PDF 190kWORD 323k

 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

 

LIBE(2019)1111_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Pirmdien, 2019. gada 11. novembrī, plkst. 15.00–18.30

Otrdien, 2019. gada 12. novembrī, plkst. 9.00–11.30 un plkst. 14.30–18.00

Briselē

Telpa: József Antall (4Q2)

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

LŪGUMS ŅEMT VĒRĀ, KA VISI NORĀDĪTIE LAIKI IR TIKAI APTUVENI UN VAR MAINĪTIES SANĀKSMES GAITĀ.

2019. gada 11. novembrī plkst. 15.00–16.00

3. Progresa ziņojums par Eiropas programmas migrācijas jomā īstenošanu

LIBE/9/01781

         Eiropas Komisijas DG HOME direktora migrācijas un aizsardzības jautājumos Michael Shotter uzstāšanās

2019. gada 11. novembrī plkst. 16.00–17.30

4. 20. progresa ziņojums par drošības savienību

LIBE/9/01754

         Drošības savienības komisāra Julian King uzstāšanās

2019. gada 11. novembrī plkst. 17.30–18.30

Kopīga apspriešana

5. Eiropas elektronisko pierādījumu sniegšanas un saglabāšanas rīkojumi elektronisko pierādījumu gūšanai krimināllietās

LIBE/9/00283

***I 2018/0108(COD) COM(2018)0225 – C8-0155/2018

 

Referente:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

IMCO –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

6. Saskaņoti noteikumi juridisko pārstāvju iecelšanai ar mērķi iegūt pierādījumus kriminālprocesā

LIBE/9/00281

***I 2018/0107(COD) COM(2018)0226 – C8-0154/2018

 

Referente:

 

Birgit Sippel (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

Atzinumi:

 

IMCO –

Lēmums: atzinumu nesniegt

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2019. gada 12. novembrī plkst. 9.00–9.30

Kopīga apspriešana

7. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Šveices Konfederāciju attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

LIBE/9/00419

*** 2019/0013(NLE) 08730/2019 – C9-0018/2019

 

Referente:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

8. Nolīgums starp Eiropas Savienību un Lihtenšteinas Firstisti attiecībā uz dažu noteikumu piemērošanu, kas noteikti Padomes Lēmumā 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši — apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību, un tā pielikumā, un Padomes Pamatlēmumā 2009/905/TI par tādu tiesu ekspertīžu pakalpojumu sniedzēju akreditāciju, kuri veic laboratoriju darbības

LIBE/9/00418

*** 2019/0012(NLE) 08732/2019 – C9-0019/2019

 

Referente:

 

Roberta Metsola (PPE)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Ziņojuma projekta izskatīšana

2019. gada 12. novembrī plkst. 9.30–10.30

9. Eiropola 2019. gada interneta organizētās noziedzības draudu novērtējums (IOCTA)

LIBE/9/01751

         Eiropola operāciju direktora vietnieka Will van Gemert uzstāšanās

2019. gada 12. novembrī plkst. 10.30–11.00

10. Patvēruma un migrācijas fonda izveide

LIBE/9/01284

***I 2018/0248(COD) COM(2018)0471 – C8-0271/2018

 

Referente:

 

Miriam Dalli (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

11. Priekšlikums, ar ko tiek izveidots finansiāla atbalsta instruments robežu pārvaldībai un vīzām, kurš ir daļa no Integrētas robežu pārvaldības fonda

LIBE/9/01285

***I 2018/0249(COD) COM(2018)0473 – C8-0272/2018

 

Referente:

 

Tanja Fajon (S&D)

 

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Ziņošana komitejai par sarunām (74. panta 3. punkts)

2019. gada 12. novembrī plkst. 11.00–11.30

*** Elektroniskā balsošana ***

12. Priekšlikums par to, lai noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti Nolīgumam starp Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par kritērijiem un mehānismiem, ar ko nosaka valsti, kura ir atbildīga par dalībvalstī vai Šveicē iesniegta lūguma pēc patvēruma izskatīšanu, par piekļuvi Eurodac tiesībaizsardzības nolūkos

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 – C9-0025/2019

 

Referente:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR – PE642.874v01-00
AM – PE643.008v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

LIBE

 

 

 

         Ziņojuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

2019. gada 12. novembrī plkst. 14.30–15.30

Kopīga apspriešana ar Attīstības komiteju (DEVE) un Cilvēktiesību apakškomiteju (DROI)

13. DEVE, LIBE un DROI komitejas delegācija dalībai Globālajā bēgļu forumā Ženēvā (Šveicē) no 2019. gada 16. līdz 18. decembrim

LIBE/9/01785

         Viedokļu apmaiņa ar UNHCR Globālā bēgļu foruma direktoru Daniel Endres

2019. gada 12. novembrī plkst. 15.30–16.00

14. Komisijas ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei par to, kā tikusi īstenota Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 22. oktobra Direktīva 2013/48/ES par tiesībām uz advokāta palīdzību kriminālprocesā un Eiropas apcietināšanas ordera procesā, par tiesībām uz to, ka pēc brīvības atņemšanas informē trešo personu, un par tiesībām, kamēr atņemta brīvība, sazināties ar trešām personām un konsulārajām iestādēm

COM(2019)0560

• Komisijas pārstāvja uzstāšanās

2019. gada 12. novembrī plkst. 16.00–17.00

15. Krievijas Federācijas nesenās darbības pret 1991. gada 13. janvāra traģisko notikumu Viļņā izmeklēšanā iesaistītajiem Lietuvas tiesnešiem, prokuroriem un izmeklētājiem

LIBE/9/01752

         Viedokļu apmaiņa ar Lietuvas tieslietu ministru Elvinas Jankevičius

2019. gada 12. novembrī plkst. 17.00–18.00

16. Eiropas Revīzijas palātas informatīvais apskats "Problēmas, kas traucē īstenot efektīvu ES kiberdrošības politiku"

LIBE/9/01753

         Atbildīgā Revīzijas palātas locekļa Baudilio Tomé Muguruza uzstāšanās

17. Dažādi jautājumi

18. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 21. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.00–17.30 (Briselē)

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. novembrisJuridisks paziņojums