PDF 205kWORD 307k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2019)1106_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 6. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30

Neljapäev, 7. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.00–17.30

Brüssel

Ruum: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded


TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA

3. Koosolekute protokollide kinnitamine

         24.–25. juuli 2019 PV – PE639.959v02-00

         4.–5. september 2019 PV – PE641.323v01-00

         16. september 2019 PV – PE641.242v01-00

         3. oktoober 2019 PV – PE641.375v01-00

6. november 2019 kell 9.00–10.00

Ühine arutelu väliskomisjoni (AFET) ja arengukomisjoniga (DEVE)

4. ELi Türgi pagulasrahastu ja Süüria pagulaste olukord Türgis

LIBE/9/01686

         Euroopa Komisjoni naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraadi peadirektori Maciej Popovski ettekanne

         Euroopa välisteenistuse ettekanne

         ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti ettekanne (kinnitamisel)

6. november 2019 kell 10.00–11.00

5. Arvamuste vahetus Kreeka kodanike kaitse ministri Michalis Chrisochoidisega

6. november 2019 kell 11.00–12.30

6. ELi-Türgi avalduse elluviimine – olukord Kreeka saartel

LIBE/9/01685

         Euroopa Komisjoni rände ja siseasjade peadirektoraadi peadirektori Paraskevi Michou ettekanne

         Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti tegevdirektori Michael O’Flaherty ettekanne

         Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tegevdirektori Nina Gregori ettekanne

         Organisatsiooni Piirideta Arstid (Médecins Sans Frontières, MSF) esindaja ELi ja NATO juures Inma Vazquezi ettekanne (kinnitamisel)

6. november 2019 kell 13.30–14.45

Kinnine koosolek

7. Koordinaatorite koosolek

6. november 2019 kell 15.00–18.30

8. Kuulamine meedia- ja väljendusvabaduse ning veebis ja mujal vihakõne vastu võitlemise teemal

(Vt eraldi esialgset kava - PE 642.996 v01-00)

7. november 2019 kell 9.00–9.30

*** Elektrooniline hääletus ***

9. Euroopa piiri- ja rannikuvalve: võltsitud ja ehtsad dokumendid veebis (FADO süsteem) ning nõukogu ühismeetme 98/700/JSK kehtetuks tunnistamine

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Raportöör:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR – PE641.177v01-00
AM – PE642.889v02-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

BUDG –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

10. Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli sõlmimine, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Raportöör:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

11. Euroopa Liidu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise protokolli sõlmimine, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelisele lepingule, mis käsitleb liikmesriigis või Islandil või Norras esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määratlemise kriteeriume ja mehhanisme

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 

 

Raportöör:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

7. november 2019 kell 9.30–10.45

Ühine arutelu

12. Euroopa Andmekaitseinspektori ja Euroopa Andmekaitsenõukogu arvamused välisriikide andmete seaduslikku kasutamist selgitava USA seaduse (CLOUD Act) mõju kohta ELi andmekaitse õigusraamistikule ning läbirääkimismandaadid ELi ja USA vahelise lepingu jaoks, mis käsitleb piiriülest juurdepääsu elektroonilistele tõenditele kriminaalasjades tehtava õigusalase koostöö eesmärgil, ja Budapesti konventsiooni lisaprotokolli jaoks

LIBE/9/01687

         Euroopa andmekaitseinspektori asetäitja Wojciech Wiewiórowski ettekanne

         Saksamaa andmekaitse ja teabevabaduse föderaalvoliniku õigus- ja poliitikavaldkonna vanemnõuniku ning Euroopa Andmekaitsenõukogu piiride, reisimise ja õiguskaitse ekspertide alltöörühma koordinaatori Karsten Behni ettekanne

         Prantsusmaa Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) Euroopa asjade ning rahvusvaheliste suhete osakonna õigusnõuniku Etienne Maury ettekanne

13. EP õigusteenistuse arvamus USA seaduse Cloud Act rakendamise mõju kohta ning USAga ELi ja USA vahelise elektroonilistele tõenditele juurdepääsu hõlbustamise lepingu üle peetavate läbirääkimiste mandaadi kohta

LIBE/9/01738

         Euroopa Parlamendi õigusteenistuse ettekanne

7. november 2019 kell 10.45–11.30

Ühine arutelu

14. Euroopa Kohtu 24. septembri 2019. aasta otsuse tutvustus, kohtuasi C 136/17, GC ja teised vs. CNIL füüsiliste isikute kaitse kohta veebilehtedel sisalduvate isikuandmete töötlemise eest. Direktiivi 95/46/EÜ kohaldatavus otsingumootori haldajale – Haldaja kohustuste ulatus lähtuvalt nendest artiklitest
 

LIBE/9/01739

         Euroopa Parlamendi õigusteenistuse ettekanne

15. Kohtuasi C-507/17 Google LLC vs. Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL): Füüsiliste isikute kaitse isikuandmete töötlemisel – Direktiiv 95/46/EÜ – Määrus (EL) 2016/679 – Otsingumootorid internetis – Veebilehtedel sisalduvate andmete töötlemine – Territoriaalne ulatus, mis on õigusel linkide eemaldamisele

LIBE/9/01740

         Euroopa Parlamendi õigusteenistuse ettekanne

7. november 2019 kell 11.30–12.30

Ühine arutelu majandus- ja rahanduskomisjoniga (ECON)

16. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule – ELi rahapesuvastase võitluse ja terrorismi rahastamise tõkestamise raamistiku parem rakendamine

COM(2019)0360

17. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule siseturgu mõjutavate ja piiriülese tegevusega seotud rahapesu ja terrorismi rahastamise riskide hindamise kohta

COM(2019)0370

18. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule rahapesu andmebüroode vahelise koostöö raamistiku hindamise kohta

COM(2019)0371

19. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule liikmesriikide pangakontodega seotud automatiseeritud keskmehhanismide (keskregistrid või kesksed elektroonilised andmeotsingu süsteemid) omavahelise ühendamise kohta

COM(2019)0372

20. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule ELi krediidiasutustega seotud hiljutiste väidetavate rahapesujuhtumite hindamise kohta

COM(2019)0373

• Euroopa Komisjoni ettekanne

7. november 2019 kell 14.00–15.30

Ühine arutelu inimõiguste allkomisjoni (DROI) ning julgeoleku ja kaitse allkomisjoniga (SEDE)

21. Arvamuste vahetus Süürias ja Iraagis kinni peetavate välisvõitlejate laste kohta ja nende võimaliku ELi naasmise/repatrieerimise kohta

LIBE/9/01696

         ÜRO inimõiguste ülemvoliniku büroo Euroopa piirkondliku büroo inimõiguste ametniku Marie-Dominique Parenti ettekanne

         ELi terrorismivastase võitluse koordinaatori peanõuniku Christiane Hoehni ettekanne

         Belgia ohuanalüüsi koordineerimisüksuse (OCAM) direktori Paul Van Tighelti ettekanne

         Organisatsiooni Save the Children ELi eestkostebüroo juhi Jacqueline Hale'i ettekanne

7. november 2019 kell 15.30–16.30

Ühine arutelu

22. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Bulgaarias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta

COM(2019)0498

23. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Rumeenias koostöö- ja jälgimiskorra raames saavutatud edusammude kohta

COM(2019)0499

• Euroopa Komisjoni peasekretariaadi kodanike, rände ja julgeolekuliidu direktori William Sleathi ettekanne

7. november 2019 kell 16.30–17.30

24. Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile ja nõukogule Schengeni acquis’ täieliku kohaldamise kohta Horvaatias

COM(2019)0497

• Euroopa Komisjoni ettekanne

25. Muud küsimused

26. Järgmised koosolekud

         11. november 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         12. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 29. oktoober 2019Õigusalane teave