PDF 190kWORD 322k

 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

 

LIBE(2019)1111_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Mandag den 11. november 2019 kl. 15.00-18.30

Tirsdag den 12. november 2019 kl. 9.00-11.30 og 14.30-18.00

Bruxelles

Mødelokale: József Antall (4Q2)

1. Vedtagelse af dagsorden

2. Meddelelser fra formanden

BEMÆRK, AT ALLE TIDSINTERVALLER KUN ER VEJLEDENDE OG KAN ÆNDRES UNDER MØDET

Den 11. november 2019 kl. 15.00-16.00

3. Statusrapport om gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration

LIBE/9/01781

         Redegørelse ved Michael Shotter, direktør for Migration og Beskyttelse, GD HOME, Kommissionen

Den 11. november 2019 kl. 16.00-17.30

4. 20. statusrapport om sikkerhedsunionen

LIBE/9/01754

         Redegørelse ved Julian King, kommissær for sikkerhedsunionen

Den 11. november 2019 kl. 17.30-18.30

Forhandling under ét

5. Europæiske editions- og sikringskendelser om elektronisk bevismateriale i straffesager

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Ordfører:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

IMCO –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

6. Harmoniserede regler for udpegning af retlige repræsentanter med henblik på indsamling af bevismateriale i straffesager

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Ordfører:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

Udtalelser:

 

IMCO –

Afgørelse: ingen udtalelse

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

Den 12. november 2019 kl. 9.00-9.30

Forhandling under ét

7. Aftalen mellem Den Europæiske Union og Det Schweiziske Forbund om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Ordfører:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

8. Aftalen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Liechtenstein om anvendelse af visse bestemmelser i Rådets afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, i Rådets afgørelse 2008/616/RIA om gennemførelse af afgørelse 2008/615/RIA om intensivering af det grænseoverskridende samarbejde, navnlig om bekæmpelse af terrorisme og grænseoverskridende kriminalitet, samt bilaget hertil, og i Rådets rammeafgørelse 2009/905/RIA om akkreditering af leverandører af kriminaltekniske ydelser, der udfører laboratorieaktiviteter

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Ordfører:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Behandling af udkast til betænkning

Den 12. november 2019 kl. 9.30-10.30

9. Europols trusselsvurdering af organiseret internetkriminalitet (OCTA) 2019

LIBE/9/01751

         Redegørelse ved Will van Gemert, vicedirektør for Operationer, Europol

Den 12. november 2019 kl. 10.30-11.00

10. Oprettelse af Asyl- og Migrationsfonden

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Ordfører:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

11. Etablering af instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visa som en del af Fonden for Integreret Grænseforvaltning

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Ordfører:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Aflæggelse af rapport til udvalg (artikel 74, stk. 3)

Den 12. november 2019 kl. 11.00-11.30

*** Elektronisk afstemning ***

12. Indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union, Det Schweiziske Forbund og Fyrstendømmet Liechtenstein til aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om kriterier og procedurer for fastsættelse af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning indgivet i en medlemsstat eller i Schweiz, vedrørende adgang til Eurodac med henblik på retshåndhævelse

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Ordfører:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Kor.udv.:

 

LIBE

 

 

 

         Vedtagelse af udkast til betænkning

*** Elektronisk afstemning afsluttet ***

Den 12. november 2019 kl. 14.30-15.30

Fælles drøftelse med Udviklingsudvalget (DEVE) og med Underudvalget om Menneskerettigheder (DROI)

13. Delegation af DEVE-, LIBE- og DROI-udvalgene til det globale flygtningeforum i Genève, Schweiz, den 16.-18. december 2019

LIBE/9/01785

         Drøftelse med Daniel Endres, direktør for Global Refugee Forum, UNHCR

Den 12. november 2019 kl. 15.30-16.00

14. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjemand underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen

COM(2019)0560

• Fremlæggelse ved Kommissionen

Den 12. november 2019 kl. 16.00-17.00

15. Den Russiske Føderations nyligt trufne foranstaltninger mod litauiske dommere, anklagere og efterforskere, som deltager i efterforskningen af de tragiske begivenheder den 13. januar 1991 i Vilnius

LIBE/9/01752

         Drøftelse med Elvinas Jankevičius, Litauens justitsminister

Den 12. november 2019 kl. 17.00-18.00

16. Den Europæiske Revisionsrets briefingpapir: "Udfordringer for en effektiv cybersikkerhedspolitik i EU"

LIBE/9/01753

         Fremlæggelse ved det ansvarlige medlem, Baudilio Tomé Muguruza

17. Diverse sager

18. Næste møder

         den 21. november 2019 kl. 9.00-12.30 og 14.00-17.30 (Bruxelles)

Seneste opdatering: 6. november 2019Juridisk meddelelse