PDF 184kWORD 322k

 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

 

LIBE(2019)1111_1

ESITYSLISTALUONNOS

Kokous

Maanantai 11. marraskuuta 2019 klo 15.00–18.30

Tiistai 12. marraskuuta 2019 klo 9.00–11.30 ja 14.30–18.00

Bryssel

Kokoushuone: József Antall (4Q2)

1. Esityslistan hyväksyminen

2. Puheenjohtajan ilmoitukset

HUOMATKAA, ETTÄ KAIKKI AJAT OVAT VAIN SUUNTAA-ANTAVIA JA VOIVAT MUUTTUA KOKOUKSEN KULUESSA.

11. marraskuuta 2019 klo 15.00–16.00

3. Edistymiskertomus Euroopan muuttoliikeagendan toteuttamisesta

LIBE/9/01781

         Euroopan komission HOME-pääosaston muuttoliike-, suojelu- ja viisumiasioiden johtajan Matthias Oelin alustus

11. marraskuuta 2019 klo 16.00–17.30

4. Kahdeskymmenes raportti edistymisestä kohti turvallisuusunionia

LIBE/9/01754

         Turvallisuusunionista vastaavan komission jäsenen Julian Kingin alustus

11. marraskuuta 2019 klo 17.30–18.30

Yhteiskeskustelu

5. Sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa asioissa koskevat eurooppalaiset esittämis- ja säilyttämismääräykset

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Esittelijä:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

IMCO –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

6. Yhdenmukaiset säännöt laillisten edustajien nimeämiseksi todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Esittelijä:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

Lausunto:

 

IMCO –

Päätös: ei lausuntoa

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

12. marraskuuta 2019 klo 9.00–9.30

Yhteiskeskustelu

7. Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tekeminen

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Esittelijä:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

8. Rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS, rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn päätöksen 2008/615/YOS täytäntöönpanosta tehdyn neuvoston päätöksen 2008/616/YOS ja sen liitteen sekä laboratoriotoimintaa harjoittavien rikosteknisten palvelujen tarjoajien akkreditoinnista tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2009/905/YOS tiettyjen säännösten soveltamisesta tehty Euroopan unionin ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välinen sopimus

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Esittelijä:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Mietintöluonnoksen käsittely

12. marraskuuta 2019 klo 9.30–10.30

9. Internetiä hyödyntävää järjestäytynyttä rikollisuutta koskeva uhkakuva-arvio (IOCTA), Europol, 2019

LIBE/9/01751

         Europolin operatiivisesta toiminnasta vastaavan varajohtajan Will van Gemertin alustus

12. marraskuuta 2019 klo 10.30–11.00

10. Turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston perustaminen

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Esittelijä:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

11. Rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukivälineen perustaminen yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston osaksi

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Esittelijä:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Selonteko neuvotteluista valiokunnalle (74 artiklan 3 kohta)

12. marraskuuta 2019 klo 11.00–11.30

*** Koneäänestys ***

12. Niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, tehtyyn Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen liitettävän, lainvalvontatarkoituksessa Eurodaciin pääsyä koskevan Euroopan unionin, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välisen pöytäkirjan tekeminen

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Esittelijä:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Vastaava:

 

LIBE

 

 

 

         Mietintöluonnoksen hyväksyminen

*** Koneäänestys päättyy ***

12. marraskuuta 2019 klo 14.30–15.30

Yhteiskeskustelu kehitysvaliokunnan (DEVE) ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan (DROI) kanssa

13. DEVE-, LIBE- ja DROI-valiokuntien valtuuskunta Genevessä Sveitsissä 16.–18. joulukuuta 2019 pidettävään Global Refugee Forum -tapahtumaan

LIBE/9/01785

         Keskustelu YK:n pakolaisjärjestössä Global Refugee Forum -foorumista vastaavan johtajan Daniel Endresin kanssa

12. marraskuuta 2019 klo 15.30–16.00

14. Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa menettelyissä ja eurooppalaista pidätysmääräystä koskevissa menettelyissä sekä oikeudesta saada tieto vapaudenmenetyksestä ilmoitetuksi kolmannelle osapuolelle ja pitää vapaudenmenetyksen aikana yhteyttä kolmansiin henkilöihin ja konsuliviranomaisiin 22 päivänä lokakuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/48/EU täytäntöönpanosta

COM(2019)0560

• Komission alustus

12. marraskuuta 2019 klo 16.00–17.00

15. Venäjän federaation viimeaikaiset toimet 13. tammikuuta 1991 tapahtuneiden Vilnan traagisten tapahtumien tutkinnassa mukana olevia liettualaisia tuomareita, syyttäjiä ja tutkijoita vastaan

LIBE/9/01752

         Keskustelu Liettuan oikeusministerin Elvinas Jankevičiusin kanssa

12. marraskuuta 2019 klo 17.00–18.00

16. Euroopan tilintarkastustuomioistuimen aihekohtainen katsaus "EU:n kyberturvallisuuspolitiikan vaikuttavuuteen liittyvät haasteet"

LIBE/9/01753

         Raportoinnista vastaavan jäsenen Baudilio Tomé Muguruzan alustus

17. Muut asiat

18. Seuraavat kokoukset

         21. marraskuuta 2019 klo 9.00–12.30 ja 14.00–17.30 (Bryssel)

Päivitetty viimeksi: 6. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus