PDF 189kWORD 323k

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

 

LIBE(2019)1111_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 11 d., pirmadienis, 15.00–18.30 val.

2019 m. lapkričio 12 d., antradienis, 9.00–11.30 val. ir 14.30–18.00 val.

Briuselis

Salė: József Antall (4Q2)

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Pirmininko pranešimai

PRAŠOME ATKREIPTI DĖMESĮ Į TAI, KAD NURODYTAS LAIKAS YRA TIK ORIENTACINIO POBŪDŽIO IR POSĖDŽIO METU GALI BŪTI KEIČIAMAS.

2019 m. lapkričio 11 d. 15.00–16.00 val.

3. Europos migracijos darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaita

LIBE/9/01781

         Europos Komisijos Migracijos ir vidaus reikalų GD Migracijos ir apsaugos direktorato direktoriaus Michaelio Shotterio pranešimas

2019 m. lapkričio 11 d. 16.00–17.30 val.

4. 20-oji saugumo sąjungos pažangos ataskaita

LIBE/9/01754

         Už saugumo sąjungą atsakingo Komisijos nario Juliano Kingo pranešimas

2019 m. lapkričio 11 d. 17.30–18.30 val.

Bendros diskusijos

5. Europos elektroninių įrodymų baudžiamosiose bylose pateikimo ir saugojimo orderiai

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Pranešėja:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

6. Teisinių atstovų skyrimo įrodymams baudžiamosiose bylose rinkti suderintos taisyklės

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Pranešėja:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai:

 

IMCO –

Sprendimas: nuomonės neteikti

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2019 m. lapkričio 12 d. 9.00–9.30 val.

Bendros diskusijos

7. Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Pranešėja:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

8. Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės susitarimas dėl tam tikrų Tarybos sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, Tarybos sprendimo 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo bei jo priedo ir Tarybos pamatinio sprendimo 2009/905/TVR dėl kriminalistinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikėjų akreditacijos nuostatų taikymo

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Pranešėja:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Pranešimo projekto svarstymas

2019 m. lapkričio 12 d. 9.30–10.30 val.

9. Europolo organizuoto nusikalstamumo internete grėsmės vertinimas (IOCTA) 2019 m.

LIBE/9/01751

         Europolo operacijų direktoriaus pavaduotojo Willio van Gemerto pranešimas

2019 m. lapkričio 12 d. 10.30–11.00 val.

10. Prieglobsčio ir migracijos fondo steigimas

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Pranešėja:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

11. Sienų valdymo ir vizų finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, nustatymas

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Pranešėja:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2019 m. lapkričio 12 d. 11.00–11.30 val.

*** Elektroninis balsavimas ***

12. Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl kriterijų ir mechanizmų, padedančių nustatyti valstybę, atsakingą už valstybėje narėje ar Šveicarijoje pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, Europos Sąjungos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl prieigos prie EURODAC teisėsaugos tikslais sudarymas

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Pranešėja:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Atsakingas komitetas:

 

LIBE

 

 

 

         Pranešimo projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

2019 m. lapkričio 12 d. 14.30–15.30 val.

Bendros diskusijos su Vystymosi (DEVE) komitetu ir Žmogaus teisių (DROI) pakomitečiu

13. DEVE komiteto, LIBE komiteto ir DROI pakomitečio delegacija į Pasaulinį pabėgėlių forumą Ženevoje (Šveicarija) 2019 m. gruodžio 16–18 d.

LIBE/9/01785

         Keitimasis nuomonėmis su Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuro (UNHCR) direktoriumi Pasaulinio pabėgėlių forumo klausimais Danieliu Endresu

2019 m. lapkričio 12 d. 15.30–16.00 val.

14. Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl 2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2013/48/ES dėl teisės turėti advokatą vykstant baudžiamajam procesui ir Europos arešto orderio vykdymo procedūroms ir dėl teisės reikalauti, kad po laisvės atėmimo būtų informuota trečioji šalis, ir teisės susisiekti su trečiaisiais asmenimis ir konsulinėmis įstaigomis laisvės atėmimo metu įgyvendinimo

COM(2019)0560

• Komisijos pranešimas

2019 m. lapkričio 12 d. 16.00–17.00 val.

15. Naujausi Rusijos Federacijos veiksmai, nukreipti prieš Lietuvos teisėjus, prokurorus ir tyrėjus, dalyvavusius tiriant tragiškus 1991 m. sausio 13 d. įvykius Vilniuje

LIBE/9/01752

         Keitimasis nuomonėmis su Lietuvos teisingumo ministru Elvinu Jankevičiumi

2019 m. lapkričio 12 d. 17.00–18.00 val.

16. Europos Audito Rūmų apžvalginis pranešimas „Veiksmingos kibernetinio saugumo politikos uždaviniai“

LIBE/9/01753

         Europos Audito Rūmų nario Baudilio Tomé Muguruzos pranešimas

17. Kiti klausimai

18. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 21 d. 9.00–12.30 val. ir 14.00–17.30 val. (Briuselis)

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 7 d.Teisinis pranešimas