PDF 193kWORD 347k

 

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

 

LIBE(2019)1111_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Понеделник, 11 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

Вторник, 12 ноември 2019 г., 9.00–11.30 ч. и 14.30–18.00 ч.

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q2)

1. Приемане на дневния ред

2. Съобщения на председателя

МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, ЧЕ ВСИЧКИ ЧАСОВИ ИНТЕРВАЛИ СА САМО ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И МОГАТ ДА БЪДАТ ПРОМЕНЕНИ В ХОДА НА ЗАСЕДАНИЕТО.

11 ноември 2019 г., 15.00–16.00 ч.

3. Доклад за напредъка относно изпълнението на европейската програма за миграцията

LIBE/9/01781

         Представяне от Михаел Шотер, директор на отдел „Миграция и защита“, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска комисия

11 ноември 2019 г., 16.00–17.30 ч.

4. Двадесети доклад за напредъка по създаването на Съюз на сигурност

LIBE/9/01754

         Представяне от Джулиан Кинг, член на Комисията, отговарящ за Съюза на сигурност

11 ноември 2019 г., 17.30–18.30 ч.

Общо разискване

5. Европейски заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по наказателноправни въпроси

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Докладчик:

 

Биргит Зипел (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагаща:

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

6. Хармонизирани правила относно определянето на юридически представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Докладчик:

 

Биргит Зипел (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

Подпомагаща:

 

IMCO –

Решение: без становище

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

12 ноември 2019 г., 9.00–9.30 ч.

Общо разискване

7. Споразумение между Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Докладчик:

 

Роберта Мецола (PPE)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

8. Споразумение между Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Докладчик:

 

Роберта Мецола (PPE)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

12 ноември 2019 г., 9.30–10.30 ч.

9. Оценка на Европол за заплахите от организираната интернет престъпност (IOCTA) за 2019 г.

LIBE/9/01751

         Представяне от Уил ван Гемерт, заместник-директор по операции, Европол

12 ноември 2019 г., 10.30–11.00 ч.

10. Създаване на фонд „Убежище и миграция“

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Докладчик:

 

Мириам Дали (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

11. Създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Докладчик:

 

Таня Файон (S&D)

 

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

12 ноември 2019 г., 11.00–11.30 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

12. Сключване на протокол между Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна за разглеждане на молба за убежище, която е подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до Евродак за целите на правоприлагането

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Докладчик:

 

Ядвига Вишневска (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Водеща:

 

LIBE

 

 

 

         Приемане на проекта на доклад

*** Край на електронното гласуване ***

12 ноември 2019 г., 14.30–15.30 ч.

Общо разискване с комисията по развитие (DEVE) и с подкомисията по правата на човека (DROI)

13. Изпращане на делегация на комисиите DEVE и LIBE и на подкомисията DROI за участие в Глобалния форум за бежанците в Женева, Швейцария, в периода от 16 до 18 декември 2019 г.

LIBE/9/01785

         Размяна на мнения с Даниел Ендрес, директор на Глобалния форум за бежанците, Върховен комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН)

12 ноември 2019 г., 15.30–16.00 ч.

14. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно изпълнението на Директива 2013/48/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г. относно правото на достъп до адвокат в наказателното производство и в производството по европейска заповед за арест и относно правото на уведомяване на трето лице при задържане и на осъществяване на връзка с трети лица и консулски органи през периода на задържане

COM(2019)0560

• Представяне от Комисията

12 ноември 2019 г., 16.00–17.00 ч.

15. Неотдавнашни действия на Руската федерация срещу литовски съдии, прокурори и следователи, участващи в разследването на трагичните събития от 13 януари 1991 г. във Вилнюс

LIBE/9/01752

         Размяна на мнения с Елвинас Янкевичус, министър на правосъдието на Литва

12 ноември 2019 г., 17.00–18.00 ч.

16. Информационно-аналитичен документ на Европейската сметна палата (ЕСП), озаглавен „Предизвикателства пред ефективното прилагане на политиката за киберсигурност на ЕС“

LIBE/9/01753

         Представяне от Баудилио Томе Мугуруса, докладващ член

17. Разни въпроси

18. Следващи заседания

         21 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.00–17.30 ч. (Брюксел)

Последно осъвременяване: 6 ноември 2019 г.Правна информация