PDF 182kWORD 322k

 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon

 

LIBE(2019)1111_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Esmaspäev, 11. november 2019 kell 15.00–18.30

Teisipäev, 12. november 2019 kell 9.00–11.30 ja 14.30–18.00

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q2)

1. Päevakorra kinnitamine

2. Juhataja teadaanded

TEGEMIST ON ESIALGSETE KELLAAEGADEGA, MIS VÕIVAD KOOSOLEKU KÄIGUS MUUTUDA.

11. november 2019 kell 15.00–16.00

3. Eduaruanne Euroopa rände tegevuskava rakendamise kohta

LIBE/9/01781

         Ettekande teeb Michael Shotter, rände ja kaitse küsimuste eest vastutav direktor, DG HOME, Euroopa Komisjon

11. november 2019 kell 16.00–17.30

4. Julgeolekuliidu kahekümnes eduaruanne

LIBE/9/01754

         Julgeolekuliidu voliniku Julian Kingi ettekanne

11. november 2019 kell 17.30–18.30

Ühine arutelu

5. Teabe avaldamise nõuete ja Euroopa arestimismääruste kasutamine kriminaalasjades elektrooniliste tõendite puhul

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Raportöör:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

IMCO –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

6. Ühtlustatud eeskirjad esindajate määramiseks, et koguda kriminaalmenetlustes tõendusmaterjali

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Raportöör:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

Arvamused:

 

IMCO –

Otsus: arvamust ei esitata

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

12. november 2019 kell 9.00–9.30

Ühine arutelu

7. Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist)

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Raportöör:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

8. Euroopa Liidu ja Liechtensteini Vürstiriigi vaheline leping (mis käsitleb nõukogu otsuse 2008/615/JSK (piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega), nõukogu otsuse 2008/616/JSK (millega rakendatakse otsust 2008/615/JSK piiriülese koostöö tõhustamise kohta, eelkõige seoses terrorismi- ja piiriülese kuritegevuse vastase võitlusega, ja selle lisa) ja nõukogu raamotsuse 2009/905/JSK (mis käsitleb laboritoiminguid tegevate kohtuekspertiisi teenuse pakkujate akrediteerimist) teatavate sätete kohaldamist)

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Raportöör:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Raporti projekti läbivaatamine

12. november 2019 kell 9.30–10.30

9. Iinternetipõhise organiseeritud kuritegevuse põhjustatud ohtude hinnang (IOCTA), Europol, 2019

LIBE/9/01751

         Ettekande teeb Will van Gemert, operatiivosakonna direktori asetäitja, Europol

12. november 2019 kell 10.30–11.00

10. Varjupaiga- ja Rändefondi loomine

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Raportöör:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

11. Piirihalduse ja viisade rahastamisvahendi loomine integreeritud piirihalduse fondi osana

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Raportöör:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

12. november 2019 kell 11.00–11.30

*** Elektrooniline hääletus ***

12. Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli sõlmimine, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Raportöör:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Vastutav:

 

LIBE

 

 

 

         Raporti projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

12. november 2019 kell 14.30–15.30

Ühine arutelu arengukomisjoniga (DEVE) ja inimõiguste allkomisjoniga (DROI)

13. DEVE-, LIBE- ja DROI-komisjoni delegatsiooni lähetus ülemaailmsele pagulasfoorumile Genfis (Šveits), 16.-18. detsember 2019

LIBE/9/01785

         Arvamuste vahetus UNHCRi ülemaailmse pagulasfoorumi direktori Daniel Endresiga

12. november 2019 kell 15.30–16.00

14. Komisjoni aruanne Euroopa Parlamendile ja nõukogule Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2013. aasta direktiivi (mis käsitleb õigust kaitsjale kriminaalmenetluses ja Euroopa vahistamismäärusega seotud menetluses ning õigust lasta teavitada vabaduse võtmisest kolmandat isikut ja suhelda vabaduse võtmise ajal kolmandate isikute ja konsulaarasutustega) rakendamise kohta

COM(2019)0560

• Euroopa Komisjoni ettekanne

12. november 2019 kell 16.00–17.00

15. Venemaa Föderatsiooni hiljutised meetmed Vilniuses 13. jaanuaril 1991 aset leidnud traagiliste sündmuste uurimisega seotud Leedu kohtunike, prokuröride ja uurijate vastu

LIBE/9/01752

         Arvamuste vahetus Leedu justiitsministri Elvinas Jankevičiusega

12. november 2019 kell 17.00–18.00

16. Euroopa Kontrollikoja infodokument „ELi küberturvalisuse poliitika tõhusust mõjutavad probleemid“

LIBE/9/01753

         Kontrollikoja aruandva liikme Baudilio Tomé Muguruza ettekanne

17. Muud küsimused

18. Järgmised koosolekud

         21. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 14.00–17.30 (Brüssel)

Viimane päevakajastamine: 7. november 2019Õigusalane teave