PDF 194kWORD 307k

 

Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

 

LIBE(2019)1106_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Woensdag 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Donderdag 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.00 - 17.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Aanneming van de agenda

2. Mededelingen van de voorzitter


NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

3. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         24-25 juli 2019 PV – PE639.959v02-00

         4-5 september 2019 PV – PE641.323v01-00

         16 september 2019 PV – PE641.242v01-00

         3 oktober 2019 PV – PE641.375v01-00

6 november 2019, 9.00 - 10.00 uur

Gezamenlijk debat met de Commissie buitenlandse zaken (AFET) en met de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

4. Faciliteit voor Turkije en de situatie van Syrische vluchtelingen in Turkije

LIBE/9/01686

         Presentatie door Maciej Popovski, directeur-generaal, DG NEAR, Europese Commissie

         Presentatie door de Europese Dienst voor extern optreden

         Presentatie door de UNHCR (nog te bevestigen)

6 november 2019, 10.00 - 11.00 uur

5. Gedachtewisseling met Michalis Chrisochoidis, minister van Burgerbescherming, Griekenland

6 november 2019, 11.00 - 12.30 uur

6. Uitvoering van de verklaring EU-Turkije - Situatie op de Griekse eilanden

LIBE/9/01685

         Presentatie door Paraskevi Michou, directeur-generaal, DG HOME, Europese Commissie

         Presentatie door Michael O'Flaherty, uitvoerend directeur, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

         Presentatie door Nina Gregori, uitvoerend directeur, Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

         Presentatie door Inma Vazquez, vertegenwoordiger van Artsen zonder Grenzen bij de EU en de NAVO (nog te bevestigen)

6 november 2019, 13.30 - 14.45 uur

Met gesloten deuren

7. Coördinatorenvergadering

6 november 2019, 15.00 - 18.30 uur

8. Hoorzitting over "Mediavrijheid, vrijheid van meningsuiting en bestrijding van haatzaaiende uitingen, zowel online als offline"

(zie afzonderlijk ontwerpprogramma - PE 642.996 v01-00)

7 november 2019, 9.00 - 9.30 uur

*** Elektronische stemming ***

9. Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR – PE641.177v01-00
AM – PE642.889v02-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

Adviezen:

 

BUDG –

Besluit: geen advies

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

10. Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

11. Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE) 

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.884v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

 

 

 

         Goedkeuring ontwerpverslag

*** Einde elektronische stemming ***

7 november 2019, 9.30 - 10.45 uur

Gezamenlijke behandeling

12. Adviezen van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming en het Europees Comité voor gegevensbescherming over de effecten van de Amerikaanse CLOUD Act op het wettelijke kader inzake gegevensbescherming van de EU en de onderhandelingsmandaten met betrekking tot een overeenkomst tussen de EU en de VS over grensoverschrijdende toegang tot elektronisch bewijsmateriaal voor justitiële samenwerking in strafzaken en een aanvullend protocol bij het Verdrag van Boedapest

LIBE/9/01687

         Presentatie door Wojciech Wiewiórowski, adjunct-toezichthouder, EDPS

         Presentatie door Karsten Behn, senior juridisch en beleidsmedewerker bij de Duitse federale commissaris voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie en coördinator van de deskundigengroep voor grenzen, reizen en rechtshandhaving (BTLE) van het Europees Comité voor gegevensbescherming (EDPB)

         Presentatie door Etienne Maury, juridisch adviseur Europese en internationale aangelegenheden, Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL), Frankrijk

13. Advies van de Juridische Dienst van het EP over de effecten van de toepassing van de Amerikaanse CLOUD Act op het onderhandelingsmandaat met betrekking tot een overeenkomst tussen de EU en de VS om de toegang tot elektronisch bewijsmateriaal te versoepelen

LIBE/9/01738

         Presentatie door de Juridische Dienst van het EP

7 november 2019, 10.45 - 11.30 uur

Gezamenlijke behandeling

14. Presentatie van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 24 september 2019 in zaak C 136/17, GC e.a. tegen CNIL, over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens die op webpagina’s staan. Toepasselijkheid van Richtlijn 95/46/EG op exploitanten van een zoekmachine - Omvang van de verplichtingen van deze exploitant in het licht van deze artikelen
 

LIBE/9/01739

         Presentatie door de Juridische Dienst van het EP

15. Zaak C-507/17, Google LLC tegen Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL): Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van die gegevens - Richtlijn 95/46/EG – Verordening (EU) 2016/679 – Zoekmachines op het internet – Verwerking van gegevens die worden vermeld op webpagina’s – Territoriale werkingssfeer van het recht op verwijdering van links

LIBE/9/01740

         Presentatie door de Juridische Dienst van het EP

7 november 2019, 11.30 - 12.30 uur

Gezamenlijk debat met de Commissie economische en monetaire zaken (ECON)

16. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Naar een betere toepassing van het kader voor de bestrijding van het witwassen van geld en het financieren van terrorisme

COM(2019)0360

17. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van risico's op het gebied van witwassen en terrorismefinanciering die van invloed zijn op de interne markt en verband houden met grensoverschrijdende activiteiten

COM(2019)0370

18. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad waarin het kader voor de samenwerking tussen de financiële-inlichtingeneenheden wordt beoordeeld

COM(2019)0371

19. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de onderlinge koppeling van nationale gecentraliseerde automatische mechanismen (centrale registers of centrale elektronische systemen voor gegevensontsluiting) van de lidstaten voor bankrekeningen

COM(2019)0372

20. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de beoordeling van recente vermeende gevallen van het witwassen van geld waarbij EU-kredietinstellingen betrokken zijn

COM(2019)0373

• Uiteenzetting door de Commissie

7 november 2019, 14.00 - 15.30 uur

Gezamenlijk debat met de Subcommissie mensenrechten (DROI) en met de Subcommissie veiligheid en defensie (SEDE)

21. Gedachtewisseling over de kinderen van buitenlandse strijders die worden vastgehouden in Syrië en Irak, en hun mogelijke terugkeer/repatriëring naar de EU

LIBE/9/01696

         Presentatie door Marie-Dominique Parent, mensenrechtenfunctionaris, Regionaal Bureau voor Europa, Bureau van de Hoge Commissaris voor de rechten van de mens

         Presentatie door Christiane Hoehn, hoofdadviseur, EU-coördinator voor terrorismebestrijding

         Presentatie door Paul Van Tighelt, directeur, Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), België

         Presentatie door Jacqueline Hale, hoofd EU Advocacy, Save the Children

7 november 2019, 15.30 - 16.30 uur

Gezamenlijke behandeling

22. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad Over de vooruitgang van Bulgarije met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing

COM(2019)0498

23. Verslag van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de voortgang van Roemenië met betrekking tot het mechanisme voor samenwerking en toetsing

COM(2019)0499

• Presentatie door William Sleath, directeur Burgers, Migratie en Veiligheidsunie, secretariaat-generaal, Europese Commissie

7 november 2019, 16.30 - 17.30 uur

24. Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de controle van de volledige toepassing van het Schengenacquis door Kroatië

COM(2019)0497

• Uiteenzetting door de Commissie

25. Rondvraag

26. Volgende vergaderingen

         11 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         12 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

Laatst bijgewerkt op: 30 oktober 2019Juridische mededeling