PDF 197kWORD 319k

 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

 

LIBE(2019)0904_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.30

Torsdagen den 5 september 2019 kl. 9.00–12.45 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Meddelanden från ordföranden

(inklusive godkännande av samordnarnas rekommendationer i enlighet med artikel 214, se samordnarnas not från sammanträdet den 24 juli 2019)

OBSERVERA ATT SAMTLIGA TIDSANGIVELSER ENDAST ÄR PRELIMINÄRA OCH KAN KOMMA ATT ÄNDRAS UNDER SAMMANTRÄDETS GÅNG.

3. Justering av sammanträdesprotokoll

         10 juli 2019 PV – PE639.769v01-00

4 september 2019 kl. 9.00–11.00

4. Redogörelse för det finska ordförandeskapets prioriteringar

LIBE/9/01071

         Redogörelse av justitieminister Anna-Maja Henriksson och inrikesminister Maria Ohisalalo

4 september 2019 kl. 11.00–12.15

Redogörelse för verksamheten i de byråer som arbetar med rättsliga och inrikes frågor – Europol

5. Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol)

LIBE/9/01072

         Europols verkställande direktör Catherine De Bolle redogör för byråns uppgifter och verksamhet

         Presentation av nätverket för de byråer som arbetar med rättsliga och inrikes frågor

         Redogörelse för EU-rapporten om den rådande situationen och tendenserna inom terrorismen (TE-SAT) 2019

4 september 2019 kl. 12.15–12.30

6. Rådets genomförandebeslut om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Irland

LIBE/9/00461

* 2019/0806(CNS) 07290/2019 – C8-0154/2019

 

Föredragande:

 

Doktor Professor Juan Fernando López Aguilar (S&D)

PR – PE638.778v01-00

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

         Godkännande av tillämpning av förenklat förfarande utan ändringsförslag (artikel 52.1)

* * *

4 september 2019 kl. 14.30–15.30

Bakom stängda dörrar – LIBE-utskottets ledamöter bjuds in till att delta i CONT-utskottets sammanträde
i rum Altiero Spinelli (ASP) 1G-3

7. Ansvarsfrihet 2017: Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) - Utfrågning av Nina Gregori, verkställande direktör för Easo

LIBE/9/01073

* * *

4 september 2019 kl. 15.30–16.15

Redogörelse för verksamheten i de byråer som arbetar med rättsliga och inrikes frågor – Eurojust, ECNN and Cepol

8. Europeiska unionens byrå för straffrättsligt samarbete (Eurojust)

LIBE/9/01074

         Eurojusts direktör Ladislav Hamran redogör för byråns uppgifter och verksamhet

4 september 2019 kl. 16.15–17.00

9. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

LIBE/9/01077

         ECNN:s direktör Alexis Goosdeel redogör för centrumets uppgifter och verksamhet

         Redogörelse för europeiska narkotikarapporten 2019

         Redogörelse för den allmänna verksamhetsrapporten 2018

         Redogörelse för utvärderingen av ECNN 2018

4 september 2019 kl. 17.00–17.45

10. Europeiska unionens byrå för utbildning av tjänstemän inom brottsbekämpning (Cepol)

LIBE/9/01078

         Europols verkställande direktör Detlef Schröder redogör för byråns uppgifter och verksamhet

         Redogörelse för utvärderingen av de strategiska behoven av utbildning i EU

         Redogörelse för den strategiska prioriteringen ”it-brottslighet och digital kompetens för brottsbekämpning”

         Redogörelse för den konsoliderade årliga verksamhetsrapporten för 2018

         Redogörelse för det samlade programdokumentet 2019

4 september 2019 kl. 17.45–18.15

11. Genomförandebeslut om godkännande av Eurojusts ingående av avtalet om samarbete mellan Eurojust och Serbien

LIBE/9/00655

* 2019/0807(CNS) 10334/2019 – C9-0041/2019

 

Föredragande:

 

Doktor Professor Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET, JURI

 

         Kommissionen redogör för avtalet

4 september 2019 kl. 18.15–18.30

12. Val av tredje vice ordförande

5 september 2019 kl. 9.00–9.45

*** Elektronisk omröstning ***

13. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

LIBE/9/00556

 2019/2028(BUD) 

 

Föredragande av yttrande:

 

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)

PA – PE639.622v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG

 

 

 

         Antagande av förslaget till yttrande och budgetändringsförslag

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

5 september 2019 kl. 9.45–11.15

14. Att stärka rättsstatsprincipen inom unionen - En åtgärdsplan
COM(2019)0343

LIBE/9/00712

         Diskussion med Frans Timmermans, förste vice ordförande för kommissionen

Redogörelse för verksamheten i de byråer som arbetar med rättsliga och inrikes frågor – Easo och eu-LISA

5 september 2019 kl. 11.15–12.00

15. Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo)

LIBE/9/01079

         Europeiska stödkontoret för asylfrågors verkställande direktör (Easo) Nina Gregori redogör för kontorets verksamhet

5 september 2019 kl. 12.00–12.45

16. Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa (eu-LISA)

LIBE/9/01080

         EU-LISA:s verkställande direktör Krum Garkov redogör för byråns uppgifter och verksamhet

* * *

5 september 2019 kl. 13.30–14.45

Inom stängda dörrar

17. Samordnarnas sammanträde

* * *

5 september 2019 kl. 15.00–16.00

18. Utfrågning av kandidaten till tjänsten som vice verkställande direktör för Europol (artikel 54 i förordning (EU) 2016/794), Jürgen Ebner

Redogörelse för verksamheten i de byråer som arbetar med rättsliga och inrikes frågor – FRA

5 september 2019 kl. 16.00–16.45

19. Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

LIBE/9/01081

         FRA:s verkställande direktör Michael O’Flaherty redogör för byråns uppgifter och verksamhet

5 september 2019 kl. 16.45–17.30

20. Europeiska datatillsynsmannen (EDPS)

LIBE/9/01082

         Europeiska datatillsynsmannen Giovanni Buttarelli, redogör för datatillsynsmannens uppgifter och verksamhet

5 september 2019 kl. 17.30–18.30

Eventuellt

21. Avtal mellan Europeiska unionen och Kanada om överföring och behandling av PNR-uppgifter

LIBE/9/00072

*** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

 

Föredragande:

 

Sophia in 't Veld (Renew)

 

Ansvarigt utskott:

 

LIBE

 

 

Rådgivande utskott:

 

AFET

 

 

 

TRAN

 

 

 

         Kommissionen redogör för ingåendet av avtalet

22. Övriga frågor

23. Kommande sammanträden

         12 september 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 14.30–18.00 (Bryssel)

Senaste uppdatering: 31 juli 2019Rättsligt meddelande