE/9/01080

         Predstavitev nalog in dejavnosti agencije eu-LISA, ki jo opravi izvršni direktor Krum Garkov

* * *

5. september 2019 od 13.30 do 14.45

Brez navzočnosti javnosti

16. Sestanek koordinatorjev

* * *

5. september 2019 od 15.00 do 16.00

17. Predstavitev kandidata, izbranega za mesto namestnika izvršnega direktorja Europola (člen 54 Uredbe (EU) 2016/794) Jürgena Ebnerja

Predstavitev dejavnosti agencij na področju pravosodja in notranjih zadev – Agencija Evropske unije za temeljne pravice

5. september 2019 od 16.00 do 16.45

18. Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

LIBE/9/01081

         Predstavitev nalog in dejavnosti agencije Evropske unije za temeljne pravice, ki jo opravi direktor Michael O’Flaherty

5. september 2019 od 16.45 do 17.30

19. Evropski nadzornik za varstvo podatkov (ENVP)

LIBE/9/01082

         Predstavitev nalog in dejavnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ki jo opravi asistent nadzornika Wojciech Wiewiórowski

5. september 2019 od 17.30 do 18.30

20. Sporazum med Kanado in Evropsko unijo o prenosu in obdelavi podatkov iz evidence podatkov o potnikih

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Poročevalka:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Pristojni odbor:

 

LIBE

 

 

Mnenje:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

         Predstavitev sklenitve sporazuma, ki jo opravi Komisija

21. Razno

22. Naslednja seja

         12. september 2019 od 9.00 do 12.30 in od 14.00 do 17.30 (Bruselj)

Zadnja posodobitev: 3. september 2019Pravno obvestilo